นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 41

41
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
มวยตั
บจาก
มวยตั
บจาก เป็
นกี
ฬาพื้
นบ้
าน
ยอดนิ
ยมของภาคตะวั
นออก โดยเฉพาะ
อย่
างยิ่
งจั
งหวั
ดชลบุ
รี
เพราะเนื่
องมาจาก
มี
ต้
นจากขึ้
นอยู่
จ�
ำนวนมาก โดยเฉพาะ
ในลุ
มน�้
ำบางปะกง เพื่
อให้
เข้
าใจเรื่
อง
“มวยตั
บจาก” ควรที่
จะท�
ำความรู
จั
กั
บ “จาก”และ “ตั
บจาก” กั
นก่
อน
I...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...122
Powered by FlippingBook