นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 57

57
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
พิ
ธี
สารท
ในราชส�
ำนั
พิ
ธี
ส า ร ท น อ ก จ า ก เ ป ็
น ป ร ะ เ พณี
ข อ ง
พุ
ทธศาสนิ
กชนชาวไทยทั่
วไปแล้
ว ในส่
วนของพระมหา-
กษั
ตริ
ย์
ที่
เรี
ยกว่
าพิ
ธี
หลวงนั้
น มี
หลั
กฐานกล่
าวไว้
ในเรื่
อง
นางนพมาศหรื
อต�
ำรั
บท้
าวศรี
จุ
ฬาลั
กษณ์
ซึ่
งเคยเชื่
อกั
นว่
แต่
งขึ
นในสมั
ยสุ
โขทั
ย แต่
สมเด็
จฯ กรมพระยาด�
ำรงราชานุ
ภาพ
รวมทั้
งนั
กวิ
ชาการในปั
จจุ
บั
นหลายท่
านเชื่
อว่
าเพิ่
งเขี
ยนขึ้
ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๓ แห่
งกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
นี้
เอง อย่
างไร
ก็
ตาม เอกสารฉบั
บนี้
ท�
ำให้
เห็
นภาพของพระราชพิ
ธี
สารท
ในราชส�
ำนั
กได้
อย่
างชั
ดเจน โดยกล่
าวว่
าเป็
นพิ
ธี
ของ
พราหมณ์
ในช่
วงปลายเดื
อน ๑๐ เรี
ยกว่
า “พิ
ธี
ภั
ทรบท”
(ภั
ทรบท มาจากค�
ำว่
า ภั
ททปทมาส หมายถึ
ง เดื
อนสิ
บ) หรื
การท�
ำบุ
ญกลางปี
ซึ่
งเป็
นวั
นนั
กขั
ตฤกษ์
มี
การกวนข้
าวทิ
พย์
หรื
อข้
าวมธุ
ปายาส ท�
ำยาคู
ด้
วยข้
าวใหม่
ซึ่
งออกรวงเป็
นน�้
ำนม
ท�
ำเพื่
อเลี้
ยงพราหมณ์
ดั
งที่
กล่
าวมาแล้
วในช่
วงต้
น ส่
วน
พระราชพิ
ธี
ทางพุ
ทธนั้
น มี
การท�
ำข้
าวมธุ
ปายาสและยาคู
ถวายพระภิ
กษุ
สงฆ์
และเลี้
ยงพราหมณ์
และบู
ชาพระรั
ตนตรั
ด้
วยธงผ้
า แล้
วอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศลให้
แก่
ญาติ
ผู้
ล่
วงลั
ในการกวนข้
าวมธุ
ปายาสของราชส�
ำนั
ก จะท�
ำใน
วั
นขึ้
น ๑๓ ค�่
ำ ในโรงพระราชพิ
ธี
ที่
ตั้
งขึ
นภายในพระราชวั
ส่
วนผสมส�
ำคั
ญได้
แก่
น�้
ำผึ้
ง น�้
ำอ้
อย กะทิ
นมสด ข้
าวเม่
ข้
าวตอก ถั่
ว งา น�้
ำตาลกรวด เป็
นต้
น โดยให้
สาวพรหมจารี
เป็
นผู
กวน ส่
วนพระราชพิ
ธี
ถวายข้
าวมธุ
ปายาสของสมเด็
พระเจ้
าอยู
หั
ว จะมี
ต่
อเนื่
องกั
น ๓ วั
น โดยเริ่
มในวั
นขึ้
น ๑๔ ค�่
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว พร้
อมด้
วยพระบรมวงศานุ
วงศ์
ถวาย
ข้
าวมธุ
ปายาสแด่
พระมหาเถระ แล้
วบู
ชาพระรั
ตนตรั
ยด้
วย
ธงผ้
าสี
ต่
างๆ ฉลุ
ลวดลาย แล้
วถวายเครื่
องสมณะบริ
ขารและ
ยารั
กษาโรคแด่
พระภิ
กษุ
สามเณร จากนั้
นทรงหลั่
งทั
กษิ
โณทก
อุ
ทิ
ศส่
วนพระราชกุ
ศลแด่
พระบรมญาติ
ทั้
งหลายในปรโลก
ส่
วนนางในทั้
งหลายต่
างคนก็
ต่
างถวายข้
าวมธุ
ปายาสยาคู
ธง
พวงมาลั
ย และอุ
ทิ
ศส่
วนกุ
ศลแด่
หมู
ญาติ
ที่
ล่
วงลั
บ หลั
งจากที่
สมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
วทรงบ�
ำเพ็
ญพระราชกุ
ศลในพระราชพิ
ธี
ภั
ทรบทครบ ๓ วั
นแล้
ว ก็
ทรงให้
มี
การประชุ
มพราหมณาจารย์
ทั้
งหลาย และเลี้
ยงด้
วยข้
าวมธุ
ปายาสยาคู
ต่
อไปให้
ครบ ๓ วั
รวมทั้
งพระราชทานเครื่
องนุ
งห่
มแก่
พราหมณ์
ทุ
กคน ส่
วน
บรรดาพระสนมนางในก็
ปฏิ
บั
ติ
เช่
นเดี
ยวกั
I...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...122
Powered by FlippingBook