นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 32

นอกจากเครื่
องบายศรี
แล้
ว คนไทยยั
งประดิ
ษฐ์
เครื่
องดอกไม้
สดมาช้
านาน ทั้
งที่
ท�
ำกั
นในราชส�
ำนั
กและ
ชาวบ้
าน โดยเฉพาะในราชส�
ำนั
กนั้
นมี
พนั
กงานนี้
โดยเฉพาะ
เช่
น ในสมั
ยรั
ชกาลที่
๑ มี
เจ้
าคุ
ณตานี
ธิ
ดาเจ้
าพระยามหาเสนา
ซึ่
งเป็
นเจ้
าจอมมารดาในพระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
จุ
ฬาโลกมหาราช รั
ชกาลที่
๑ เป็
นผู้
ที่
มี
ฝี
มื
อทางร้
อยดอกไม้
และเย็
บใบตอง ในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
รั
ชกาลที่
๔ กรมสมเด็
จพระสุ
ดารั
ตนราชประยู
ร ทรงประดิ
ษฐ์
ระย้
าแปลงพวงแก้
ว วิ
มานพระอิ
นทร์
และวิ
มานแท่
น ใน
รั
ชกาลที่
๕ สมเด็
จพระศรี
พั
ชริ
นทราบรมราชิ
นี
นาถ ทรง
ออกแบบจั
ดดอกไม้
ประดั
บโต๊
ะเสวยเป็
นรู
ปพญานาค ใน
คราวพระราชทานเลี้
ยงแขกต่
างประเทศ นั
บเป็
นความคิ
สร้
างสรรค์
ที่
ไม่
เคยมี
มาก่
อน การร้
อยมาลั
ยก็
ขยายตั
วออกไป
อย่
างกว้
างขวาง โดยเจ้
าคุ
ณพระประยู
รวงศ์
(เจ้
าจอมมารดาแพ)
คิ
ดท�
ำมาลั
ยครุ
ย ท้
าววรคณานั
นท์
(ม.ร.ว. แป้
ม มาลากุ
ล)
คิ
ดท�
ำมาลั
ยสองชาย ต่
อมามี
ผู้
คิ
ดประดิ
ษฐ์
เครื่
องดอกไม้
สด
ขึ้
นอี
กหลายแบบ
เครื่
องดอกไม้
สดมี
วิ
ธี
การท�
ำหลั
กๆ ดั
งนี้
การร้
อย
ดอกไม้
การเย็
บแบบ ท�
ำตุ
ม ท�
ำพู
ระย้
า พุ
ม มาลั
ย เครื่
องแขวน
และเครื่
องตกแต่
งทั่
วไป
ดอกไม้
พุ
ม หรื
อ พุ
มดอกไม้
คื
อการจั
ดดอกไม้
สดลงในภาชนะ เช่
น พาน โดยท�
ำเป็
นหุ
นด้
วยดิ
นเหนี
ยว
มั
นเทศ ไม้
ระก�
ำ มาปั
นหรื
อเหลาเป็
นท่
อนกลม ใช้
ไม้
กลั
เสี
ยบดอกไม้
สด เช่
น ดอกบานไม่
รู้
โรย ปั
กติ
ดกั
บแกน แล้
วตี
ให้
เป็
นพุ่
มยอดแหลม หรื
อโรยขี้
เลื่
อยทั
บช่
อดอกไม้
การท�
พุ่
มอาจท�
ำได้
หลายทรง เช่
น ท�
ำเป็
นพุ่
มทรงดอกบั
วซึ่
งนิ
ยม
ท�
ำกั
นมาก ทรงบาตรคว�่
ำ และพุ
มดอกไม้
สดมี
ทั้
งที่
ใช้
ดอกไม้
จริ
งและเย็
บแบบจากกลี
บดอกไม้
อาจมี
ใบไม้
แซม
บ้
างเพื่
อความสวยงาม รวมทั้
งมาลั
ยเถาเรี
ยงกั
นเป็
นรู
ปพุ
ดอกไม้
พุ
มที่
จั
ดในพานมั
กประดั
บยอดตุ
มด้
วย ส่
วนพุ
มอี
ชนิ
ดหนึ่
ง เรี
ยก พุ
มกั
ณฑ์
เทศน์
แต่
เดิ
มท�
ำด้
วยดอกไม้
สดเป็
พุ่
มบนพาน ตะลุ่
ม หรื
อโตก มี
เที
ยนขี้
ผึ้
งติ
ดเงิ
นเหรี
ยญโดย
รอบปั
กอยู
ตรงกลาง ใช้
เป็
นเครื่
องบู
ชากั
ณฑ์
เทศน์
ปั
จจุ
บั
นใช้
ไม้
ก้
านธู
ปหรื
อไม้
ไผ่
เหลาเป็
นก้
านคี
บธนบั
ตรปั
กไว้
ที่
ต้
นเที
ยน
I...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...122
Powered by FlippingBook