นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 61

61
“ ชา ว ไ ทย เ บิ
งมี
ภาษาพู
ดคล ้
ายกั
ภาษาไทยภาคกลาง แต่
มี
เสี
ยงวรรณยุ
กต์
ต่
างไป
และนิ
ยมลงท้
ายประโยคด้
วยค�
ำว่
า เบิ
ง ด๊
อก เหว่
เด๊
อ มี
ผู
เรี
ยกภาษานี้
ในชื
ออื่
นว่
า ภาษาไทยเดิ้
หรื
อภาษาไทยโคราช”
ภาษาไทยเบิ้
งเป็
นภาษาไทยถิ่
นในภาษาตระกู
ลไท
กลุ
มคนที่
พู
ดภาษานี้
ส่
วนใหญ่
อาศั
ยอยู
ในจั
งหวั
ดนครราชสี
มา
ยกเว้
นอ�
ำเภอบั
วใหญ่
และอ�
ำเภอปั
กธงชั
ย ซึ่
งใช้
ภาษาไทย
ถิ่
นอี
สาน และมี
บางส่
วนในจั
งหวั
ดชั
ยภู
มิ
เช่
น อ�
ำเภอจั
ตุ
รั
และอ�
ำเภอบ�
ำเหน็
จณรงค์
ในจั
งหวั
ดบุ
รี
รั
มย์
เช่
น อ�
ำเภอ
นางรอง อ�
ำเภอพุ
ทไธสง อ�
ำเภอล�
ำปลายมาศ อ�
ำเภอสะตึ
และยั
งมี
ผู
พู
ดบางส่
วนในจั
งหวั
ดปราจี
นบุ
รี
โดยจะเรี
ยก
ภาษาที่
ใช้
พู
ดว่
า “ภาษาไทยโคราช” ส่
วนกลุ
มคนที
ย้
าย
ถิ่
นฐานจากจั
งหวั
ดนครราชสี
มาไปอาศั
ยอยู
ในจั
งหวั
ดลพบุ
รี
จั
งหวั
ดสระบุ
รี
และจั
งหวั
ดสุ
ริ
นทร์
จะเรี
ยกภาษาและกลุ
มคนว่
“ไทยเบิ้
ง” อย่
างไรก็
ตามจากหลั
กฐานการศึ
กษาพบว่
ภาษาไทยโคราชกั
บภาษาไทยเบิ้
งเป็
นภาษาที่
มี
ความใกล้
เคี
ยงกั
นมากจนอาจจะกล่
าวได้
ว่
าเป็
นภาษาเดี
ยวกั
น (ธวั
ปุ
ณโณฑก, ๒๕๓๘ และ สุ
ธาทิ
พย์
ธี
รานุ
วรรต์
, ๒๕๔๕)
ในที่
นี้
จะกล่
าวถึ
งเฉพาะภาษาไทยเบิ้
งที่
พู
ดกั
นที่
ต�
ำบลโคก
สลุ
ง อ�
ำเภอพั
ฒนานิ
คม จั
งหวั
ดลพบุ
รี
ซึ่
งมี
ประชากรทั้
งหมด
ประมาณ ๑๑,๓๐๐ คน (ข้
อมู
ลจากองค์
การบริ
หารส่
วนต�
ำบล
โคกสลุ
ง, ๒๕๕๗)
I...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...122
Powered by FlippingBook