นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 53

53
สิ่
งที่
เป็
นมงคลแก่
ลู
ก ครอบครั
วของเราต่
างเห็
นด้
วยให้
ลู
ได้
เข้
าพิ
ธี
นี้
ซึ่
งมี
พราหมณ์
จากเทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
มา
ท�
ำพิ
ธี
ขริ
บผมให้
หลั
งจากขริ
บผมแล้
วได้
ให้
ยายโกนหั
วให้
ลู
แล้
วน�
ำผมที่
โกนใส่
ใบบั
วไปลอยที่
แม่
น�้
ำเจ้
าพระยาที่
พระนครศรี
อยุ
ธยา เด็
กๆ ที่
เข้
าร่
วมพิ
ธี
ได้
รั
บสิ่
งมงคลจาก
พระสงฆ์
รู
สึ
กดี
ใจและมี
ความสุ
ขมากๆ ที่
ได้
ท�
ำสิ่
งที่
เป็
มงคลให้
กั
บลู
ก”
ปั
จจุ
บั
นความเจริ
ญทางด้
านการแพทย์
และความรู
สมั
ยใหม่
มี
มากขึ้
น ความเชื่
อเรื่
องการไว้
ผมจุ
ก ผมเปี
ย ผมโก๊
และความเชื่
อในเรื่
องขวั
ญมงคลที่
เทพยดาอารั
กปกปั
กรั
กษา
อาจถดถอยลงไปบ้
าง แต่
การได้
ท�
ำประเพณี
อั
นเป็
นภู
มิ
ปั
ญญา
ที่
แสดงถึ
งความรั
กความห่
วงใยปรารถนาให้
ลู
กหลานเจริ
เติ
บโตเป็
นคนดี
ของสั
งคม การกล่
อมเกลาจิ
ตใจจากประเพณี
ดี
งามนี้
นอกจากความเป็
นมงคลยิ่
งแล้
ว ย่
อมน�
ำมาซึ่
งขวั
ก�
ำลั
งใจให้
กั
บชี
วิ
ตเด็
กในวั
ยเยาว์
ได้
เติ
บโตด้
วยความมั่
นคง
มี
ความสุ
ข และน่
าอนุ
โมทนายิ่
งที่
สั
งคมไทยวั
นนี้
ยั
งอนุ
รั
กษ์
ประเพณี
นี้
ไว้
ด้
วยครอบครั
ว วั
ด เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
และพระราชวั
งบางปะอิ
น ต่
างล้
วนท�
ำหน้
าที่
อ�
ำนวยให้
สื
บสานประเพณี
อั
นทรงคุ
ณค่
า รั
กษาภู
มิ
ปั
ญญาให้
ด�
ำรงอยู่
คู่
สั
งคมไทยไปตราบนานเท่
านาน
ขอขอบพระคุ
งานประชาสั
มพั
นธ์
พระราชวั
งบางปะอิ
น สอบถามรายละเอี
ยดการตั
ดจุ
กโกนผมไฟได้
ที่
๐๓๕-๒๖๑-๕๔๘
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
สอบถามรายละเอี
ยดตั
ดจุ
กโกนผมไฟได้
ที่
๐๒-๒๒๒-๖๙๕๑
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ตั
ดจุ
กโกนผมไฟที่
พระราชวั
งบางปะอิ
ส�
ำหรั
บที่
พระราชวั
งบางปะอิ
นนั้
นมี
การโกนจุ
กให้
กั
บเด็
กๆ เช่
นกั
น ซึ่
งมี
มาแต่
ครั้
งสมั
ยรั
ชกาลที่
๕ “สื
บเนื่
อง
มาแต่
ครั
งพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
วรั
ชกาลที่
เสด็
จประทั
บแรมที่
พระราชวั
งบางปะอิ
น พระองค์
ทรงโปรด
ให้
เด็
กๆ ได้
มาโกนจุ
กตั
ดจุ
ก ซึ่
งท�
ำให้
ประชาราษฎรได้
เข้
าเฝ้
ใกล ้
ชิ
ดกั
บพระองค์
อี
กทางหนึ่
ง เมื่
อเสร็
จพิ
ธี
ตั
ดจุ
ได้
พระราชทานเหรี
ยญซึ
งเป็
นรู
ปเสมาธรรมจั
กรแก่
เด็
กที
มา
ร่
วมงานทุ
กคน นั
บแต่
นั้
นก็
ถื
อเป็
นประเพณี
สื
บมา”
“พระราชวั
งบางปะอิ
น จึ
งได้
สื
บทอดการประกอบ
พิ
ธี
การตั
ดจุ
กโกนผมไฟ ซึ่
งจั
ดขึ้
นในแรม ๑๓ และ ๑๔ ค�่
เดื
อน ๔ กล่
าวคื
อ ในวั
นแรม ๑๓ ค�่
ำ เป็
นพิ
ธี
การสั
งเวยและ
สรงน�้
ำเทวรู
ปพระเจ้
าปราสาททอง และในเวลา ๑๕.๐๐ น.
นิ
มนต์
พระสงฆ์
จ�
ำนวน ๑๐ รู
ป มาเจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
ที่
ประร�
ำพิ
ธี
ที่
บริ
เวณศาลพระเจ้
าปราสาททอง เด็
กที่
จะร่
วม
พิ
ธี
ตั
ดจุ
กในเช้
าวั
นรุ
งขึ้
น จะร่
วมฟั
งพระสงฆ์
เจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
เพื่
อให้
เกิ
ดความเป็
นสิ
ริ
มงคล เช้
าของวั
นแรม ๑๔ ค�่
การพิ
ธี
ตั
ดจุ
กโกนผมไฟ เริ่
มด้
วยการท�
ำบุ
ญตั
กบาตรพระสงฆ์
และนิ
มนต์
พระสงฆ์
จ�
ำนวน ๑๐ รู
ป เจริ
ญพระชั
ยมงคลคาถา
จากนั้
นพราหมณ์
จะประกอบพิ
ธี
ตั
ดจุ
กและโกนผมไฟ เด็
กที่
เข้
าร่
วมพิ
ธี
จะได้
รั
บเหรี
ยญขวั
ญถุ
งซึ่
งถื
อว่
าเป็
นการเสร็
จพิ
ธี
คุ
ณแม่
พั
นธ์
ทิ
พย์
สุ
มณฑา ซึ่
งได้
น�
ำลู
กชายมาโกน
ผมไฟที่
พระราชวั
งบางปะอิ
น บอกว่
า “เป็
นพิ
ธี
ที่
ศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
และสื
บทอดกั
นมาแต่
โบราณเป็
นเรื
องมงคลจึ
งอยากให้