นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 42

42
“ตั
บจาก”
เนื่
องจากใบจากมี
ลั
กษณะคล้
ายใบ
มะพร้
าว แต่
มี
ความเหนี
ยว และกว้
างกว่
า ประชาชนนิ
ยม
น�
ำใบจากมาเย็
บเป็
นตั
บเพื่
อใช้
มุ
งหลั
งคาบ้
าน เรี
ยกว่
"ตั
บจาก" กั
นแดดกั
นฝนได้
เป็
นอย่
างดี
แม้
ว่
าจะใช้
งานไปนาน
ใบจากกรอบ เปลี่
ยนจากสี
เขี
ยวเข้
ม เป็
นสี
เหลื
อง สี
น�้
ำตาล
กระทั่
งเกื
อบเป็
นสี
ด�
ำ แต่
ก็
ยั
งคงกั
นฝนและแดดได้
จนกว่
จะแห้
งกรอบและผุ
ไป
เมื่
อใช้
“ตั
บจาก” มามุ
งหลั
งคา กั้
นฝาบ้
าน กั
นแดด
กั
นฝน จนหมดอายุ
ใช้
งานแล้
ว ต้
องเปลี่
ยนใหม่
จึ
งได้
มี
การน�
ตั
บจากเก่
าที่
มี
อยู
ทั่
วไปในท้
องถิ่
นมาประยุ
กต์
กั
บการต่
อย
มวย โดยท�
ำเวที
เหมื
อนมวยทั่
วไป หรื
อกั้
นเชื
อกสั
งเวี
ยนใน
สนามหญ้
าก็
ได้
แล้
วใช้
ตั
บจากมาปู
ที่
พื้
นเพื
อให้
เกิ
ดเสี
ยงดั
เวลาเหยี
ยบ คื
อในขณะชกมวยตั
บจากนั
กมวยทั้
งสองฝ่
าย
ต้
องปิ
ดตาทั
งสองข้
างท�
ำให้
มองไม่
เห็
น จึ
งต้
องอาศั
ยฟั
งเสี
ยง
ดั
งจากการเหยี
ยบใบจากของคู
ต่
อสู
หาทิ
ศทางที่
คู
ต่
อสู
อยู
เพื่
อที่
นั
กมวยทั้
งสองจะเข้
าต่
อยคู
ต่
อสู
กั
นเรี
ยกการชกมวยที่
ให้
ความสนุ
กสนานนี้
ว่
า “มวยตั
บจาก”
“จาก”
เป็
นพื
ชที่
คนไทยรู
จั
กมานาน และส่
วนต่
างๆ
ของต้
นจากน�
ำมาใช้
ประโยชน์
ได้
อย่
างมากมาย ตั้
งแต่
ดอก ผล จนถึ
งใบ ในส่
วนของ
ดอก
น�
ำมาท�
ำแกงหรื
กิ
นกั
บน�้
ำพริ
ก ส่
วนก้
านช่
อดอก ปาดเอาน�้
ำหวานมาท�
เป็
นน�้
ำตาล หมั
กเป็
นน�้
ำตาลเมา และน�้
ำส้
มสายชู
และยั
งสามารถน�
ำมาทุ
บเป็
นแส้
ปั
ดยุ
งได้
อี
กด้
วย ส�
ำหรั
กลี
บดอกนั้
นน�
ำไปเป ็
นส ่
วนผสมของชาสมุ
นไพรได ้
ผลจาก
มี
เนื้
อในเมล็
ดเป็
นเยื่
อสี
ขาว ใส นุ
ม มี
รสหวาน
นิ
ยมรั
บประทานเป็
นของหวาน เรี
ยก “ลู
กจาก” ผลแก่
ที่
งอก
จะมี
จาวอยู
ข้
างใน น�
ำมารั
บประทานได้
เช่
นเดี
ยวกั
บจาวตาล
หรื
อจาวมะพร้
าว พอนจาก ใช้
ท�
ำเชื้
อเพลิ
ง ส่
วนใบนั้
หากเป็
นใบจากอ่
อนใช้
ส�
ำหรั
บห่
อขนม สานท�
ำที่
ตั
กน�้
ำเรี
ยก
"หมาจาก" ท�
ำตอกบิ
ดเสวี
ยนหม้
อ และใบจากอ่
อนตากแห้
ใช้
มวนยาสู
บ ใบจาก ใช้
ท�
ำหมวกที่
เรี
ยก "เปี
ยว" ใช้
ห่
“ขนมจาก” ซึ่
งเป็
นขนมที่
ท�
ำจากแป้
ง น�้
ำตาล และมะพร้
าว
ผสมกั
น แล้
วน�
ำมาห่
อด้
วยใบจาก ปิ
งบนไฟจนสุ
กมี
กลิ่
นหอม
คุ
ณค่
าทางสมุ
นไพรใบจากใช้
ต้
มน�้
ำดื่
มแก้
อาการท้
องร่
วงได้
และประโยชน์
ที่
ยอดเยี่
ยมของจากอี
กสิ่
งหนึ่
งก็
คื
อ ใบจาก
ใช้
ท�
ำวั
สดุ
มุ
งหลั
งคาได้
อย่
างวิ
เศษ
I...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...122
Powered by FlippingBook