58
วั
ฒนธ รม
งาน “สงกรานต์
เมษา ผ้
าขาวม้
าครองโลก 
ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕” วั
นที่
 ๑๓–๑๕ เมษายน  
ณ สยามสแควร์
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม ร่
วมกั
บส�
านั
กงานจั
ดการทรั
พย์
สิ
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย จั
ดงาน “สงกรานต์
เมษา ผ้
าขาวม้
า 
ครองโลก ประจ�
าปี
 ๒๕๕๕” ระหว่
างวั
นที
 ๑๓–๑๕ เมษายน 
๒๕๕๕  ณ สยามสแควร์
  โดยปิ
ดพื
นที
เพื
อบอกเล่
าเรื
องราว 
คุ
ณค่
า สาระของประเพณี
วั
นสงกรานต์
 และกิ
จกรรมนั
นทนาการ
ในเทศกาลสงกรานต์
ส�
าหรั
บกลุ
มเป้
าหมายคื
อ เด็
ก เยาวชน ครอบครั
ว และนั
ท่
องเที่
ยว 
กิ
จกรรมในงานประกอบด้
วยนิ
ทรรศการผ้
าขาวม้
าไทย 
๔ ภาค  การท�
าบุ
ญตั
กบาตรพระสงฆ์
 ๕๕ รู
ป  การสรงน�
พระพุ
ทธรู
ปประจ�
าวั
นเกิ
ด เพื
อความเป็
นสิ
ริ
มงคล  การรดน�
า 
ขอพรผู
ใหญ่
  การก่
อเจดี
ย์
ทรายตามแนวคิ
ดของศิ
ลปิ
น  การ
ท�
าบุ
ญปล่
อยนกปล่
อยปลา  การละเล่
นพื
นบ้
าน  อี
กทั
งยั
งสร้
าง
กระแสการใช้
 “ผ้
าขาวม้
า” ซึ
งเป็
นสั
ญลั
กษณ์
หนึ
งของประเพณี
มาพั
ฒนาต่
อยอดสร้
างสรรค์
 โดยการแสดงแบบเครื
องแต่
งกายที
ตั
ดเย็
บจากผ้
าขาวม้
า จั
ดขบวนแห่
ผ้
าขาวม้
าพาเหรด  การเล่
นน�
สงกรานต์
และกิ
จกรรมนั
นทนาการจากบรรดาศิ
ลปิ
นมากมาย อาทิ
วงสามบาทห้
าสิ
บ โมเดิ
ร์
นด็
อก ตุ
กกี
 เท่
ง เถิ
ดเทิ
ง ๓ ช่
าปาร์
ตี
และ โจอี
 บอย  ซึ
งในงานดั
งกล่
าวได้
รั
บความสนใจจากประชาชน
เป็
นจ�
านวนมากทั
งคนไทยและชาวต่
างชาติ
 และโดยเฉพาะ 
อย่
างยิ
งหลาย ๆ ครอบครั
วต่
างพากั
นมาร่
วมงาน และเรี
ยกร้
อง 
ให้
มี
การจั
ดในปี
ต่
อ ๆ ไป เนื
องจากมองว่
าพื
นที
ดั
งกล่
าวมี
ความ
ปลอดภั
ยที
จะให้
ลู
กหลานมาร่
วมเล่
นน�
าสงกรานต์
 และยั
งได้
มี
ส่
วนร่
วมในการสื
บสานประเพณี
สงกรานต์
อั
นเป็
นมรดกทาง
วั
ฒนธรรมที
งดงามของคนไทย และยั
งเป็
นแบบอย่
างที
ดี
แก่
คน 
ต่
างชาติ
อี
กด้
วย
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...124