นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 37

37
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
หากใครผิ
ดค�
ำสาบานที่
ให้
ไว้
จะต้
องกระโดด
หน้
าผาแห่
งนี้
ให้
ตายตกไปตามกั
น และแสนได้
มอบแหวนวง
หนึ่
งให้
แก่
สามมุ
ขไว้
เพื่
อเป็
นพยานรั
กอั
นบริ
สุ
ทธิ์
แล้
วความรั
กของคนทั้
งสอง ก็
ต้
องพบเจอกั
วิ
บากกรรมอั
นใหญ่
หลวง เพราะต่
อมาไม่
นานนั
ก ก�
ำนั
นบ่
าย
ซึ่
งเป็
นพ่
อของแสนได้
รู
เรื่
องนี
เข้
า เขาเกิ
ดความไม่
พอใจใน
ความรั
กของคนทั้
งคู
เพราะฐานะความเป็
นอยู
ต่
างกั
นลิ
บลั
ก�
ำนั
นบ่
ายอยากได้
ลู
กสะใภ้
ที่
มี
ฐานะเท่
าเที
ยม
กั
น เหมื
อนยิ่
งเอาน�้
ำมั
นราดรดลงกองไฟ เพราะต่
อมาแสน
ได้
พยายามอ้
อนวอนขอร้
องพ่
อของเขา ให้
ไปสู
ขอสามมุ
แต่
งงานตามประเพณี
ก�
ำนั
นบ่
ายก็
ยิ่
งโกรธแค้
น พยายาม
ท�
ำทุ
กวิ
ถี
ทางกี
ดกั
นคนทั้
งสองไม่
ให้
ได้
เจอะเจอกั
น ท้
ายที่
สุ
ถึ
งขั้
น จั
บแสนล่
ามโซ่
ไว้
ในบ้
าน ไม่
ให้
ออกไปไหน ท�
ำให้
ทั้
งสอง
ไม่
ได้
พบหน้
ากั
นอี
กต่
อไป...
หลั
งจากนั้
นไม่
นานนั
ก ก�
ำนั
นบ่
ายก็
ได้
ไปทาบทาม
สู
ขอลู
กสาวคนท�
ำโป๊
ะจอดเรื
อคนหนึ่
ง ให้
มาแต่
งงานกั
บแสน
และก�
ำหนดพิ
ธี
การแต่
งงานขึ้
นอย่
างเร่
งด่
วน ข่
าวใหญ่
ข่
าวนี้
ได้
แพร่
กระจายไปทั่
วบ้
านอ่
างหิ
นอย่
างรวดเร็
ว จนสามมุ
ขเอง
ก็
ได้
รั
บรู้
ถึ
งข่
าวนี้
ด้
วยความโศกเศร้
าเสี
ยใจอย่
างสุ
ดซึ้
ในวั
นแต่
งงานของแสน มี
การจั
ดงานกั
นอย่
าง
ใหญ่
โตสมเกี
ยรติ
สมฐานะกั
บที่
เป็
นงานของก�
ำนั
นบ่
าย
ผู
กว้
างขวางแห่
งบ้
านอ่
างหิ
น ตอนที่
ก�
ำลั
งจะประกอบพิ
ธี
หลั่
งน�้
ำสั
งข์
นั้
น เจ้
าบ่
าวแสนได้
แต่
ก้
มหน้
านิ่
งเสี
ยใจที่
ไม่
สามารถท�
ำอะไรได้
มากไปกว่
านี้
ส�
ำหรั
บความรั
กของตั
วเขา
ที่
มี
ต่
อสามมุ
แขกเหรื่
อเริ่
มทยอยขึ้
นหลั่
งน�้
ำสั
งข์
แสนไม่
ยอม
เงยหน้
าสบตาใคร สั
กพั
กมี
แหวนวงหนึ่
งตกลงมาใกล้
ตั
ว หนุ
แสนเงยหน้
าขึ้
นมอง จ�
ำได้
ในทั
นที
ว่
าแหวนวงนี้
เขาเป็
นคน
มอบให้
แก่
สามมุ
ข...วิ
นาที
เดี
ยวกั
นนั
นเขาเห็
นสามมุ
ขวิ
งออก
จากบ้
านเขาไปแล้
ว แสนหวนคิ
ดถึ
งค�
ำสาบานที่
เขาได้
ให้
ไว้
กั
สามมุ
ข จึ
งรี
บวิ่
งไปที่
เชิ
งเขา
เขาเห็
นสามมุ
ขปี
นขึ้
นไปที่
หน้
าผา หั
นกลั
บมา
มองเขาด้
วยใบหน้
าอาบน�้
ำตา โดยที่
ไม่
มี
ใครคาดคิ
สามมุ
ขตั
ดสิ
นใจกระโดดลงมาจากผาสู
งฆ่
าตั
วตายสิ้
นชี
วิ
ตอยู
บนโขดหิ
นริ
มทะเล หนุ
มแสนผู
ที่
ให้
ค�
ำสาบานร่
วมกั
นไว้
กั
สามมุ
ข จึ
งตั
ดสิ
นใจปี
นตามขึ้
นไป แล้
วกระโดดลงจากหน้
าผา
เพื่
อจบชี
วิ
ตตายตามสามมุ
ขหญิ
งสาวสุ
ดที่
รั
งานแต่
งงานกลั
บกลายเป็
นงานศพอั
นแสนเศร้
ในวั
นเดี
ยวกั
น เกิ
ดความสะเทื
อนใจของคนทั้
งหมู
บ้
าน ก�
ำนั
บ่
ายคื
อคนที่
เสี
ยใจมากที่
สุ
ด ในเหตุ
การณ์
ครั้
งนั้
น เขาได้
น�
ำเครื่
องเซ่
นไหว้
ข้
าวของเครื่
องใช้
ต่
างๆ มาสั
กการะดวง
วิ
ญญาณของคนทั
งสอง ตรงหน้
าผาเชิ
งเขา ด้
วยความส�
ำนึ
กผิ
พร้
อมทั้
งตั้
งชื่
อภู
เขาลู
กนั้
นว่
า “เขาสามมุ
ข” และตั้
งชื่
ชายหาดที่
ติ
ดกั
นว่
า “หาดบางแสน” เพื่
อเป็
นอนุ
สรณ์
แห่
ความรั
กแก่
คนทั้
งสอง
I...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...122
Powered by FlippingBook