เมษายน-มิ
ถุ
นายน
๒๕๕๕ 
49
ถึ
ง “ตะกร้
อลอดห่
วง” ที
มี
แข่
งตามเทศกาลส�
าคั
ญๆ เช่
น งานวั
ด 
เป็
นชุ
ดผู้
เล่
นแถวหน้
าของโลกที
ต้
องขั
บเคี
ยวชิ
งความเป็
นหนึ
งกั
บคู
ปรั
ถล่
มทุ
กครั
งในกี
ฬาซี
เกมส์
และเอเชี
ยนเกมส์
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...124