70
วั
ฒนธ รม
จั
กรพั
นธุ์
 โปษยกฤต
ศิ
ลปิ
นและศิ
ลปะสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๙
เมื
อมี
การประกาศรายชื
อศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ในปี
พุ
ทธศั
กราช 
๒๕๔๓ นาม “จั
กรพั
นธุ
 โปษยกฤต” ได้
รั
บเกี
ยรติ
นั
นในฐานะ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 สาขาทั
ศนศิ
ลป์
 พร้
อมวงเล็
บต่
อท้
ายว่
า (จิ
ตรกรรม) 
โดยการฝึ
กฝน เขาเคยได้
รั
บค�
าแนะน�
าด้
านการวาดภาพจาก
ศ. ศิ
ลป์
 พี
ระศรี
 หรื
อ คอราโด เฟโรจี
 ครู
ชาวอิ
ตาลี
ผู
บุ
กเบิ
กศิ
ลปะ
สมั
ยใหม่
ในประเทศไทย และ “บิ
ดา” แห่
งมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร 
ส่
วนในทางการศึ
กษา จั
กรพั
นธุ
เป็
นศิ
ษย์
เก่
าของคณะจิ
ตรกรรม 
ประติ
มากรรมและภาพพิ
มพ์
 มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร ได้
รั
พระราชทานปริ
ญญาศิ
ลปบั
ณฑิ
ต สาขาจิ
ตรกรรม มาตั
งแต่
 พ.ศ. 
๒๕๑๑ 
ว่
าถึ
งฝี
ไม้
ลายมื
อ ภาพวาดของเขาเคยได้
รั
บรางวั
ลในงาน
แสดงศิ
ลปกรรมแห่
งชาติ
ติ
ดต่
อกั
นมาหลายปี
 ผลงานภาพวาดที
มี
ลายเซ็
น “จั
กรพั
นธุ
 โปษยกฤต” ตรงมุ
ม คื
อสิ
งที
นั
กสะสม
ต่
างแสวงหา ทว่
ากลั
บมี
น้
อยคนจะมี
โอกาสเป็
นเจ้
าของ 
แน่
นอนว่
าเขาสมควรแก่
เกี
ยรติ
ยศของ “ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ทุ
กประการ  กระนั
นสิ
งที
เขาสนใจและลงแรงมาอย่
างต่
อเนื
อง
ยาวนานหลายสิ
บปี
 ย่
อมมิ
อาจจ�
ากั
ดอยู
เพี
ยงด้
วยค�
าว่
า “จิ
ตรกรรม” 
ในวงเล็
บที่
ต่
อท้
าย
จั
กรพั
นธุ
 โปษยกฤต
 เกิ
ดที
กรุ
งเทพฯ ช่
วงปลายสงครามโลก
ครั
งที
 ๒ ความสนใจศิ
ลปะของเขาเริ
มต้
นมาตั
งแต่
เยาว์
วั
ย เขาเล่
ว่
า “ผมนี่
เขี
ยนรู
ปมาตั้
งแต่
ก่
อนผมเขี
ยน ก ไก่
 เป็
นเสี
ยอี
ก...”  
นอกจากจะชอบวาดรู
ปเป็
นชี
วิ
ตจิ
ตใจแล้
ว  ราวปี
 พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เมื
อแรกมี
โทรทั
ศน์
ในเมื
องไทย  เด็
กชายจั
กรพั
นธุ
 นั
กเรี
ยน
วชิ
ราวุ
ธวิ
ทยาลั
ย ได้
ดู
หุ
นกระบอกเป็
นครั
งแรกจากโทรทั
ศน์
ขาวด�
ของครู
ผู
ก�
ากั
บคณะ (ผู
ดู
แลนั
กเรี
ยนประจ�
า)  เขาจ�
าได้
ติ
ดตาว่
เป็
นหุ
นคณะนายเปี
ยก ประเสริ
ฐกุ
ล เล่
นเรื
อง
พระอภั
ยมณี
ความ
ประทั
บใจท�
าให้
เด็
กมั
ธยมต้
นคนนี
สร้
างโรงหุ
นกระบอกโรงเล็
ก ๆ
ของตั
วเองขึ้
นมา พร้
อมหุ่
นตั
วจิ๋
ว ๆ ที่
ท�
าจากวั
สดุ
ใกล้
ตั
ว  
> ขณะสเก็
ตช์
ภาพทิ
วทั
ศน์
ป่
าเขาคิ
ชฌกู
ฏ จั
นทบุ
รี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ศรั
ณย์
 ทองปาน
ภาพ : มู
ลนิ
ธิ
จั
กรพั
นธุ์
 โปษยกฤต
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...124