นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 56

56
การเตรี
ยมผลผลิ
เพื่
อท�
กระยาสารท
การท�
กระยาสารท
การเตรี
ยมส่
วนผสมในการท�
ำกระยาสารทนั้
มี
ขั้
นตอนที่
ต้
องกระท�
ำล่
วงหน้
าหลายเดื
อน โดยเริ่
มจาก
การปลู
กอ้
อยในเดื
อน ๓ (ราวเดื
อนกุ
มภาพั
นธ์
) เพื่
อจะน�
มาท�
ำน�้
ำอ้
อยในงานนี้
โดยเฉพาะ โดยชาวบ้
านมั
กใช้
พื้
นที่
ร่
องสวนของตนเพื่
อปลู
กอ้
อย และจะเริ่
มตั
ดอ้
อยช่
วงหลั
เข้
าพรรษา ราวเดื
อน ๘-๙ อ้
อยที่
ถู
กตั
ดแล้
วจะถู
กส่
งไปยั
โรงหี
บอ้
อย เพื่
อผลิ
ตน�้
ำอ้
อย ซึ่
งในสมั
ยก่
อนมี
อยู่
หลายโรง
ตามชุ
มชนต่
างๆ แต่
ในปั
จจุ
บั
นแทบไม่
หลงเหลื
ออยู
แล้
(ที่
ต�
ำบลบางพู
ด อ�
ำเภอเมื
อง จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ยั
งปรากฏ
ชื่
อ “คลองโรงหี
บ” อยู่
ในปั
จจุ
บั
น) น�้
ำอ้
อยที่
ได้
จากการหี
อ้
อยครั้
งนี้
ส่
วนหนึ่
งจะน�
ำไปประกอบพิ
ธี
ตั
กบาตรน�้
ำผึ้
ซึ่
งเป็
นประเพณี
ของชาวมอญภาคกลาง ได้
แก่
สมุ
ทรปราการ
สมุ
ทรสาคร ปทุ
มธานี
พระนครศรี
อยุ
ธยา จั
ดในวั
นขึ้
น ๑๕ ค�่
เดื
อน ๑๐
ส่
วนถั่
วและงา จะเริ่
มปลู
กในช่
วงเดื
อน ๒-๓
(มกราคม-กุ
มภาพั
นธ์
) และเก็
บเกี่
ยวได้
ในเดื
อน ๖-๗
(พฤษภาคม-มิ
ถุ
นายน) ส�
ำหรั
บข้
าวตอก ซึ่
งเป็
นส่
วนผสม
ส�
ำคั
ญอี
กอย่
างหนึ่
งนั้
น ใช้
ข้
าวเปลื
อกเจ้
านาปี
รุ
นที่
เกี่
ยว
ไม่
เกิ
นเดื
อน ๓ ส่
วนข้
าวเม่
ามาจากข้
าวที่
เกี่
ยวตอนยั
งมี
เปลื
อกอ่
อนๆ และเมล็
ดสี
เขี
ยวยั
งไม่
แก่
เอามาคั่
วแล้
ต�
ำให้
เป็
นเมล็
ดข้
าวแบนๆ ผลผลิ
ตทุ
กชนิ
ดที่
จะน�
ำมาท�
กระยาสารท จะต้
องเตรี
ยมให้
แล้
วเสร็
จก่
อนฤดู
น�้
ำหลาก
การท�
ำกระยาสารทในอดี
ต หรื
อในบางท้
องถิ่
ของปั
จจุ
บั
น จะท�
ำกั
นเองทุ
กบ้
านหรื
อในกลุ
มเครื
อญาติ
เดี
ยวกั
น ซึ่
งเป็
นงานหนั
กที่
ต้
องใช้
แรงงานในการเตรี
ยม
ส่
วนผสม การกวน และการบดอั
ด ดั
งนั้
นก่
อนวั
นสารท ๑ วั
กลุ
มญาติ
พี่
น้
องจะมาร่
วมกั
นท�
ำกระยาสารทที่
บ้
าน
บางท้
องถิ่
นอาจท�
ำกั
นที่
วั
ดประจ�
ำชุ
มชน ส่
วนผสมของ
กระยาสารท ได้
แก่
ข้
าวเม่
า ถั่
วลิ
สง งา ข้
าวตอก น�
ำไปคั่
ให้
พอสุ
กดี
ส�
ำหรั
บข้
าวตอกนั้
นได้
มาจากการคั่
วข้
าวเปลื
อกเจ้
ให้
เปลื
อกแตกออก ส่
วนถั่
วลิ
สงเมื่
อคั่
วสุ
กแล้
ว ต้
องกะเทาะ
เปลื
อกออกให้
หมด และคลึ
งถั่
วให้
แตกเป็
นซี
กๆ
น�
ำน�้
ำอ้
อยใส่
ลงในกระทะตั้
งไฟ ตามด้
วยกะทิ
และอาจเติ
มน�้
ำมะนาวสดลงไปเพื่
อเจื
อจางสี
น�้
ำอ้
อยให้
มี
สี
เหลื
องนวล เคี่
ยวนานราว ๒ ชั่
วโมงจนเหนี
ยวได้
ที่
จากนั้
นใส่
ถั่
วลิ
สงก่
อนเพราะสุ
กยากกว่
าส่
วนผสมอื่
นๆ ตามด้
วยข้
าวเม่
ข้
าวตอก และงา ใช้
ไม้
พายกวนให้
เข้
ากั
น โดยใช้
ไฟอ่
อนมาก
เคี่
ยวจนเกื
อบแห้
งสั
งเกตดู
ส่
วนผสมทุ
กอย่
างเกาะติ
ดกั
จนเหนี
ยวได้
ที่
จึ
งยกลงจากเตา น�
ำไปเทใส่
แม่
พิ
มพ์
ซึ
งเป็
กระบะขนาดกว้
างประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติ
เมตร และยาว
ประมาณ ๔-๖ เมตร ใช้
ลู
กกลิ้
งไม้
ผิ
วเรี
ยบกลิ้
งอั
ดด้
วยแรง
เพื่
อให้
กระยาสารทเกาะติ
ดกั
นจนแน่
น จากนั้
นใช้
ไม้
บรรทั
ทาบแล้
วกรี
ดตั
ดแบ่
งเป็
นชิ้
นๆ หรื
ออาจท�
ำให้
กรอบเป็
ก้
อนๆ ก็
ได้
I...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...122
Powered by FlippingBook