48
วั
ฒนธ รม
แต่
บางที
นิ
ยามของชาวตะวั
นตกก็
น่
าตื่
นเต้
นไม่
แพ้
กั
น มี
ฝรั่
เคยบอกว่
า ตะกร้
อไทยนั
น 
“เป็
นกี
ฬาที
เล่
นยากที
สุ
ดในโลก 
ใกล้
เคี
ยงวอลเลย์
บอล และยั
งผสมลี
ลากั
งฟู
 ศิ
ลปะการต่
อสู
้ 
ของจีนอีกด้วย...”
ในเมื
องไทยแต่
ก่
อนมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
นนั
น “ตะกร้
อ” ถู
กใช้
เป็
นามของสิ
งของหลายชนิ
ด เช่
นที
ครอบปากหมา (Muzzle) ก็
เรี
ยก 
ตะกร้
อ ไม้
สอยผลไม้
 (Long-hand fruit picker) ก็
เรี
ยกตะกร้
อ 
ตั
วหุ
มเหยื
อตกปลาส่
วนที
ต่
อกั
บหางเบ็
ด เครื
องตี
ไข่
 ที
เก็
บหญ้
าให้
กระต่
ายกิ
น ลู
กอมมหาอาคม เครื
องดั
บไฟแบบโบราณ จนถึ
งโครง
พลาสติ
กที
รั
ดฝ่
าเท้
าเข้
ากั
บบั
นไดจั
กรยานฟิ
กซ์
เกี
ยร์
 หรื
อทรงผม
เกล้
าสู
งเป็
นมวยกลมของคุ
ณน้
าคนสวย ล้
วนแต่
เรี
ยกตะกร้
อทั
งสิ
น 
กระนั้
นตะกร้
อแต่
ละชนิ
ดก็
ยั
งมี
ลั
กษณะร่
วม คื
อเป็
นโครงสานไขว้
สอดซ้
อนกั
น ด้
านในเว้
นกลวงไว้
ส�
าหรั
บใช้
ประโยชน์
ต่
าง ๆ กั
นไป
ผู
ใหญ่
หลายคนคงยั
งจ�
าได้
ว่
า ตอนเด็
ก ๆ ครู
มั
กสั
งให้
ไปตั
ใบมะพร้
าวสด แถบริ
บบิ
น หรื
อหาหลอดพลาสติ
กขนาดยาว 
(อย่
างหลอดดู
ดหรื
อหลอดกาแฟ) มารี
ดให้
แบน สานเป็
น “ตะกร้
อ” 
สวย ๆ ลู
กเล็
ก ๆ ในชั
วโมงเรี
ยนงานฝี
มื
อ แล้
วก็
ไม่
ได้
เอาไปเตะเล่
กั
นแต่
อย่
างใด
การที
ตะกร้
อมี
ที
เล่
นกั
นทั
วไปในเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต้
 คง
เพราะมั
นสานขึ
นด้
วยวิ
ธี
ง่
าย ๆ จากวั
สดุ
ท้
องถิ
นที
มี
ทั
วไปในป่
าเขต
ร้
อนชื
น นั
นคื
อหวาย (Rattan) พื
ชตระกู
ลปาล์
มที
เป็
นฐานวั
สดุ
หลั
ก 
ของชุ
มชนแถบนี้
  หวายที่
นิ
ยมสานลู
กตะกร้
อส่
วนใหญ่
เป็
นหวาย
ตะค้
าและหวายกาหลง  ถ้
าเราลองหยิ
บลู
กตะกร้
อของไทย พม่
า 
มาเลเซี
ยแบบเดิ
ม ๆ มาเที
ยบกั
นดู
ก็
จะเห็
นว่
าล้
วนแต่
สานด้
วยวิ
ธี
เดี
ยวกั
นทั
งสิ
น เพี
ยงแต่
ตะกร้
อมาเลเซี
ยสานซ้
อนกั
นหลายชั
น ใน
