นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 43

43
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
“มวยตั
บจาก” เน้
นความบั
นเทิ
งสนุ
กสนาน
มากกว่
าที่
จะมุ่
งเอาชนะซึ่
งกั
นและกั
น เนื่
องจากจุ
ดเด่
นการ
ชกมวยตั
บจาก คื
อ การปิ
ดตาชกกั
น นั
กมวยทั้
งคู
มองไม่
เห็
เป้
าหมาย หรื
อคู
ต่
อสู
อาศั
ยเพี
ยงการได้
ยิ
นเสี
ยงเดิ
นบนพื้
นที
ปู
ด้
วยตั
บจากแห้
งเท่
านั้
น นั
กมวยทั้
งสองฝ่
ายคื
อมุ
มแดง และ
มุ
มน�้
ำเงิ
น ก็
จะปรี่
เข้
าไปเตะต่
อย ณ จุ
ดก�
ำเนิ
ดเสี
ยงที่
ได้
ยิ
นอกจากเสี
ยงเดิ
นของนั
กมวยแล้
ว ยั
งมี
เสี
ยงเดิ
นของ
กรรมการด้
วย ซึ่
งนั
กมวยทั้
งคู
จะไม่
รู
หรื
อมองไม่
เห็
นว่
าเป็
นคู
ต่
อสู้
หรื
อกรรมการ แต่
จะเตะต่
อยกั
น มั่
วไปหมด บ่
อยครั้
งที่
นั
กมวยทั้
งสอง รุ
มชก เตะ ต่
อย กรรมการ บางครั้
งกรรมการ
เจ็
บมากกว่
านั
กมวยก็
มี
เพราะการชกมวยตั
บจาก นั
กมวย
แต่
ละคนจะออกแรงชกกั
นอย่
างสุ
ดแรงล้
มลุ
กคลุ
กคลาน
กั
นบนเวที
ทั้
งกรรมการและนั
กมวย บางครั้
งก็
เป็
นการชก
หมู่
คื
อจั
ดชกสองคู่
ในเวลาและเวที
เดี
ยวกั
น ชกพร้
อมๆ กั
ซึ่
งแล้
วแต่
ผู
ด�
ำเนิ
นการจะจั
ดเพื่
อเพิ่
มความสนุ
กสนานแก่
ผู
ชม
ส�
ำหรั
บรางวั
ลของนั
กมวยนั้
นจะมี
มู
ลค่
าแตกต่
าง
กั
นไปมากน้
อยแล้
วแต่
ผู
จั
ดที่
สามารถจะหามามอบให้
เช่
หม้
อหุ
งข้
าว พั
ดลม เครื่
องใช้
ไฟฟ้
า หรื
อเป็
นเงิ
นสด บางคู
ชก
ได้
สนุ
กสนานเฮฮา ผู
ชมที่
ชื่
นชอบอาจมี
การให้
รางวั
ลพิ
เศษ
ก็
มี
I...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...122
Powered by FlippingBook