นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 58

58
กระยาสารท
กั
บกล้
วยไข่
การกวนข้
าวทิ
พย์
หรื
อข้
าวมธุ
ปายาส คงมี
มา
แต่
ครั้
งสมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๑ แห่
งกรุ
รั
ตนโกสิ
นทร์
โปรดเกล้
าฯ ให้
มี
การกวนข้
าวทิ
พย์
โดยให้
พระเจ้
าลู
กเธอฝ่
ายในซึ่
งเป็
นสาวพรหมจารี
เป็
นผู
ทรงกวน ใน
บางรั
ชกาลก็
งดพระราชพิ
ธี
นี้
ไป จนถึ
งปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๔๗๐
พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว โปรดเกล้
าฯ ให้
ตั้
การพระราชพิ
ธี
สารทกวนข้
าวทิ
พย์
และเพื่
อจะทรงบ�
ำเพ็
พระราชกุ
ศล รวมทั
งถวายยาคู
แด่
พระสงฆ์
เนื่
องด้
วยเป็
ช่
วงฤดู
ข้
าวในนาแรกออกรวง พอจะเริ่
มเป็
นทานถวายแด่
ภิ
กษุ
สงฆ์
ได้
ซึ่
งพระองค์
ทรงเห็
นว่
ามิ
ได้
กระท�
ำมานานแล้
จึ
งโปรดเกล้
าฯ ให้
ตั้
งพระราชพิ
ธี
สารทในพระที่
นั่
งอมริ
นทรวิ
นิ
จฉั
ในพระบรมหาราชวั
ง และแผ่
พระราชกุ
ศลแก่
พระบรมวงศานุ
วงศ์
ข้
าทู
ลละอองธุ
ลี
พระบาทฝ่
ายหน้
าฝ่
ายใน ให้
รั
บรวงข้
าวอ่
อน
ไปท�
ำเป็
นยาคู
ส่
วนพระราชพิ
ธี
กวนข้
าวทิ
พย์
จั
ดขึ้
น ณ สวน
ศิ
วาลั
ยในพระบรมมหาราชวั
ง โดยให้
สาวพรหมจารี
ที่
เป็
เชื้
อพระวงศ์
เป็
นผู
กวน ซึ่
งตรงกั
บวั
นอาทิ
ตย์
แรม ๑๕ ค�่
เดื
อน ๑๐ ปี
เถาะ (วั
นที่
๒๕ กั
นยายน ๒๔๗๐)
กระยาสารทเป็
นของหวานจั
ด บางท้
องถิ่
นจึ
งนิ
ยมรั
บประทานกั
กล้
วยไข่
ซึ่
งก�
ำลั
งให้
ผลผลิ
ตออกมามากในช่
วงสารทไทย ดั
งมี
กล่
าวถึ
งในนิ
ราศ
เดื
อนของนายมี
หรื
อเสมี
ยนมี
(หมื่
นพรหมสมพั
ตสร) กวี
ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๓ ว่
เมื่
อเดื
อนสิ
บเห็
นกั
นเมื่
อวั
นสารท ใส่
อั
งคาสโภชนากระยาหาร
กระยาสารท กล้
วยไข่
ใส่
โตกพาน
พวกชาวบ้
านถ้
วนหน้
าธารณะ
ในวั
นประกอบพระราชพิ
ธี
สารทครั
งนี้
ตรงกั
วั
นจั
นทร์
ขึ้
น๑ค�่
ำ เดื
อน๑๑ปี
เถาะ (วั
นที่
๒๖กั
นยายน๒๔๗๐)
มี
ทั้
งพิ
ธี
พุ
ทธและพราหมณ์
โดยพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
เสด็
จฯ เข้
าสู
พระที่
นั่
งอมริ
นทรวิ
นิ
จฉั
ย ทรงจุ
ดเที
ยนนมั
สการ
ทรงรั
บศี
ล พระสงฆ์
ถวายพระพร พระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
วทอดพระเนตรโถยาคู
ซึ่
งพระบรมวงศานุ
วงศ์
ข้
าทู
ลละอองธุ
ลี
พระบาทแต่
งมาถวาย ทรงเลื
อกปั
กธงชื่
พระตามประราชประสงค์
จ�
ำนงพระราชทานโถไหนแก่
รู
ไหนแล้
ว เจ้
าพนั
กงานยกไปตั้
งตามที่
ทางประเคนภั
ตตาหาร
แก่
พระสงฆ์
เมื่
อพระสงฆ์
ฉั
นของคาวแล้
ว โปรดเกล้
าฯ ให้
ประเคนของหวานกั
บทั้
งยาคู
และข้
าวทิ
พย์
จากนั้
นทรง
ประเคนเครื่
องไทยธรรม พระสงฆ์
ถวายอนุ
โมทนา สมเด็
พระสั
งฆราชเจ้
าถวายพระพรลา แล้
วจึ
งเสด็
จพระราชด�
ำเนิ
นกลั
เจ้
าพนั
กงานแจกข้
าวทิ
พย์
พระราชทานแก่
พระบรมวงศานุ
วงศ์
และข้
าทู
ลละอองธุ
ลี
พระบาทโดยทั่
วกั
ในปั
จจุ
บั
นการรั
บประทานกระยาสารทกั
บกล้
วยไข่
เป็
นประเพณี
ที
มี
ชื่
อเสี
ยงของจั
งหวั
ดก�
ำแพงเพชร โดยเรี
ยกเทศกาลนี้
ว่
า “วั
นสารทไทย
กล้
วยไข่
เมื
องก�
ำแพง” ซึ่
งจั
ดขึ้
นในวั
นแรม ๑๕ ค�่
ำ เดื
อน ๑๐ และขึ้
น ๑ ค�่
เดื
อน ๑๑ (ประมาณปลายเดื
อนกั
นยายน-ต้
นเดื
อนตุ
ลาคม) โดยจั
ดขึ้
นครั้
งแรก
เมื่
อวั
นที่
๒๖-๒๗ กั
นยายน ๒๕๒๔ ใช้
ชื่
องานว่
า “วั
นกล้
วยไข่
เมื
องก�
ำแพง”
ต่
อมาใน พ.ศ.๒๕๒๖ จึ
งเปลี่
ยนชื่
องานเป็
นดั
งเช่
นปั
จจุ
บั
น ในวั
นงานมี
พิ
ธี
กวนข้
าวทิ
พย์
แบบโบราณ รวมทั้
งการกวนกระยาสารท
I...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...122
Powered by FlippingBook