เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
61
ครอบจั
กรวาล
จั
กรพั
นธุ์
 กั
งวาฬ
ภาพ : บุ
ญกิ
จ สุ
ทธิ
ญาณานนท์
นวดแผนไทย
 ศาสตร์
ประจ�
าชาติ
อายุ
เก่
าแก่
หลายร้
อยปี
ก�
าลั
งกลั
บมาได้
รั
บความนิ
ยมอย่
างยิ
งในยุ
คนี
 ทั
งในหมู
คนไทย
และชาวต่
างชาติ
 เห็
นได้
จากร้
านนวดแผนไทยและสปาที
มี
บริ
การนวดแผนไทยเกิ
ดขึ
นจ�
านวนมากทั
งในกรุ
งเทพฯ 
และต่
างจั
งหวั
ด ไม่
เฉพาะแหล่
งท่
องเที
ยวหรื
อย่
านธุ
รกิ
จ รวมทั
งตามโรงแรมหรู
หรื
อศู
นย์
การค้
า แม้
แต่
ตามตรอก 
ซอกซอยจะสามารถสั
งเกตเห็
นป้
าย “บริ
การนวดแผนไทย” ได้
ไม่
ยาก
ปรากฏการณ์
เช่
นนี
พอจะบอกได้
ว่
านวดแผนไทยนั
นเป็
นศาสตร์
ที
มี
คุ
ณค่
า จึ
งไม่
สู
ญหายไปกั
บกาลเวลา แต่
มี
ผู
เรี
ยนรู
สื
บทอดมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
น ตอบสนองต่
อคนรุ
นใหม่
ที
เข้
ามารั
บบริ
การ ทั
งการนวดเพื
อผ่
อนคลายแก้
ปวดเมื
อย 
และนวดเพื่
อรั
กษาโรค
ศาสตร์
โบราณในโลกสมั
ยใหม่
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...124