นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 59

59
เอกสารการอ้
างอิ
กฤษกร วงศ์
กรภู
มิ
.
หนั
งสื
อชุ
ด “นายรอบรู
” นั
กเดิ
นทาง : กำ
�แพงเพชร
. กรุ
งเทพ : สำ
�นั
กพิ
มพ์
สารคดี
, ๒๕๕๑.
จุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว, พระบาทสมเด็
จพระ.
พระราชพิ
ธี
สิ
บสองเดื
อน
. กรุ
งเทพฯ : กรมศิ
ลปากร, ๒๕๑๖.
ศิ
ลปากร, กรม.
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เล่
ม ๑ ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และวั
ฒนธรรม กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร
.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
พิ
ฆเณศ, ๒๕๒๕.
สุ
จิ
ตต์
วงษ์
เทศ. บรรณาธิ
การ.
ไม่
มี
นางนพมาศ ไม่
มี
ลอยกระทง สมั
ยสุ
โขทั
. กรุ
งเทพฯ : สำ
�นั
กพิ
มพ์
มติ
ชน, ๒๕๓๙.
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
กระยาสารท
ในปั
จจุ
บั
ด้
วยสภาพสั
งคมที่
เปลี่
ยนแปลงไปจากอดี
ต ย่
อม
ส่
งผลต่
อความพิ
ถี
พิ
ถั
นในการท�
ำอาหารส�
ำหรั
บเทศกาล
ต่
างๆ ทางพุ
ทธศาสนา กระยาสารทก็
เช่
นกั
น ปั
จจุ
บั
สามารถหาซื้
อได้
ง่
าย และผู
ผลิ
ตน้
อยรายที่
จะใส่
ใจต่
อขั้
นตอน
อั
นละเมี
ยดละไมในการผลิ
ต หากกวนไม่
ดี
กระยาสารท
จะร่
วน ไม่
เหนี
ยว หรื
อมี
การใส่
แบะแซเพื่
อให้
เหนี
ยวเร็
วขึ้
แต่
จะท�
ำให้
กระยาสารทที่
ได้
แข็
งเกิ
นไป บางครั้
งใส่
นมและ
เนยลงไปด้
วย เพื่
อเพิ่
มความหอมมั
น ซึ่
งท�
ำให้
มี
สิ่
งที่
มา
จากสั
ตว์
เข้
ามาเจื
อปน ในขณะที่
กระยาสารทแบบดั้
งเดิ
มาจากพื
ชผลล้
วนๆ สมกั
บเจตนาว่
า ท�
ำจากพื
ชผลแรกได้
ส่
วนน�้
ำอ้
อยซึ่
งเป็
นส่
วนผสมส�
ำคั
ญ ในปั
จจุ
บั
นหาได้
ยาก
เพราะน�้
ำอ้
อยแท้
มี
ต้
นทุ
นสู
งมาก บางแห่
งจึ
งผสมน�้
ำตาลปี
ลงไป ซึ
งจะท�
ำให้
กระยาสารทหวานจั
ดและไม่
หอมเท่
าที่
ควร
ในปั
จจุ
บั
นยั
งพอจะมี
ผู
ผลิ
ตกระยาสารทที่
ใส่
ใจใน
คุ
ณค่
าและรสชาติ
ในความเป็
นของแท้
ดั้
งเดิ
มได้
จากชุ
มชน
หลายแห่
งตามจั
งหวั
ดต่
างๆ ดั
งจะขอยกตั
วอย่
างผู
ผลิ
ตใน
เขตจั
งหวั
ดปทุ
มธานี
อั
นได้
แก่
หมู่
๔ ต�
ำบลบางเดื่
อ และ
หมู
๓ ต�
ำบลบางกระดี
อ�
ำเภอเมื
อง ซึ่
งได้
ร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
การท�
ำกระยาสารทแบบโบราณ ทั้
งในเรื่
องของส่
วนผสม
และกระบวนการผลิ
ต โดยเริ่
มตั้
งแต่
การปลู
กอ้
อยและพื
ผลต่
างๆ ที่
หมู่
๓ ต�
ำบลบางกระดี
ยั
งมี
โรงหี
บอ้
อยเป็
นของ
ตั
วเอง ซึ่
งชาวบ้
านทั้
ง ๒ แห่
ง เปิ
ดโอกาสให้
ผู้
ที่
สนใจเข้
าชม
กระบวนการผลิ
ตในทุ
กขั้
นตอนได้
และวางจ�
ำหน่
ายกระยา
สารทด้
วย นอกจากนี้
ยั
งมี
กระยาสารท “อ�
ำนวยขนมไทย”
ของกลุ
มอาชี
พสตรี
คลองควาย ต�
ำบลคลองควาย อ�
ำเภอ
สามโคก จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ซึ่
งได้
ผลิ
ตกระยาสารทด้
วยส่
วน
ผสมและกระบวนการผลิ
ตที่
มี
คุ
ณภาพ จนประสบความ
ส�
ำเร็
จ กลายเป็
นสิ
นค้
าของฝากประจ�
ำท้
องถิ่
นมานานกว่
๑๐ ปี
โดยผลิ
ตตลอดทั้
งปี
ไม่
จ�
ำกั
ดเฉพาะหน้
าเทศกาล
เท่
านั้