นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 55

55
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ธรรมชาติ
-จั
กรวาล
ปาริ
สุ
ทธิ์
เลิ
ศคชาธาร
“สารท”
เป็
นเทศกาลท�
ำบุ
ญช่
วงสิ้
นเดื
อน ๑๐ พิ
ธี
นี้
เป็
นของพราหมณ์
มาก่
อน โดยค�
ำว่
า “สารท” เป็
นภาษาบาลี
แปลว่
า ฤดู
ใบไม้
ร่
วง อั
นเป็
นช่
วงเวลาที่
พื
ชพั
นธุ
ให้
ผล
เป็
นครั้
งแรกและผลไม้
เริ่
มสุ
ก จึ
งมี
การน�
ำพื
ชผลเหล่
านั้
ซึ่
งเรี
ยกว่
า “ผลแรกได้
” ไปสั
งเวยหรื
อบู
ชาสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
ตน
นั
บถื
อเพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคล ในท้
องถิ่
นที่
มี
ฤดู
สารท จะมี
การน�
ำข้
าวสาลี
ที่
ออกรวงอ่
อนเป็
นน�้
ำนมในช่
วงเวลานี้
อั
นเป็
นผลแรกได้
มาท�
ำข้
าวมธุ
ปายาสหรื
อข้
าวทิ
พย์
และยาคู
เลี้
ยงพราหมณ์
พราหมณ์
ก็
จะท�
ำพิ
ธี
สั
งเวยบู
ชาแม่
โพสพ
เพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคลแก่
ข้
าวในนา รวมทั้
งเซ่
นไหว้
บรรพบุ
รุ
ษที่
ล่
วงลั
บ ในอิ
นเดี
ยตอนใต้
ก็
มี
การน�
ำข้
าวมากวนกั
บน�้
ำนม
ท�
ำเป็
นขนม เรี
ยกว่
าข้
าวทิ
พย์
หรื
อข้
าวมธุ
ปายาส บู
ชาถวาย
พระพิ
ฆเณศ
ส่
วน
“สารทไทย”
เป็
นการท�
ำบุ
ญกลางปี
ของไทย
ตรงกั
บวั
นแรม ๑๕ ค�่
ำ เดื
อน ๑๐ แม้
ว่
าพุ
ทธศาสนิ
กชนไทย
จะน�
ำคติ
ดั
งกล่
าวของพราหมณ์
มาใช้
แต่
ได้
ปรั
บเปลี่
ยนมา
เป็
นถวายแด่
พระภิ
กษุ
สงฆ์
ถื
อกั
นว่
าเป็
นการท�
ำบุ
ญด้
วย
ผลแรกได้
ผลานิ
สงส์
อย่
างยิ่
ง ชาวไทยพุ
ทธแทบทุ
กบ้
านจะต้
อง
น�
ำเอาพื
ชผลทางการเกษตรที่
ให้
ผลผลิ
ตครั้
งแรกในฤดู
เก็
บเกี่
ยว
ทั้
งข้
าวที่
จะน�
ำมาท�
ำข้
าวเม่
า ข้
าวตอก ถั่
ว งา น�้
ำผึ้
ง น�้
ำตาล
และน�้
ำอ้
อย มาท�
ำเป็
“กระยาสารท”
ซึ่
งแปลว่
า “อาหาร
ที่
ท�
ำในฤดู
สารท” เพื่
อน�
ำไปประกอบพิ
ธี
ท�
ำบุ
ญและถวาย
พระสงฆ์
ในวั
นสารท และเมื่
อท�
ำบุ
ญแล้
ว จะกรวดน�้
ำอุ
ทิ
ส่
วนกุ
ศลให้
แก่
ญาติ
ผู
ล่
วงลั
บ เพราะเชื่
อว่
าเป็
นวั
นที่
ญาติ
ผู
ล่
วงลั
บไปแล้
ว จะมี
โอกาสได้
กลั
บมารั
บส่
วนบุ
ญจากญาติ
พี่
น้
องที่
ยั
งมี
ชี
วิ
ตอยู่
ท�
ำให้
มี
โอกาสหมดหนี้
กรรม และได้
ไป
เกิ
ดหรื
อมี
ความสุ
ข รวมทั้
งเพื่
อเป็
นสิ
ริ
มงคลแก่
ข้
าวในนา และ
พื
ชผลทางการเกษตรให้
เจริ
ญงอกงาม และอุ
ดมสมบู
รณ์
อี
กด้
วย
แต่
ช่
วงเวลาของประเพณี
ตามอิ
นเดี
ย เป็
นช่
วงเวลาที่
ตรงกั
ระยะข้
าวเริ่
มออกรวงของไทย ชาวบ้
านจึ
งเกี่
ยวข้
าวที่
ยั
งมี
เปลื
อกอ่
อนๆ และเมล็
ดยั
งไม่
แก่
สี
เขี
ยว เอามาคั่
วแล้
วต�
ำให้
เป็
นเมล็
ดข้
าวแบน ๆ เรี
ยกว่
า ข้
าวเม่
าแทน ซึ่
งเป็
นส่
วนผสม
ส�
ำคั
ญอย่
างหนึ่
งในการท�
ำกระยาสารท
ชาวบ้
านจะเริ่
มท�
ำกระยาสารทก่
อนท�
ำบุ
วั
นสารทไทยหนึ่
งวั
น รวมทั้
งเตรี
ยมขนมอื่
นๆ แล้
วแต่
ความนิ
ยมของแต่
ละท้
องถิ
น ครั้
นถึ
งวั
นงาน ชาวบ้
านจั
ดแจง
น�
ำข้
าวปลา อาหาร และกระยาสารทไปท�
ำบุ
ญตั
กบาตรที่
วั
ดประจ�
ำหมู่
บ้
าน ไปถื
อศี
ล ฟั
งธรรม น�
ำกระยาสารท หรื
ขนมอื่
นๆ ไปฝากซึ่
งกั
นและกั
นยั
งบ้
านใกล้
เรื
อนเคี
ยง หรื
หมู
ญาติ
มิ
ตรที่
อยู
บ้
านไกล ถื
อว่
ากิ
นแล้
วจะเกิ
ดสวั
สดิ
มงคล
และระงั
บโรคภั
ยไข้
เจ็
บได้
บางท้
องถิ่
นมี
การท�
ำขนมส�
ำหรั
บู
ชาสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
แม่
โพสพ ผี
นา ผี
ไร่
ด้
วย เมื่
อถวายพระสงฆ์
เสร็
จแล้
วก็
น�
ำไปบู
ชาตามไร่
นา โดยวางตามกิ่
งไม้
ต้
นไม้
หรื
ที่
จั
ดไว้
เพื่
อการนั้
นโดยเฉพาะ
I...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...122
Powered by FlippingBook