50
วั
ฒนธ รม
ตะกร้
อช้
างเตะ 
เครื่
องมื
อลงโทษแบบไทยโบราณ 
ด้
วยการจั
บคนเข้
าไปไว้
ในลู
กตะกร้
ซึ่
งเสี
ยบเหล็
กแหลมไว้
ด้
านใน 
แล้
วเอาให้
ช้
างเตะไปมา  
บางคนเชื่
อว่
านี่
คื
อต้
นก�
าเนิ
ของตะกร้
อไทย  
แหล่
งผลิ
ตตะกร้
อหวายคุ
ณภาพดี
ของ 
เคยผลิ
ตได้
ครั
วเรื
อนละนั
บพั
นลู
กต่
อ 
ครั้
งส�
าคั
ญ “ช่
างฝี
มื
อ” ทั
งหมดก็
ตก
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...124