นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 39

39
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ปั
จจุ
บั
นนี้
ศาลเจ้
าแม่
เขาสามมุ
ขเต็
มเปี
ยมไปด้
วย
ศรั
ทธาและความหวั
งของผู
คนที่
มาเซ่
นไหว้
และบนบาน
ศาลกล่
าว เพื่
อให้
ได้
ในสิ่
งที่
ตนปรารถนา คู
รั
กชายหญิ
ง ที่
มา
อธิ
ษฐานขอให้
ความรั
กของตนสมหวั
ง โดยเขี
ยนชื่
อคู
รั
กจารึ
ไว้
บนว่
าว ด้
วยเชื่
อกั
นว่
าเจ้
าแม่
เขาสามมุ
ขจะดลบั
นดาลให้
เขาและเธอสมหวั
งในความรั
ก ไม่
พลั
ดพรากผิ
ดหวั
งฤาต้
อง
จากกั
นเหมื
อนต�
ำนานวิ
บากกรรมแห่
งรั
กดั
งเช่
นที่
เคยเกิ
ดขึ้
ปั
จจุ
บั
นทางราชการได้
น�
ำเขาสามมุ
ขไปเป็
สั
ญลั
กษณ์
ในดวงตราประจ�
ำจั
งหวั
ดชลบุ
รี
เป็
นการตอกย�้
ถึ
งความส�
ำคั
ญของต�
ำนานเจ้
าแม่
เขาสามมุ
ขที่
เคี
ยงคู
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
จวบจนทุ
กวั
นนี้
การเดิ
นทาง
เขาสามมุ
ขอยู
ห่
างจากอ่
างศิ
ลาไปตามทางหลวง
หมายเลข ๓๑๓๔ ระยะทางอี
ก ๓ กิ
โลเมตรถึ
งทางแยก
เลี้
ยวขวาไปอี
ก ๑ กิ
โลเมตร ถ้
ามาจากหาดบางแสน ใช้
ถนน
เส้
นเลี
ยบชายหาดผ่
านแหลมแท่
น มี
ป้
ายบอกทางไปตลอด
ห่
างจากหาดบางแสน ๒ กิ
โลเมตร ศาลเจ้
าแม่
เขาสามมุ
เปิ
ดให้
เข้
าสั
กการะทุ
กวั
น ตั้
งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
I...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...122
Powered by FlippingBook