นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 63

63
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
เอกลั
กษณ์
ไทยเบิ้
นอกจากภาษาแล้
ว คนกลุ
มนี้
ยั
งมี
วั
ฒนธรรมที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
เช่
น การแต่
งกาย ระบบสั
งคม จารี
ตประเพณี
การด�
ำเนิ
นชี
วิ
ต และการแสดงพื้
นบ้
าน
การแต่
งกาย ผู้
หญิ
ง นุ่
งผ้
าโจงกระเบน เป็
นผ้
าพื้
ทอมื
อสี
เข้
ม เช่
น สี
ด�
ำ สี
น�้
ำตาล สี
กรมท่
าคาดเข็
มขั
ดเงิ
เข็
มขั
ดทอง หรื
อเข็
มขั
ดนาก ไม่
นิ
ยมนุ
งซิ่
นสวมเสื้
อตั
ดเย็
จากผ้
าฝ้
ายทอมื
อ เสื้
อที่
นิ
ยมใช้
เรี
ยกว่
า เสื้
อกระโจม และ
เสื้
ออี
แปะ หญิ
งชาวไทยเบิ้
งจะใช้
เสื้
อประเภทนี้
ไปวั
ด แต่
งงาน
ใช้
สไบเฉี
ยงห่
มทั
บเสื้
อ หรื
อ สวมเสื้
อแขนกระบอกห่
มสไบ
ทั
บเสื้
อถ้
าอยู
บ้
านมั
กใช้
ผ้
าขาวม้
าคาดอกแทนการสวมเสื้
ตั
ดผมทรงดอกกระทุ
ม ไม่
นิ
ยมดั
ดผมและแต่
งหน้
าเพี
ยงใช้
แป้
งเม็
ดบรรจุ
กระป๋
องทาหน้
า กิ
นหมากท�
ำให้
ปากแดง
ใช้
สี
ผึ้
งทาปากเพื่
อไม่
ให้
ปากแห้
ง การบ�
ำรุ
งผิ
วใช้
ขมิ้
นผสม
กั
บดิ
นสอพองทาตั
วและทาหน้
า ส�
ำหรั
บเครื่
องประดั
บนิ
ยม
ใช้
ทองมากกว่
าเพชรพลอยและนิ
ยมใช้
ต่
างหู
มากกว่
าสร้
อย
และแหวน สะพายย่
ามแทนกระเป๋
า ของที่
ใส่
ในย่
ามได้
แก่
เครื่
องใช้
ส่
วนตั
ว เครื่
องมื
อในการประกอบอาชี
พ ข้
าวห่
อหมาก
และอื่
นๆ ส่
วนผู
ชาย ในอดี
ตนุ
งโจงกระเบน สวมเสื้
อคอกลม
ไม่
ผ่
าอก ปั
จจุ
บั
นนุ
งกางเกงขาก๊
วย กางเกงขาสั้
น กางเกงขายาว
หากอยู่
บ้
านนุ่
งผ้
าขาวม้
าและไม่
สวมเสื้
อ เมื่
อออกนอกบ้
าน
สวมเสื้
อคอปก มี
ผ้
าขาวม้
าพาดบ่
า เหมื
อนสไบ ตั
ดผมทรง
ดอกกระทุ่
มสะพายย่
ามไม่
สวมรองเท้
I...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...122
Powered by FlippingBook