นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 36

36
ศาลเจ้
าแม่
เขาสามมุ
ข ไม่
เคยร้
างราว่
างเว้
นจากผู
คน
ที่
มุ
งมั่
นเดิ
นทางมาสั
กการะทั้
งจากคนไทย และนั
กท่
องเที่
ยว
ต่
างประเทศ เช่
น ชาวจี
น ฮ่
องกง ไต้
หวั
น ที่
นี่
มี
ลั
กษณะเป็
ศาลเจ้
าจี
นก่
อสร้
างอย่
างสวยงาม ตั้
งอยู
ภายใต้
หลื
บหิ
บริ
เวณเชิ
งเขาสามมุ
ข ด้
านทิ
ศเหนื
อของศาลหั
นหน้
าออก
สู
ทะเล ชั้
นบนของศาล เป็
นวิ
หารประดิ
ษฐานพระพุ
ทธรู
และพระโพธิ
สั
ตว์
บริ
เวณหน้
าวิ
หารมี
ระเบี
ยงไว้
ชมวิ
วทะเล
ของเวิ้
งอ่
าวบางแสนที่
มี
ความสวยสดงดงาม
ศาลแห่
งนี้
มี
ต�
ำนานรั
กอั
นศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
เป็
นที่
เลื่
องลื
ในเมื
องไทยมาหลายศตวรรษ ตั้
งแต่
ครั้
งสมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
เล่
าขานสื
บทอดกั
นมาว่
า ที่
บริ
เวณหาดบาง
แสนและเขาสามมุ
ข ในปั
จจุ
บั
นนี้
...ในสมั
ยนั้
นเป็
นเพี
ยงแค่
หมู
บ้
านชาวประมงเล็
กๆ ไม่
กี่
หลั
งคาเรื
อน ชื่
อของหาดบางแสน
และเขาสามมุ
ขก็
ยั
งไม่
ปรากฏอย่
างเป็
นทางการ มี
เพี
ยงแค่
ชื่
บ้
านอ่
างหิ
น ซึ่
งในปั
จจุ
บั
นสั
นนิ
ษฐานว่
าคื
อต�
ำบลอ่
างศิ
ลา
ที่
ขึ้
นชื่
อในเรื่
องการผลิ
ตครกหิ
นของเมื
องไทยนั่
นเอง
ต�
ำนานเรื่
องนี้
เล่
าขานกั
นมาว่
าที่
หมู
บ้
านใกล้
เชิ
งเขา
บ้
านอ่
างหิ
นมี
“ก�
ำนั
นบ่
าย”เป็
นหั
วหน้
าผู
น�
ำชาวบ้
าน แกมี
ลู
กชายหั
วแก้
วหั
วแหวนอยู
คนหนึ่
งชื่
อ“แสน” ห่
างออกไปพอ
ประมาณมี
บ้
านยายหลานอาศั
ยกั
นอยู่
คู่
หนึ่
ง ยายมี
ชื่
อเสี
ยง
เรี
ยงนามใดไม่
ได้
ปรากฏ ส่
วนหลานสาวนั้
นมี
ชื่
อว่
า “สามมุ
ข”
เดิ
มเธออาศั
ยอยู
ในเมื
องบางปลาสร้
อย เมื่
อบิ
ดามารดาเสี
ชี
วิ
ตลง ก็
ได้
มาอาศั
ยอยู
กั
บยายที่
นี่
จนโตเป็
นสาวงามสะพรั่
ตกเย็
นสามมุ
ขมั
กจะชอบออกมานั่
งเล่
นดู
หนุ
มสาวและเด็
กๆ
ที่
มาเล่
นว่
าวอยู่
ริ
มเชิ
งเขาแทบทุ
กวั
วั
นหนึ่
งขณะที่
สามมุ
ข ก�
ำลั
งนั่
งเล่
นอยู่
แถวนั้
น มี
ว่
าวตั
วหนึ่
งขาดลอยตกลงมาอยู่
ใกล้
ๆ สามมุ
ข เธอเลยเก็
ว่
าวตั
วนั้
นไว้
สั
กพั
กเด็
กหนุ
มชื่
อแสนวิ่
งตามมาเก็
บว่
าวของ
เขาที่
ขาดลอยมา จึ
งได้
พบกั
บสามมุ
ข ทั้
งสองได้
รู้
จั
กกั
น และ
แสนก็
ได้
มอบว่
าวตั
วนั้
นให้
สามมุ
ขไว้
เป็
นที่
ระลึ
หลั
งจากนั้
นทั้
งสองก็
ได้
พบกั
นเรื่
อยมาแทบทุ
กเย็
จนสนิ
ทสนม สานต่
อเกิ
ดก่
อเป็
นความรั
กของหนุ
มสาวอั
บริ
สุ
ทธิ์
เวลาผ่
านไปทั
งแสนและสามมุ
ขได้
สาบานต่
อหน้
ขุ
นเขาแห่
งนี้
ว่
า ทั้
งสองจะครองรั
กกั
นชั่
วนิ
รั
นดร ไม่
แยกจาก
กั
นตลอดไป
I...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...122
Powered by FlippingBook