นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 46

พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว และสมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุ
ฎราชกุ
มาร
ในการพระราชพิ
ธี
โสกั
นต์
สมเด็
จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้
าฟ้
ามหาวชิ
รุ
ณหิ
สยามมกุ
ฎราชกุ
มารพระองค์
แรกของสยามประเทศ เมื่
อวั
นที่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓
ณ พระที่
นั่
งอาภรณ์
พิ
โมกข์
ปราสาท พระบรมมหาราชวั
I...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...122
Powered by FlippingBook