นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 45

45
เอกสารการอ้
างอิ
พั
นเอก(พิ
เศษ) อำ
�นาจ พุ
กศรี
สุ
ข. (๒๕๕๖). มวยตั
บจาก. พิ
ธี
ประกาศขึ
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๖. กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม.
นิ
ดดา หงส์
วิ
วั
ฒน์
และทวี
ทอง หงส์
วิ
วั
ฒน์
. (๒๕๕๐). ผลไม้
๑๑๑ ชนิ
ด คุ
ณค่
าอาหารและการกิ
น. กรุ
งเทพมหานคร.
สำ
�นั
กพิ
มพ์
แสงแดด.
งานไหลสงกรานต์
ประจำ
�ปี
ของชาวชุ
มชนก้
นปึ
ก. ระยอง.
มวยตั
บจาก ประเพณี
กองข้
าว เทศกาลสงกรานต์
. ชลบุ
รี
สถาบั
นการพละศึ
กษา วิ
ทยาเขตชลบุ
รี
. โครงการสื
บสานศิ
ลปะ วั
ฒนธรรม มวยตั
บจาก. ชลบุ
รี
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ผู้
เขี
ยนบทความเรื่
องเจิ
ง ในวารสารวั
ฒนธรรม ฉบั
บภู
มิ
ปั
ญญาแห่
งล้
านนา ประจ�
ำเดื
อนกรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๗ ขอแก้
ไขข้
อความ หน้
า ๔๒ ย่
อหน้
าแรกขวามื
อ เป็
นดั
งนี้
...พ่
อครู
มานพ ยาระณะ (พ่
อครู
พั
น) ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ปั
จจุ
บั
นท่
านยั
งมี
ชี
วิ
ตอยู่
และได้
ถ่
ายทอดรู
ปแบบของ
การฟ้
อนให้
แก่
ศิ
ษย์
การฟ้
อนหอกของพ่
อครู
มานพ...
ทางกองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรมและผู้
เขี
ยนต้
องขออภั
ยในความผิ
ดพลาดมา ณ ที่
นี้
มวยตั
บจากจั
ดเป็
นกี
ฬาพื้
นบ้
านที่
เน้
นความ
บั
นเทิ
งสนุ
กสนาน ช่
วยเสริ
มสร้
างสมาธิ
ในการฟั
งเสี
ยงได้
เป็
นอย่
างดี
ปั
จจุ
บั
นความนิ
ยมในการใช้
จากมุ
งหลั
งคาลดลง
จ�
ำนวนต้
นจากในธรรมชาติ
ก็
ลดลงไปด้
วย ตั
บจากจึ
งหายาก
และราคาแพงมากขึ้
น ท�
ำให้
กี
ฬาประเภทนี้
มี
การแข่
งขั
กั
นน้
อย จนเกื
อบสู
ญหายไปพร้
อมกั
บความนิ
ยมในการ
มุ
งหลั
งคาบ้
านด้
วยจาก และจ�
ำนวนป่
าจากที่
ลดลง
จึ
งเป็
นที่
น่
าเสี
ยดายที่
กี
ฬาประเภทนี้
เกื
อบสู
ญหายไปจากงาน
เทศกาลต่
างๆ แต่
ยั
งมี
การแสดงสาธิ
ตวิ
ธี
การชก “มวยตั
บจาก”
ในงาน “สวนหลวง ร. ๙” ให้
ผู
ร่
วมงานได้
ชมกั
น อาจจะ
ไม่
เป็
นไปตามแบบโบราณ แต่
ก็
สร้
างความสนุ
กสนานให้
กั
ผู
เข้
าชมได้
ไม่
น้
อยเลย นอกจากนี้
ในงานเทศกาลศรี
มหาราชา
และในกิ
จกรรมวั
นเด็
กของอ�
ำเภอศรี
ราชา จั
งหวั
ดชลบุ
รี
ยั
งคงมี
มี
กิ
จกรรมการต่
อยมวยตั
บจาก ซึ่
งได้
รั
บความสนใจ
จากผู้
ปกครองและเด็
กๆ จ�
ำนวนมาก
ด้
วยเหตุ
ที
ปั
จจุ
บั
นใบจากที่
ใช้
ท�
ำตั
บจากหายาก
ผู
จั
ดชกมวยตั
บจากสามารถใช้
ใบไม้
แห้
งอื่
นๆ เช่
ใบมะพร้
าวแห้
ง ใบตาลแห้
ง ใบสั
กแห้
ง ใบตองตึ
ง หรื
ใบหู
กวางแห้
ง มาใช้
ทดแทนตั
บจากได้
เพราะยั
งคงให้
เสี
ยง
ดั
งเวลานั
กมวยเหยี
ยบ สามารถสร้
างความสนุ
กสนาน
เฮฮาได้
เหมื
อนกั
บการใช้
ตั
บจากแบบดั้
งเดิ
I...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...122
Powered by FlippingBook