นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 65

65
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
จากสภาพในปั
จจุ
บั
น อิ
ทธิ
พลด้
านการศึ
กษา
เศรษฐกิ
จ สั
งคม การปกครอง การประกอบอาชี
พ การย้
ายถิ่
และผลกระทบจากกระแสโลกาภิ
วั
ตน์
ท�
ำให้
สถานะ
ภาษาไทยเบิ้
งในปั
จจุ
บั
นก�
ำลั
งเผชิ
ญกั
บภั
ยคุ
กคาม เยาวชน
คนรุ
นหลั
งใช้
ภาษาไทยเบิ้
งน้
อยลงทุ
กขณะ ค�
ำศั
พท์
บางค�
ไม่
ถู
กน�
ำมาใช้
ส�
ำเนี
ยงของผู
พู
ดเปลี่
ยนไป เพราะการรั
เอาภาษาและวั
ฒนธรรมภายนอกเข้
ามา คนไทยเบิ้
ต�
ำบลโคกสลุ
ง อ�
ำเภอพั
ฒนานิ
คม จั
งหวั
ดลพบุ
รี
จึ
งพยายาม
ร่
วมมื
อกั
นในการฟื
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมของตนเอง
ตั้
งแต่
ปี
๒๕๕๐ และในปี
๒๕๕๖ นี้
ได้
รั
บทุ
นสนั
บสนุ
นจาก
ส�
ำนั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการสร้
างเสริ
มสุ
ขภาพ (สสส.)
ในการด�
ำเนิ
นกิ
จกรรมการเก็
บรวบรวมค�
ำศั
พท์
เพื่
อจั
ดท�
พจนานุ
กรม (ฉบั
บชาวบ้
าน) โดยด�
ำเนิ
นการเก็
บรวบรวม
ข้
อมู
ล ด้
วยวิ
ธี
การ ๕ วิ
ธี
ได้
แก่
๑) การลงพื้
นที่
ไปหาค�
ำศั
พท์
จากคนเฒ่
าคนแก่
๒) การแจกสมุ
ดให้
กั
บแกนน�
ำและ
คณะท�
ำงานเพื่
อบั
นทึ
กค�
ำศั
พท์
ที่
นึ
กได้
ขณะสนทนากั
ตั
วอย่
างค�
ำศั
พท์
หมวดน�้
สื
บเสาะ สื
บสาน สื
บทอด
ภาษาไทยเบิ
ง ความหมาย
น้ำ
�แขก น้
�ฝนใหม่
มี
กลิ
นหอมของดิ
น ขั
งอยู
ใน
หนองน้
�บริ
เวณป่
าหรื
อทุ
งนานำ
�มาใช้
อุ
ปโภคบริ
โภคได้
น้ำ
�ดาด น้ำ
�ท่
วมเต็
มพื้
นที่
น้ำ
�แผล่
บ น้ำ
�มาก
น้ำ
�ละลอ น้ำ
�ที่
เอ่
อล้
นจากแม่
น้ำ
�ขึ้
นมาท่
วมแล้
วก็
หลากไป
น้ำ
�ลั
ด ร่
องน้ำ
�ขนาดเล็
กที่
ตั
ดช่
วงโค้
งของแม่
น้ำ
ตะกุ
ด แหล่
งน้
�ธรรมชาติ
ตอนบนเป็
นคลองสั
นๆ
ไหลลงแอ่
งน้
� ไม่
มี
ทางออกสู
แม่
น้
� จะปรากฏ
ในฤดู
น้
�หลาก
เดิ่
น บริ
เวณลานกว้
าง น้
�ท่
วมไม่
ถึ
ง เป็
นศู
นย์
รวม
ในการทำ
�กิ
จกรรมของชาวบ้
าน
ปึ
ก แอ่
งน้ำ
� หรื
อ หนองน้ำ
�ที่
มี
ทางน้ำ
�ไหลเข้
จากแม่
น้ำ
� และไหลออกจากปึ
กลงแม่
น้ำ
ในฤดู
น้ำ
�หลากน้ำ
�จะท่
วมรวมเป็
นแม่
น้ำ
แต่
เมื
อน้
�ลด จะปรากฏเป็
นแอ่
งน้
�มี
น้
�ขั
ตลอดปี