นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 51

51
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ตั
ดจุ
กที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
ที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
มี
พิ
ธี
ตั
ดจุ
กในวั
นแรม
๖ ค�่
ำ เดื
อนยี่
อยู่
ในราวเดื
อนมกราคมของทุ
กปี
พราหมณ์
ปกรณ์
วุ
ฒิ
พราหมณ์
อธิ
บายให้
ฟั
งว่
“เป็
นความเชื่
อที
ว่
าเราได้
ฝากลู
กหลานให้
เป็
ลู
กของเทพเจ้
าดู
แลปกปั
กรั
กษาให้
พ้
นจากทุ
กข์
โศกโรคภั
เมื่
อถึ
งเวลาอั
นควรก็
จะตั
ดจุ
ก เด็
กไทยแต่
โบราณก็
ไว้
กั
เช่
นนั้
น ส�
ำหรั
บที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
เชื่
อว่
าเป็
ประเพณี
ที่
สื
บทอดมาแต่
ครั้
งสมั
ยรั
ชกาลที่
๑ พระบาทสมเด็
พระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราช เมื่
อสร้
างเทวสถานขึ้
นใน
ปี
พ.ศ. ๒๓๒๗ และได้
มี
พระราชพิ
ธี
ตรี
ยั
มพวาย ตรี
ปวาย
ในวั
นสุ
ดท้
าย เมื่
อเสร็
จสิ้
นพระราชพิ
ธี
จะมี
การท�
ำบุ
ถวายองค์
เทพ นิ
มนต์
พระสงฆ์
มาประกอบพิ
ธี
และอุ
ทิ
ศให้
บรรพบุ
รุ
ษ ถวายเป็
นพระราชกุ
ศลแก่
บู
รพกษั
ตริ
ย์
จะมี
งาน
อยู
สองวั
น วั
นแรกในวั
นแรม ๕ ค�่
ำ จะนิ
มนต์
พระสงฆ์
มา
เจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
ในตอนเย็
น เด็
กๆ ผู
ปกครองที่
จะมา
ตั
ดจุ
กจะมาฟั
งพระสงฆ์
สวดมนต์
เย็
น ทางเทวสถานจะนิ
มนต์
ท่
านเจ้
าพระคุ
ณสมเด็
จมาเป็
นประธานฝ่
ายสงฆ์
พร้
อมกั
พระสงฆ์
อี
ก ๙ รู
ป หลั
งจากสวดมนต์
แล้
วพระสงฆ์
ที่
เป็
ประธานจะให้
โอวาทอั
นเป็
นมงคลส�
ำหรั
บเด็
กๆ ในอดี
เด็
กจะนอนค้
างที่
เทวสถานแล้
วรุ
งเช้
าอี
กวั
นก็
จะท�
ำพิ
ธี
ต่
อไป
ในตอนเช้
าพราหมณ์
จะสวมมงคลให้
ไว้
ที่
คอ
แล้
วร่
วมกั
นใส่
บาตรพระสงฆ์
หลั
งจากนั้
นจึ
งเข้
าสู
พิ
ธี
สงฆ์
ถวายภั
ตตาหารเช้
า เสร็
จจากถวายจตุ
ปั
จจั
ยไทยธรรมรั
พรพระแล้
ว พระสงฆ์
ที่
เป็
นประธานให้
โอวาทแก่
เด็
กๆ และ
ผู้
ร่
วมพิ
ธี
แล้
วจึ
งเริ่
มพิ
ธี
พราหมณ์
ตั
ดจุ
ก ขริ
บผม แล้
วออก
แว่
นเวี
ยนเที
ยน สมโภช เจิ
มให้
เด็
กๆ มี
การมอบเงิ
นขวั
ญถุ
ให้
เด็
กทุ
กคนเป็
นมงคล และการท�
ำพิ
ธี
ที่
เทวสถานโบสถ์
พราหมณ์
ไม่
เสี
ยค่
าใช้
จ่
ายใดๆ ทั้
งสิ้
I...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...122
Powered by FlippingBook