66
วั
ฒนธ รม
การนวดแผนไทยแบบเชลยศั
กดิ
 เป็
นการนวดแบบพื
นบ้
าน 
ที
ให้
ความรู
สึ
กเป็
นกั
นเอง คื
อใช้
ทั
ง มื
อ เท้
า เข่
า ศอก ในการนวด 
ทั้
งยั
งมี
ท่
ายื
ดดั
ดร่
างกายที่
อาจดู
แล้
วพลิ
กแพลงหรื
อผาดโผน
ปั
จจุ
บั
นรู
ปแบบการนวดต�
ารั
บวั
ดโพธิ
 ซึ
งเป็
นต้
นแบบที
แพร่
หลายสู
ร้
านนวดและสปาทั
วประเทศไทยจนถึ
งต่
างประเทศ 
ได้
ถู
กจั
ดให้
อยู่
ในกลุ่
มนี้
นอกจากนั
นกลุ
มหมอนวดพื
นบ้
านที
มี
อยู
ทั
วทุ
กภาคของ
ประเทศ และมี
วิ
ธี
การนวดอั
นแตกต่
างหลากหลาย เช่
น นวด
เหยี
ยบเหล็
กแดง นวดตอกเส้
น ฯลฯ ก็
ถู
กจั
ดให้
อยู
ในกลุ
มเดี
ยวกั
นี้
ส่
วนการนวดแผนไทยแบบราชส�
านั
ก ใช้
เพี
ยงมื
อและนิ
วใน
การนวดกดจุ
ดเท่
านั
น กล่
าวกั
นว่
าเป็
นรู
ปแบบการนวดส�
าหรั
กษั
ตริ
ย์
และเจ้
านายผู
ใหญ่
ในราชส�
านั
กมาแต่
โบราณ จึ
งมี
ลั
กษณะ
เรี
ยบร้
อยส�
ารวม
ทว่
าจุ
ดเริ
มต้
นของการนวดแผนไทยแบบราชส�
านั
กในสั
งคม
ไทยยุ
คนี
 เกิ
ดจากเมื
อครั
งที
ศาสตราจารย์
นายแพทย์
อวย เกตุ
สิ
งห์
ได้
ก่
อตั
งโรงเรี
ยนอายุ
รเวทวิ
ทยาลั
ยเมื
อปี
 พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื
อผลิ
แพทย์
แผนไทยประยุ
กต์
 ท่
านได้
พบกั
บอาจารย์
ณรงค์
สั
กข์
 บุ
ญ-
รั
ตนหิ
รั
ญ ผู
เชี
ยวชาญการนวดแผนไทยแบบราชส�
านั
ก ด้
วยเห็
ว่
าเป็
นศาสตร์
ทรงคุ
ณค่
า จึ
งเชิ
ญอาจารย์
ณรงค์
สั
กข์
มาสอนวิ
ชา
นวดให้
แก่
โรงเรี
ยนอายุ
รเวทวิ
ทยาลั
ยตั้
งแต่
ยุ
คเริ่
มต้
น 
กระทั
งปี
 พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรี
ยนอายุ
รเวทวิ
ทยาลั
ยถู
กน�
เข้
าไปอยู่
ในการดู
แลของคณะแพทยศาสตร์
ศิ
ริ
ราชพยาบาล และ
ปรั
บปรุ
งหลั
กสู
ตรจากระดั
บอนุ
ปริ
ญญาไปเป็
นปริ
ญญาตรี
 “สาขา
การแพทย์
แผนไทยประยุ
กต์
” มี
การสอนวิ
ชาพื
นฐานด้
านวิ
ทยา 
ศาสตร์
การแพทย์
ร่
วมกั
บวิ
ชาด้
านแพทย์
แผนไทย รวมทั
งวิ
ชา 
นวดแผนไทยแบบราชส�
านั
ก (หั
ตถเวชกรรม) ด้
วย
อาจกล่
าวได้
ว่
าปั
จจั
ยส�
าคั
ญที
ส่
งเสริ
มให้
การนวดแผนไทย
แพร่
หลายสู
ประชาชน ส่
วนหนึ
งเกิ
ดจากการส่
งเสริ
มของภาครั
ฐ 
โดยกระทรวงสาธารณสุ
ขมี
นโยบายผลั
กดั
นให้
โรงพยาบาลของรั
ทุ
กระดั
บมี
บริ
การแพทย์
แผนไทย ได้
แก่
 การใช้
สมุ
นไพรไทย นวด
แผนไทย รวมถึ
งการอบประคบ เพื
อเป็
นทางเลื
อกส�
าหรั
ประชาชน โดยก�
าหนดเป้
าหมายไว้
ชั
ดเจนว่
า โรงพยาบาลศู
นย์
(โรงพยาบาลจั
งหวั
ด) ทุ
กแห่
งทั
วประเทศจะต้
องมี
บริ
การนวด 
แผนไทย
ส�
าหรั
บภาคเอกชน สั
งเกตได้
ไม่
ยากว่
ามี
ร้
านให้
บริ
การนวด
แผนไทยเกิ
ดขึ
นแพร่
หลายทั
วไปทั
งในกรุ
งเทพฯ และต่
างจั
งหวั
ด 
เมื
อตลาดขยายตั
วไปอย่
างกว้
างขวาง คนทั
วไปจ�
านวนมากจึ
สนใจจะประกอบอาชี
พหมอนวดแผนไทย
ข้
อมู
ลระบุ
ว่
า แต่
ละปี
มี
นั
กเรี
ยนจบหลั
กสู
ตรการนวดของ
โรงเรี
ยนแพทย์
แผนโบราณวั
ดพระเชตุ
พนฯ (วั
ดโพธิ
) ร่
วมหมื
นคน 
นั
บตั
งแต่
ช่
วงเศรษฐกิ
จตกต�
าในปี
 พ.ศ. ๒๕๔๐ มี
คนหั
นมาเรี
ยน
และยึ
ดอาชี
พหมอนวดแผนไทยจ�
านวนมาก ตั
งแต่
ผู
ที
เรี
ยนจบ 
ป. ๔ จนถึ
งจบปริ
ญญาตรี
 ปริ
ญญาโท และปริ
ญญาเอก รวมทั
ชาวต่
างประเทศ เช่
น ญี
ปุ
น จี
น และชาวยุ
โรป ก็
มาสมั
ครเรี
ยน
นวดแผนไทยด้
วย
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...124