นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 44

44
วิ
ธี
การจั
ดชก
มวยตั
บจาก
การเปรี
ยบมวย
เป็
นการเที
ยบคู่
มวยก่
อนการชก
ให้
เหมาะสมกั
นในแต่
ละคู
ชก เช่
น น�้
ำหนั
กตั
วหรื
อขนาดตั
ที่
ไล่
เลี่
ยกั
นของคู
ชก ส่
วนเวลาการเปรี
ยบมวยแล้
วแต่
กรรมการผู้
จั
ดจะนั
ดเวลา จะเป็
นเช้
า หรื
อเย็
น หรื
อบางครั้
เปรี
ยบกั
นข้
างเวที
และขึ้
นชกเดี๋
ยวนั้
นเลยก็
มี
หากเป็
นเพื่
อนกั
ประสงค์
จะชกกั
นก็
สามารถแจ้
งต่
อคณะผู
จั
ดเลยได้
ไม่
ว่
าจะเป็
ผู
ชายชกกั
บผู
ชาย ผู
หญิ
งชกกั
บผู
หญิ
ง หรื
อแม้
แต่
ผู
หญิ
งจะชก
กั
บผู
ชายก็
มี
แต่
ส่
วนมากผู
หญิ
งที่
ชกกั
บผู
ชายจะเป็
นเด็
เสี
ยมากกว่
า เพราะเน้
นเอาความบั
นเทิ
ง สนุ
กสนานเป็
นหลั
หรื
อบางคู
ทางผู
พากย์
มวยพิ
ธี
กร บอกว่
าเป็
นการชกระหว่
าง
เมี
ยหลวงกั
บเมี
ยน้
อยก็
มี
อุ
ปกรณ์
อุ
ปกรณ์
ที่
ใช้
ในการแข่
งขั
น คื
อ เวที
มวย
ซึ่
งเป็
นเวที
มาตรฐานที่
ใช้
ชกทั่
วไป เชื
อกส�
ำหรั
บขึ
งเวที
และ
ตั
บจากแห้
งจ�
ำนวนมาก เพื่
อปู
ให้
ทั่
วพื้
นเวที
ซึ่
งเป็
นที่
มาของ
การเรี
ยก "มวยตั
บจาก" กางเกงมวย ๒ ตั
ว นวม ๒ คู่
และ
ผ้
าปิ
ดตา ๒ ผื
กติ
กา
ก่
อนท�
ำการชก นั
กมวยทั้
งคู
จะถู
กผู
กตา
ทั้
งสองข้
างให้
สนิ
ทด้
วยผ้
า สวมใส่
นวมตามมาตรฐาน และ
จั
บให้
อยู
คนละมุ
ม เมื่
อมี
สั
ญญาณเริ่
มชก นั
กมวยจะเดิ
ออกจากมุ
มเพื่
อหาคู
ต่
อสู
และต่
อยกั
นโดยจะใช้
ฟั
งเสี
ยงลั่
กรอบแกรบๆ ของตั
บจากแห้
งที่
ปู
ไว้
เพื่
อจั
บทิ
ศทางคู
ต่
อสู
ของตน ใครต่
อยเข้
าเป้
ามากที่
สุ
ดก็
จะได้
คะแนน ใครได้
คะแนนมากกว่
าเป็
นฝ่
ายชนะ ชก ๓ ยก ยกละ ๒ นาที
นั
กมวยฝ่
ายละ ๑คนหรื
อมากกว่
า กรรมการกลางบนเวที
๑คน
การแต่
งกายของนั
กมวยทั
งสองฝ่
ายสวมกางเกงนั
กมวย
ใช้
ผ้
าปิ
ดตาทั้
งสองข้
างและสวมนวม ใช้
ดนตรี
ปี
มวยประกอบ
การชกเช่
นเดี
ยวกั
บการแข่
งขั
นชกมวยไทยทั่
วไป