นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 66

66
เอกสารการอ้
างอิ
ประที
ป อ่
อนสลุ
ง และคณะ. (๒๕๕๖). พจนานุ
กรมภาษาไทยเบิ
งบ้
านโคกสลุ
ง (ฉบั
บชาวบ้
าน). สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
การสร้
างเสริ
มสุ
ขภาพ (สสส.)
ชลธิ
ชา บำ
�รุ
งรั
กษ์
และมยุ
รี
ถาวรพั
ฒน์
. (๒๕๕๖). ภาษาไทยโคราช (ไทยเบิ
ง). พิ
ธี
ประกาศขึ
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช๒๕๕๖. กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรมกระทรวงวั
ฒนธรรม.
ภู
ธร ภู
มะธน. (๒๕๔๒). รายงานการศึ
กษาเรื
องมรดกวั
ฒนธรรมไทยเบิ
งในเขตที
ได้
รั
บผลกระทบจากการสร้
างเขื
อนป่
าสั
ก.
ลพบุ
รี
: ศู
นย์
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม สถาบั
นราชภั
ฏเทพสตรี
.
สุ
ธาทิ
พย์
ธี
รานุ
วรรตน์
. (๒๕๔๕). “การศึ
กษาระบบเสี
ยงภาษาไทยเบิ
ง-ไทยเดิ
ง ตำ
�บลโคกสลุ
ง อำ
�เภอพั
ฒนานิ
คม
จั
งหวั
ดลพบุ
รี
.” วิ
ทยานิ
พนธ์
ปริ
ญญามหาบั
ณฑิ
ต สาขาภาษาศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยมหิ
ดล.
สุ
นิ
ดา ศิ
วะปฐมชั
ย และคณะ. (๒๕๕๗). “พลั
งภาษาและวั
ฒนธรรม” เพื
อขั
บเคลื
อนประเทศไทยสู
สั
งคมอยู
สบาย.
ภาษาและวั
ฒนธรรมหลั
กประกั
นของสั
งคมสุ
ขภาวะ. หน้
า ๓๑-๖๑.
สุ
รชั
ย เสื
อสู
งเนิ
น. (๒๕๔๘). การศึ
กษางานศิ
ลปหั
ตถกรรมและวิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวไทยเบิ
งโคกสลุ
ง จั
งหวั
ดลพบุ
รี
.
วิ
ทยานิ
พนธ์
ปริ
ญญามหาบั
ณฑิ
ต สาขาศิ
ลปศึ
กษา, มหาวิ
ทยาลั
ยศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒ.
สุ
รั
ตน์
ปานะรั
ตน์
. (๒๕๓๓) ภู
มิ
ศาสตร์
ภาษาไทยถิ
นในจั
งหวั
ดลพบุ
รี
. วิ
ทยานิ
พนธ์
ปริ
ญญามหาบั
ณฑิ
มหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร.
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
๓) การสนทนากลุ
มเล็
กแบบไม่
เป็
นทางการ โดยผลั
กั
นเล่
าเรื่
องราว แล้
วดึ
งค�
ำศั
พท์
ออกมาจากเรื่
องราวนั้
๔) การมอบหมายการบ้
านให้
เด็
กเก็
บข้
อมู
ลค�
ำศั
พท์
ภาษา
ไทยเบิ้
งจากพ่
อแม่
ผู
ปกครอง ๕) การจั
ดเวที
ระดมค�
ำศั
พท์
โดยเชิ
ญให้
คนเฒ่
าคนแก่
น�
ำภู
มิ
ปั
ญญาของชุ
มชนมารวมกั
และให้
คนในชุ
มชนร่
วมกั
นเก็
บรวบรวมข้
อมู
ลค�
ำศั
พท์
เมื่
อได้
ค�
ำศั
พท์
แล้
ว แกนน�
ำท�
ำหน้
าที่
รวบรวมค�
ำศั
พท์
ที่
ได้
พร้
อมความหมาย และจั
ดเวที
วิ
เคราะห์
ข้
อมู
ลเพื่
อตรวจสอบ
ความถู
กต้
องและจั
ดท�
ำต้
นฉบั
บพจนานุ
กรม จากการ
ด�
ำเนิ
นงานดั
งกล่
าวท�
ำให้
ได้
ค�
ำศั
พท์
ภาษาไทยเบิ้
งที่
ก�
ำลั
จะสู
ญหาย จ�
ำนวน ๖๘๐ ค�
ำ หมวดของใช้
๒๘ ค�
ำ หมวด
ความเชื่
อ ๑๑ ค�
ำ หมวดค�
ำด่
า ๑๘ ค�
ำ หมวดค�
ำขยายสี
๖ ค�
หมวดทั่
วไป ๔๘๓ ค�
ำ หมวดขนาด ๖ ค�
ำ หมวดบอกเวลา
๑๘ ค�
ำ หมวดสถานที่
๔ ค�
ำ หมวดประชดประชั
น ๙ ค�
หมวดเปรี
ยบเที
ยบ ๑๖ ค�
ำ หมวดน�้
ำ ๑๐ ค�
ำ หมวดผั
ก ๒๕ ค�
หมวดไม้
ยื
นต้
น ๑๘ ค�
ำ หมวดธรรมชาติ
๑๓ ค�
ำ หมวด
กริ
ยานอน ๑๑ ค�
ำ หมวดกริ
ยานั่
ง ๔ ค�
ำ และหมวดการ
เจ็
บป่
วย ๑๑ ค�
ำ นอกจากจะได้
ตั
วภาษาแล้
ว โครงการนี้
ยั
งเป็
นการกระตุ
นให้
ชุ
มชนโดยเฉพาะเยาวชนเห็
นคุ
ณค่
และความส�
ำคั
ญ เกิ
ดความตระหนั
กและความภาคภู
มิ
ใจ
ในภาษาและวั
ฒนธรรมของตนเอง และร่
วมกั
นสื
บสานภาษา
และวั
ฒนธรรมไทยเบิ้
งไว้
ให้
เป็
นมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ที่
จั
บต้
องไม่
ได้
ของชาติ
และมนุ
ษยชาติ
ต่
อไป
I...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...122
Powered by FlippingBook