นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 47

47
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
สมปอง ดวงไสว
พิ
ธี
กรรม-งานเทศกาล
โกนจุ
“อนึ่
ง ในการพิ
ธี
ตรี
ยั
มพวายตรี
ปวายนั้
น พราหมณ์
ได้
มี
การสมโภชเทวรู
ปและท�
ำบุ
ญตามทางพุ
ทธศาสนาด้
วย คื
อวั
นแรม ๕ ค�่
เดื
อน ๒ เวลาบ่
ายมี
สวดมนต์
ที่
ในเทวสถาน ๑๑ รู
ป รุ่
งขึ้
นวั
นแรม ๖ ค�่
เวลาเช้
าเลี้
ยงพระที่
สวดมนต์
ส�
ำรั
บที่
เลี้
ยงพระและไทยทานของ
พราหมณ์
เอง ในเวลาเช้
าวั
นเลี้
ยงพระมี
ราษฎรพาบุ
ตรหลานมาโกนจุ
เทวสถาน มี
จ�
ำนวนคนโกนจุ
กตั้
งแต่
๑๕๐ คนเศษขึ้
นไปจน ๓๙๐ คน
พระราชครู
พิ
ธี
ได้
แจกเงิ
น คนละเฟื
องทั่
วกั
น และแจ้
งความจ�
ำนง
มากขึ้
นทุ
กปี
ครั้
นเวลาบ่
ายมี
บายศรี
ตองซ้
ายขวา แตรสั
งข์
พิ
ณพาทย์
กลองแขกไปประโคมในเวลาเวี
ยนเที
ยนด้
วย”
ประเพณี
มงคลสร้
างขวั
ญก�
ำลั
งใจให้
ชี
วิ
ตวั
ยเยาว์
พระราชนิ
พนธ์
พระราชพิ
ธี
สิ
บสองเดื
อน
ในพระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
I...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...122
Powered by FlippingBook