นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 50

50
พระคุ
ณเจ้
าท่
านเจ้
าอาวาสวั
ดปรางค์
หลวงขณะประกอบพิ
ธี
สงฆ์
เตรี
ยมโกนจุ
ตั
ดจุ
กตามวิ
ถี
พิ
ธี
พุ
ทธท�
ำที่
บ้
านหรื
อท�
ำที่
วั
จะท�
ำที่
วั
ดหรื
อที่
บ้
านก็
ได้
แล้
วแต่
ความสะดวก
เหมาะสมพระอธิ
การอานนท์
เขมทั
ตโตเจ้
าอาวาสวั
ดปรางค์
หลวง
อ�
ำเภอบางใหญ่
นนทบุ
รี
เล่
าให้
ฟั
งว่