นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 33

33
เอกสารการอ้
างอิ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม (๒๕๕๗). ลอยกระทง.
กรุ
งเทพมหานคร: สำ
�นั
กงานกิ
จการโรงพิ
มพ์
องค์
การ
สงเคราะห์
ทหารผ่
านศึ
ก.
มาลั
ย เครื่
องดอกไม้
สดอี
กประเภทหนึ่
งคื
อ การน�
ดอกไม้
กลี
บดอกไม้
ใบไม้
เช่
น ดอกมะลิ
ดอกพุ
ด กลี
กุ
หลาบมาร้
อยด้
วยเข็
มแล้
วรู
ดออกมาใส่
ด้
าย ผู
กเป็
นพวง
บางที
เรี
ยก พวงมาลั
ย มี
ลั
กษณะต่
างๆ กั
น เช่
น มาลั
ยชายเดี
ยว
มาลั
ยที่
มี
อุ
บะห้
อยชาย (อุ
บะ ดอกไม้
ที่
ร้
อยเป็
นสายแล้
วเข้
พวงอย่
างพู
ส�
ำหรั
บห้
อยกั
บมาลั
ย ห้
อยระหว่
างเฟื
อง ซึ
งเป็
เครื่
องประดั
บที่
ท�
ำเป็
นสายห้
อยโยงเป็
นช่
วงๆ มี
อุ
บะห้
อย
ระหว่
างเฟื
อง) มาลั
ยสองชาย มาลั
ยที่
มี
อุ
บะห้
อยสองชาย
มาลั
ยมื
อ มาลั
ยส�
ำหรั
บสวมข้
อมื
อ บางที
เรี
ยก มาลั
ยข้
อมื
หรื
อมาลั
ยเปี
เครื่
องแขวน เครื่
องดอกไม้
สดที่
ใช้
แขวนประดั
ประตู
หน้
าต่
าง หรื
อกลางงานพิ
ธี
ต่
างๆ มี
หลายแบบ เช่
พู
กลิ่
น พวงดอกไม้
มี
รู
ปแบบประกอบด้
วยอุ
บะ ระย้
า เครื่
องท�
เป็
นพวงเป็
นพู
ด้
วยดอกไม้
สด นอกจากนี้
ยั
งท�
ำเป็
น โคมจี
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
โคมหวด และพวงแก้
ว วิ
ธี
การท�
ำประกอบด้
วย การร้
อยตาข่
าย
เย็
บแบบ สวน พู่
และดอกไม้
สดแบบต่
างๆ
เครื่
องดอกไม้
สดที่
ใช้
ในงานต่
างๆ เช่
น การจั
เป็
นพวงมาลา ดอกไม้
คลุ
มไตร กรอบรู
ป ผ้
าทิ
พย์
และ
ดอกไม้
ตกแต่
งหี
บศพ ตลอดจนการปั
กดอกไม้
ประดั
บแจกั
(ราชบั
ณฑิ
ตยสถาน ๒๕๓๐ :๗๕-๗๖)
งานบายศรี
และเครื
องดอกไม้
สด มิ
ได้
เป็
นเพี
ยง
การน�
ำดอกไม้
และใบตองมาประกอบรวมกั
นเท่
านั้
น แต่
ต้
องอาศั
ยผู
ประดิ
ษฐ์
ที่
มี
ฝี
มื
อ ความช�
ำนาญ และความคิ
สร้
างสรรค์
ในการบรรจงร้
อยเรี
ยงดอกไม้
ประเภทต่
างๆ
เข้
าด้
วยกั
น กลายเป็
นความงดงามที่
มี
คุ
ณค่
าทั้
งด้
านจิ
ตใจ
และประโยชน์
ใช้
สอย