นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 49

49
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
อะไรคื
อผมจุ
ก ผมแกละ ผมเปี
ย หรื
อผมโก๊
พิ
ธี
ตั
ดจุ
กโกนจุ
กท�
ำที่
ไหนท�
ำอย่
างไร
ผมจุ
(Knot tail) คื
อทรงผมของเด็
ก ที่
ถู
กขมวด
ไว้
ตรงกลางกระหม่
อม
ผมแกละ
เป็
นทรงผมของเด็
กผู้
ชาย
มี
ลั
กษณะเป็
นปอยผมที่
ไว้
เป็
นกระจุ
ก โดยมั
ดปอยผมไว้
ตรง
บริ
เวณแง่
ศรี
ษะ มี
ไว้
ทั้
งแกละเดี
ยว และสองแกละ
ผมเปี
(Pig tail) ผมที่
ไว้
ยาวบริ
เวณท้
ายทอย ผมที่
ถั
กห้
อยยาวลงมา
เป็
นหางเปี
ย แต่
ไม่
ใช่
ผมยาวทั้
งหั
วแล้
วรวบผมมาถั
กแบบของ
เด็
กหญิ
ง ส่
วน
ผมโก๊
(Pony tail) คื
อผมที่
ไว้
เป็
นหย่
อม หรื
ปอยคล้
ายผมแกละ ผู
กไว้
ไม่
ให้
รุ
งรั
งแต่
ไม่
ได้
ถั
กเปี
ในการไว้
ผมแบบใดนั้
น โบราณปั
นดิ
นให้
เป็
นรู
เด็
กที่
ไว้
ผมแต่
ละแบบ แล้
วให้
เด็
กผู
ที่
จะไว้
ผมนั้
นเป็
นคนเลื
อก
ว่
าจะไว้
แบบใด เลื
อกแบบใดก็
ไว้
แบบนั้
น ส่
วนใหญ่
หลั
งจาก
การโกนผมไฟเมื่
อเล็
กแล้
วก็
ไว้
ผมกั
นต่
อมาเลย จวบจนอายุ
๕, ๗, ๙ หรื
อ ๑๑ ขวบ จึ
งจั
ดให้
มี
พิ
ธี
โกนจุ
กตั
ดจุ
ก ซึ่
งถ้
าเป็
พระราชพิ
ธี
เรี
ยกพิ
ธี
โสกั
นต์
จะท�
ำที่
วั
ด หรื
อจะท�
ำที่
บ้
าน ท�
ำที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
หรื
อที่
พระราชวั
งบางปะอิ
น ทุ
กสถานที่
ล้
วนเป็
ที่
ดี
และเป็
นมงคลขึ้
นอยู
กั
บความพร้
อมความสะดวกและ
ความเหมาะสมของแต่
ละคนแต่
ละครอบครั
วเป็
นที่
ตั้
ส�
ำหรั
บที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
นั
นจะเป็
น แรม ๖ ค�่
เดื
อนยี่
ตกอยู
ในราวเดื
อนมกราคม และที่
พระราชวั
บางปะอิ
น จะเป็
นวั
นแรม ๑๓ ค�่
ำเดื
อน ๔ อยู่
ในราวเดื
อน
มี
นาคม ของทุ
กปี
ผมจุ
ผมแกละ
ผมเปี
ผมโก๊
I...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...122
Powered by FlippingBook