ขณะที
ตะกร้
อพม่
าลู
กใหญ่
แต่
เบากว่
า โดยที
ขนาดจะใกล้
เคี
ยงกั
น 
คื
อเส้
นรอบวงราว ๑๕-๑๗ นิ
ว หนั
ก ๑๕๐-๑๘๐ กรั
ม มี
รู
 ๑๒ รู
จ�
านวนหวายที่
สานมั
กใช้
 ๙-๑๑ เส้
นเป็
นพื้
ขนาดที
เริ
ม “มาตรฐาน” ขึ
นของลู
กตะกร้
อหวายในช่
วงครึ
ศตวรรษที
ผ่
านมา คงเป็
นผลมาจากการก�
าหนดขนาดเพื
อแข่
งขั
ระดั
บสากล โดยองค์
กรกี
ฬาอย่
างเช่
น 
สหพั
นธ์
ตะกร้
ออาเซี
ยน
(ASTAF) อย่
างไรก็
ดี
เด็
ก ๆ สมั
ย ๓๐-๔๐ ปี
ก่
อนคงยั
งจ�
าได้
ดี
ถึ
ตะกร้
อลู
กเบา ๆ สี
อ่
อน ๆ ราคาถู
ก เตะเล่
นได้
ไม่
กี
ที
ก็
พั
งลุ
ย 
หวายหลุ
ดกระจุ
ยออกมาแทบจะทิ
มตาเวลาโหม่
งแต่
ละครั
ง 
จนต้
องลงขั
นรวมเงิ
นกั
นซื
อชนิ
ดอย่
างดี
หน่
อย เช่
นแบบที
เรี
ยก 
กั
นว่
า “หวายสิ
บ” ลู
กโต สานแน่
น เส้
นขอบขลิ
บสี
แดงสวย ทา 
น�้
ามั
นรั
กษาเส้
นหวายเงาวั
บ และเก็
บบรรจุ
อย่
างดี
ในกล่
องกระดาษ 
แข็
งที่
มี
ลายกระหนกประกอบยื
นยั
นความเป็
นไทยอย่
างงดงาม
เมื
อนึ
กถึ
งการแข่
งขั
นตะกร้
อ เราคงนึ
กถึ
ง “ตะกร้
อลอดห่
วง” 
ที
มี
แข่
งตามเทศกาลส�
าคั
ญ ๆ เช่
น งานวั
ด กั
บ “เซปั
กตะกร้
อ” 
ที
ที
มชาติ
ไทยนั
บเป็
นชุ
ดผู
เล่
นแถวหน้
าของโลกที
ต้
องขั
บเคี
ยว 
ชิ
งความเป็
นหนึ
งกั
บคู
ปรั
บอย่
างมาเลเซี
ยชนิ
ดที
ว่
าอั
ฒจั
นทร์
แทบถล่
มทุ
กครั้
งในกี
ฬาซี
เกมส์
และเอเชี
ยนเกมส์
ตะกร้
อลอดห่
วงนั
นผู
เล่
นต้
องแข่
งกั
บตั
วเอง ใช้
ความแม่
นย�
ในการส่
งลู
กเข้
าห่
วงด้
วยจั
งหวะการเล่
นท่
ายากที
น่
าตื
นตาตื
นใจ
ตามเวลาที
ก�
าหนด ในขณะที
เซปั
กตะกร้
อเป็
นการผสมผสานกติ
กา
ล้
อมวงเตะตะกร้
อ 
ภาพจิ
ตรกรรมฝาผนั
วิ
หารวั
ดประดู่
ทรงธรรม 
พระนครศรี
อยุ
ธยา 
ราวสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๔
เมื่
อนึ
กถึ
งการแข่
งขั
นตะกร้
อ เราคงนึ
ก 
กั
บ “เซปั
กตะกร้
อ” ที
ที
มชาติ
ไทยนั
บ 
อย่
างมาเลเซี
ยชนิ
ดที
ว่
าอั
ฒจั
นทร์
แทบ
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...124