นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 62

62
ภาษาไทยเบิ้
ภาษาไทยเบิ้
งจะคล้
ายคลึ
งกั
บภาษาไทยภาคกลาง
มี
หน่
วยเสี
ยง
พยั
ญชนะต้
๒๑ หน่
วยเสี
ยงได้
แก่
กลุ่
มที่
พยั
ญชนะระเบิ
ดและพยั
ญชนะกั
ได้
แก่
ป ต จ ก อ พ (ผ) ท (ถ) ช (ฉ) ค (ข) บ ด
กลุ่
มที่
พยั
ญชนะนาสิ
ก ได้
แก่
ม น ง
กลุ่
มที่
พยั
ญชนะข้
าง ได้
แก่
กลุ่
มที่
พยั
ญชนะรั
ว ได้
แก่
ร (ชาวไทยเบิ้
สามารถออกเสี
ยง ร ได้
ชั
ดเจนมาก)
กลุ
มที่
พยั
ญชนะแทรก ได้
แก่
ฟ (ฝ) ฮ (ห) ซ (ส)
กลุ่
มที่
พยั
ญชนะกึ่
งสระ ได้
แก่
ย ว
หน่
วยเสี
ยงสระ
เสี
ยงสระเดี่
ยว มี
ทั้
งสระเสี
ยงสั้
นและสระเสี
ยงยาว
รวม ๑๘ หน่
วยเสี
ยง ได้
แก่
อะ อา อิ
อี
อึ
อื
อ อุ
อู
เอะ เอ
แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ
สระประสมมี
๓ หน่
วยเสี
ยง มี
เสี
ยงย่
อยหน่
วยละ
๒ เสี
ยง เป็
นสระเสี
ยงสั้
นและยาว ได้
แก่
- เอี
ย มี
เสี
ยงย่
อย คื
อ เอี
ยะ เอี
- เอื
อ มี
เสี
ยงย่
อยคื
อ เอื
อะ เอื
- อั
ว มี
เสี
ยงย่
อยคื
อ อั
วะ อั
ภาษาไทยเบิ้
งเป็
นภาษาที่
ใช้
ระบบเสี
ยงวรรณยุ
กต์
แสดงนั
ยส�
ำคั
ญทางความหมายมี
ทั้
งหมด ๕ หน่
วยเสี
ยง
ได้
แก่
วรรณยุ
กต์
กลางระดั
หรื
อเสี
ยงสามั
ญ เช่
เคี
ยน (คาด, ผู
ก, โพก)
วรรณยุ
กต์
กลาง-ขึ้
น-ตก
หรื
อเสี
ยงโท เช่
น กลั้
(อดไว้
)
วรรณยุ
กต์
ต�่
ำ-ตก
หรื
อเสี
ยงเอก เช่
น กลั่
น ขุ่
วรรณยุ
กต์
ต�่
ำ-ตก-ขึ้
หรื
อเสี
ยงจั
ตวา เช่
น ขุ
(เลี้
ยงสั
ตว์
)
วรรณยุ
กต์
สู
ง-ขึ้
หรื
อเสี
ยงตรี
เช่
น รึ
บ (เป็
ระเบี
ยบเรี
ยบร้
อย)
ภาษาไทยเบิ้
งมี
ค�
ำที่
ใช้
แตกต่
างจากภาษาไทย
ภาคกลาง ได้
แก่
อี
นาง = ค�
ำเรี
ยกเด็
กผู้
หญิ
งที่
เป็
นลู
กคนโปรด
ไอ้
น้
อย, ไอ้
หนู
น้
อย = ค�
ำเรี
ยกเด็
กผู
ชายที่
เป็
ลู
กคนโปรด
ประแจ, ปะแจ = กุ
ญแจ
เกื
อก = รองเท้
มะกอ = มะละกอ
เหื่
อ = เหงื่
ฟ้
าแขยบ = ฟ้
าแลบ
กะโมย = ขโมย
หน้
าทะลึ๊
น = หน้
าทะเล้
กะเหลิ
นเปิ
น = ซุ่
มซ่
ามเป็
นต้
ส่
วนไวยากรณ์
มี
ลั
กษณะการเรี
ยงค�
ำแบบประธาน
– กริ
ยา – กรรม นอกจากนี้
มี
การใช้
ลั
กษณะภาษาที่
เป็
ลั
กษณะเฉพาะ เช่
น ไม่
รู้
แล็
ว = ไม่
รู้
งั้
นรึ
= อย่
างนั้
นหรื
ส่
วนส�
ำหรั
บประโยคค�
ำถามที่
ถามจ�
ำนวน เช่
น อั
นนี้
กี่
บาท=อั
นนี้
ราคาเท่
าไรประโยคปฏิ
เสธใช้
ด๊
อกเช่
นไม่
ถู
กด๊
อก,
ไม่
ถู
กด๊
อกเฮ้
ย = ไม่
ถู
กนะ ใช้
เด๊
อ ท้
ายประโยคแจ้
งให้
ทราบ
เช่
น ไปละเด๊
อ มาอี
กเด๊
อ มี
ค�
ำลงท้
าย เบิ้
ง = บ้
าง เช่
ฉั
นขอกิ
นเบิ้
ง = ฉั
นขอกิ
นบ้
าง ส�
ำนวน พอสมมาพาควร =
พอหอมปากหอมคอ หาอยู
หากิ
น = ท�
ำมาหากิ
น ขี้
สบร่
อง =
ได้
จั
งหวะพอดี
ไกลโพด = ไกลเกิ
นไป น้
อยจ่
น = น้
อยเกิ
นไป
I...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...122
Powered by FlippingBook