นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 64

64
ดนตรี
และเพลงพื้
นบ้
านเป็
นแบบสั
งคมชนบทไม่
มี
ความ
ซั
บซ้
อนในการเล่
น เครื่
องดนตรี
ได้
แก่
ปี
โทน และกลองยาว
ส่
วนเพลงพื้
นบ้
านที่
ส�
ำคั
ญคื
อเพลงปฏิ
พากษ์
ใช้
โต้
ตอบกั
นด้
วย
กลอนเพลง มี
หลายรู
ปแบบ เช่
น เพลงหอมดอกมะไพ เพลงพวงมาลั
เพลงระบ�
ำบ้
านไร่
เพลงโนเน เพลงพิ
ษฐาน เพลงช้
าเจ้
าหงส์
และ
เพลงโคราช ในจ�
ำนวนเพลงพื้
นบ้
านเหล่
านี้
เพลงโคราชได้
รั
ความนิ
ยมสู
งสุ
ด ปั
จจุ
บั
นยั
งมี
ผู
เล่
นได้
บ้
างซึ่
งส่
วนใหญ่
เป็
วั
ยผู้
สู
งอายุ
มะไพ เป็
นไม้
ยื
นต้
นเนื้
อแข็
งขนาดใหญ่
มี
ดอกสี
ขาวอมส้
ม ผล (ฝั
ก) สี
เขี
ยว
เมล็
ดรั
บประทานได้
ตั
วอย่
างเพลงหอมดอกมะไพ
ชาย
หอมเอยแต่
กลิ่
เอ๋
ยมาด้
วยดอกมะไพ
ลู
กคู่
หอมเอยแต่
กลิ่
เอ๋
ยมาด้
วยดอกมะไพ
ชาย
เรามาสี่
คนห้
าคน
อี
แม่
หน้
ามนจะมั
วร�่
ำไร
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
หญิ
หอมเอยแต่
กลิ่
เอ๋
ยมาด้
วยดอกมะไพ
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
หญิ
ให้
พี่
เต้
นมา
น้
องก็
จะเต้
นรั
พอป่
ากระชั
ดงกระชาย
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
ชาย
ถ้
าพี่
เต้
นไป
ขอให้
น้
องเต้
นรั
ขอให้
แม่
งามทรั
พย์
เรามาจากไกล
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
หญิ
ให้
พี่
เต้
นโค้
งร�
ำโค้
แขนใครมั
นจะโก่
งกว่
าแขนใคร
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
ชาย
หากว่
าพี่
เต้
นโค้
มู
ลเอ้
ยแขนโก่
งร�
ำจะแย่
ตั
วพี่
นะมั
นแก่
เสี
ยมากมาย
ลู
กคู่
หอมเอ๋
ยดอกมะไพ
เอ๋
ยดอกมะไพหอมเอย
(ภู
ธร ภู
มะธน. ๒๕๔๒: ๓๒๙-๓๓๐)
I...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...122
Powered by FlippingBook