นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 38

38
มี
เกร็
ดเล่
าต่
อกั
นมาอี
กว่
า ....บางค�่
ำคื
นมี
ชาวบ้
าน
ละแวกนั้
น ได้
เห็
นร่
างของหญิ
งสาวมายื
นอยู
ตรงหน้
าผาที่
สามมุ
ขกระโดดลงมาอยู
เสมอๆ จนหลั
งพระอาทิ
ตย์
ตกดิ
ไม่
มี
ใครกล้
าออกจากบ้
าน ต่
อมาชาวบ้
านจึ
งได้
ร่
วมแรง
ร่
วมใจช่
วยกั
นสร้
างศาลเพี
ยงตาขึ้
นมา เพื่
อให้
เป็
นที่
สิ
งสถิ
ดวงวิ
ญญาณของสามมุ
ข และกลายเป็
นสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
เคารพสั
กการะแก่
ชาวบ้
านในละแวกนั้
ความศรั
ทธาในความเชื่
อดั
งกล่
าว...แม้
แต่
ชาวประมงเองเวลาก่
อนที่
จะออกเรื
อไปหาปลาจะต้
องจุ
ธู
ปจุ
ดประทั
ดเซ่
นไหว้
บนบานบอกกล่
าวกั
บเจ้
าแม่
สามมุ
อยู
เป็
นประจ�
ำ เพื่
อขอให้
จั
บปลาได้
มากๆ และทุ
กครั้
ที่
เจอลมพายุ
กลางทะเล พวกเขามั
กจะจุ
ดธู
ปบนบานกั
เจ้
าแม่
สามมุ
ข ขอให้
ปลอดภั
ยจากอั
นตรายต่
างๆ และมั
กจะ
สั
มฤทธิ์
ผลทุ
กครั้
หลั
กฐานที่
ยื
นยั
นถึ
งเรื่
องราวและต�
ำนานความศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ของเจ้
าแม่
เขาสามมุ
ขนี้
มี
ปรากฏอยู
ในนิ
ราศเมื
องแกลง
นิ
ราศเรื่
องแรกในชี
วิ
ตของท่
านสุ
นทรภู
รั
ตนกวี
สี่
แผ่
นดิ
เมื
อคราวที่
เดิ
นทางไปเยี่
ยมบิ
ดาของท่
านที่
บวชเป็
นพระ
จ�
ำพรรษาอยู
ที่
เมื
องแกลง จั
งหวั
ดระยอง ในครั้
งนั้
นท่
านสุ
นทรภู
เดิ
นทางด้
วยเรื
อไปกั
บลู
กศิ
ษย์
๒ คน คื
อนายน้
อย กั
บ นายพุ
โดยมี
นายแสง เป็
นคนน�
ำทาง ตอนนั้
นสุ
นทรภู่
มี
อายุ
๒๑ ปี
เดิ
นทางไปเมื
องแกลง พ.ศ. ๒๓๕๐ นั่
นคื
อกว่
า ๒๐๐ ปี
ที่
ผ่
านมา เรื
อของท่
านผ่
านมาจากบางปะกงพอเข้
าเขตบางปลาสร้
อย
ได้
เจอกั
บลมมรสุ
ม ท่
านสุ
นทรภู่
ได้
พรรณนาไว้
ว่
า...
ไปตามช่
องล่
องออกไปนอกรั้
ว เห็
นเมฆมั
วลมแดงดั
งแสงเสน
สั
กประเดี๋
ยวเหลี
ยวดู
ล�
ำพู
เอน
ยอดระเนนนาบน�้
ำอยู่
ร�
ำไร
ป่
าแสมแลเห็
นอยู่
ริ้
วริ้
ให้
หวิ
ววาบวั
บฤทั
ยไหว
จะหลบหลี
กเข้
าฝั่
งก็
ยั
งไกล
คลื่
นก็
ใหญ่
โยนเรื
อเหลื
อก�
ำลั
สงสารแสงแข็
งข้
อจนขาสั่
เห็
นเรื
อหั
นโกรธบ่
นเอาคนหลั
น�้
ำจะพั
ดปั
ดตี
ไปสี
ชั
แล้
วคลุ้
มคลั่
งเงี่
ยนยาท�
ำตาแดง
ปลอบเจ้
าพุ่
มพึ
มพ�
ำว่
ากรรมแล้
อุ
ตส่
าห์
แจวเข้
าเถิ
ดพ่
อให้
ข้
อแข็
สงสารน้
อยหน้
าจ๋
อยนั่
งจั
ดแจง
คิ
ดจะแต่
งตั
วตายไม่
พายเรื
พี่
แข็
งขื
นฝื
นภาวนานิ่
แลตลิ่
งไรไรยั
งไกลเหลื
เห็
นเกิ
นรอยบางปลาสร้
อยอยู่
ท้
ายเรื
อ คลื่
นก็
เฝื
อฟู
มฟองคะนองพราย
เห็
นจวนจนบนเจ้
าเขาสามมุ
จงช่
วยทุ
กข์
ถึ
งที่
จะท�
ำถวาย
พอขาดค�
ำน�้
ำขึ้
นทั้
งคลื่
นคลาย
ทั้
งสามนายหน้
าชื่
นค่
อยเฉื่
อยมา
หยุ
ดสะพานย่
านกลางบางปลาสร้
อย พุ่
มกั
บน้
อยสรวลสั
นต์
ต่
างหรรษา
นายแสงหายคลายโทโสที่
โกธา
ชั
กกั
ญชานั่
งกริ่
มยิ้
มละมั
I...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...122
Powered by FlippingBook