นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 35

35
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
มุ
ขปาฐะ-ลายลั
กษณ์
เจนจบ ยิ่
งสุ
มล
ตำ
�นานเจ้
าแม่
เขาสามมุ
บั
นทึ
กรั
กแห่
งศรั
ทธา
กลิ่
นธู
ปควั
นเที
ยนลอยคละคลุ
งตลบอบอวล...ไป
ทั่
วบริ
เวณศาลและภู
ผาแห่
งนั้
น เสมื
อนม่
านหมอกขาวโพลน
โปรยตั
วลงมาในฤดู
หนาว เสี
ยงประทั
ดดั
งกึ
กก้
องเป็
นระยะๆ
ผู้
คนและรถราทยอยเข้
ามาเรื่
อยๆไม่
ขาดสาย
ภายในตั
วศาล หลายคนก�
ำลั
งอธิ
ษฐานภาวนาต่
รู
ปเหมื
อนของเจ้
าแม่
บางคนก็
น�
ำว่
าวหลากสี
สั
นมาถวาย
...สร้
อยไข่
มุ
กวางถวายเรี
ยงรายหลายสิ
บเส้
น สิ่
งเหล่
านี้
ล้
วน
มาจากผู
คนทั่
วทุ
กสารทิ
ศ ที่
ดั้
นด้
นเดิ
นทางมาด้
วยความ
เคารพศรั
ทธา
I...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...122
Powered by FlippingBook