นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 50

50
พระคุ
ณเจ้
าท่
านเจ้
าอาวาสวั
ดปรางค์
หลวงขณะประกอบพิ
ธี
สงฆ์
เตรี
ยมโกนจุ
ตั
ดจุ
กตามวิ
ถี
พิ
ธี
พุ
ทธท�
ำที่
บ้
านหรื
อท�
ำที่
วั
จะท�
ำที่
วั
ดหรื
อที่
บ้
านก็
ได้
แล้
วแต่
ความสะดวก
เหมาะสมพระอธิ
การอานนท์
เขมทั
ตโตเจ้
าอาวาสวั
ดปรางค์
หลวง
อ�
ำเภอบางใหญ่
นนทบุ
รี
เล่
าให้
ฟั
งว่
า เมื่
อก่
อนย่
านนี้
จะมี
การโกนจุ
กรวมกั
นสองแห่
งคื
อที่
วั
ดพิ
กุ
ลเงิ
น และวั
ดอั
มพวั
อ�
ำเภอบางใหญ่
ได้
จั
ดงานโกนจุ
กขึ้
น วั
ดพิ
กุ
ลเงิ
นจั
ดอยู
ใน
ช่
วงเดื
อนสี
งานประจ�
ำปี
ของวั
ด ซึ่
งมี
ผู
ปกครองพาเด็
กมา
โกนจุ
กเป็
นอั
นมาก แต่
ทั้
งสองวั
ดได้
เลิ
กไปนานแล้
ส�
ำหรั
บการจั
ดงานโกนจุ
กที่
บ้
านและที่
วั
ดก็
ตาม
เมื่
อผู
ปกครองของเด็
กมานิ
มนต์
ให้
ท�
ำพิ
ธี
โกนจุ
กก็
จั
ดท�
ำให้
ตามพิ
ธี
ทางศาสนา โดยหลั
กว่
าจะโกนจุ
กให้
กั
บเด็
กที่
มี
อายุ
เป็
นเลขคี่
๕ ๗ ๙ หรื
อ ๑๑ ขวบ และวั
นเวลาตามที่
สะดวก
แต่
มั
กจะนิ
ยมเลื
อกท�
ำพิ
ธี
ในเดื
อนคู
เดื
อนยี
เดื
อน ๔
เดื
อน ๖ เป็
นต้
น และนิ
ยมท�
ำข้
างขึ้
นไม่
นิ
ยมท�
ำข้
างแรม
แต่
เดิ
มจะจั
ดงานเป็
นสองวั
น คื
อวั
นแรกนิ
มนต์
พระสงฆ์
๙ รู
มาสวดมนต์
หรื
อเจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
เย็
น อาจมี
ท�
ำขวั
ญจุ
โดยหมอท�
ำขวั
ญมี
การละเล่
นตามก�
ำลั
งของเจ้
าภาพ ใน
เช้
าวั
นรุ
งขึ้
นซึ่
งเป็
นวั
นโกนจุ
กนั้
น ผู
ปกครองจะโกนหั
วเด็
เตรี
ยมพร้
อมไว้
ให้
เหลื
อแต่
จุ
ก แล้
วท�
ำหญ้
าแพรกเป็
นวง
เหมื
อนมาลั
ยสวมไว้
มาเข้
าร่
วมในพิ
ธี
คล้
องสายสิ
ญจน์
เมื่
อได้
เวลาเริ่
มต้
นด้
วยการสมาทานศี
ล พระสงฆ์
สวดบทชั
ยมงคลคาถาหรื
อชาวบ้
านเรี
ยกชยั
นโต ที่
ว่
“ชะยั
โตโพธิ
ยามู
เลสั
กยานั
งนั
นทิ
วั
ฑฒะโน เอวั
ง ตวั
ง วิ
ชะโย โหหิ
ชะยั
สสุ
ชะยะมั
งคะเล อะปะราชิ
ตะปั
ลลั
งเก สี
เส ปะฐะวิ
โปก
ขะเร”
พอถึ
งตรงสี
เสนี้
พระสงฆ์
ที่
เป็
นประธานจะตั
ดจุ
กแล้
น�
ำผมใส่
พานที่
รองด้
วยใบบั
ว จากนั้
นจะโกนให้
ทั้
งหมดหรื
โกนเป็
นประเดิ
มแล้
วให้
ญาติ
ผู
ใหญ่
พ่
อแม่
โกนต่
อจนหมดก็
ได้
จากนั้
นเข้
ารั
บประพรมน�้
ำพุ
ทธมนต์
จากพระสงฆ์
ทั้
ง ๙ รู
จนครบ เสร็
จจากนั้
นพ่
อแม่
จะอุ
มเจ้
าจุ
กไปอาบน�้
ำมนต์
เป็
นมงคล แต่
งตั
วให้
เรี
ยบร้
อย แล้
วมาร่
วมพิ
ธี
ถวายภั
ตตาหาร
ยกส�
ำรั
บประเคนพระต่
อไป ครั้
นพระสงฆ์
ฉั
นเสร็
จแล้
จึ
งถวายจตุ
ปั
จจั
ยไทยธรรมและกรวดน�้
ำรั
บพรพระ เจ้
าภาพ
ร่
วมกั
นกรวดน�้
ำอุ
ทิ
ศให้
บรรพบุ
รุ
ษเป็
นเสร็
จพิ
ธี
และมี
ใน
บางกรณี
ที่
ผู
ปกครองและเด็
กตกลงใจที่
จะบรรพชาสามเณร
ต่
อก็
ท�
ำต่
อเนื่
องได้
เลย ซึ่
งก็
เป็
นที่
นิ
ยมถื
อเป็
นมงคลยิ่
I...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...122
Powered by FlippingBook