นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 31

31
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
บายศรี
ต้
น หรื
อบายศรี
ใหญ่
บายศรี
ที่
มี
ขนาดใหญ่
กว่
าบายศรี
ปากชาม ต้
องมี
โครงไม้
เป็
นแกนกลาง มี
บายศรี
เรี
ยงลดหลั่
นกั
นเป็
น ๓ ชั้
น หรื
อ ๔ ชั้
น การท�
ำตั
วบายศรี
ต้
องใช้
ใบตองม้
วนคล้
ายกั
บม้
วนใบพลู
ซ่
อนรอยพั
บให้
มิ
ดชิ
เอาแถบใบตองพั
นระหว่
างตั
วนม การเอาแถบใบตองพั
รอบตั
วนมนี้
เรี
ยก นุ่
งผ้
เมื่
อม้
วนตั
วบายศรี
ได้
แล้
วตรึ
งให้
แน่
นเอาไม้
เสี
ยบ
กลั
ดให้
งอพั
บ โดยหั
นตั
วนมออก เมื่
อได้
ตั
วนมพอแล้
วจึ
ติ
ดบนแป้
นไม้
ที่
ท�
ำไว้
เป็
นชั้
นของบายศรี
วางตั
วบายศรี
คว�่
ตั
ว หงายตั
วให้
ตรงกั
น แทรกตั
วที่
ย่
อเล็
กให้
ได้
จั
งหวะ เอา
ดอกพุ
ดเสี
ยบยอดนมให้
ทั่
ว แล้
วจึ
งใช้
กาบกล้
วยหรื
อก้
าน
พลั
บพลึ
งคาดตรงกลางระหว่
างตั
วคว�่
ำและตั
วหงาย ระหว่
าง
ชั้
นของบายศรี
มั
กประดั
บด้
วยดอกไม้
สลั
บสี
หรื
อบางที
ก็
แกะฟั
กทองเป็
นรู
ปสั
ตว์
เช่
น มั
งกร หรื
อพญานาค เลื้
อย
พั
นรอบๆ หลั
กบายศรี
เอาหั
วลง เอามะละกอแกะเป็
นเมฆ
ประดั
บประดาให้
สวยงาม
ยอดบายศรี
มั
กท�
ำเป็
นพุ
มดอกไม้
ใส่
ขั
นหรื
อเสริ
ด้
วยบายศรี
ปากชาม เมื่
อเสร็
จตั
วบายศรี
แล้
วใช้
ไม้
ไผ่
เหลา
เป็
นสามเส้
า พั
นด้
วยผ้
าขาว ใช้
ด้
ายมั
ดตรึ
งไว้
กั
บตั
วบายศรี
๓ เปลาะ น�
ำยอดตองอ่
อน ๓ ยอด ปิ
ดไม้
ไผ่
แล้
วใช้
ผ้
าอย่
างดี
คลุ
มอี
กชั้
นหนึ่
ง ผ้
านี้
เรี
ยก ผ้
าห่
อขวั
ญ โบราณใช้
ผ้
าตาดทอง
บายศรี
ต้
นบางที
เรี
ยก บายศรี
ชั้
น หรื
อบายศรี
ตั้
ง ตามลั
กษณะ
ของบายศรี
บายศรี
ต้
นนิ
ยมท�
ำเป็
นชั้
นๆ ๓ ชั้
น ๕ ชั้
น ๗ ชั้
หรื
อ ๙ ชั้
น อาจได้
รั
บอิ
ทธิ
พลของศาสนาพราหมณ์
จนเป็
คติ
ความเชื่
อของชาวบ้
านอย่
างหนึ่
งที่
สื
บต่
อกั
นมาช้
านาน
โดยเชื่
อว่
าการท�
ำบายศรี
ต้
นเท่
ากั
บเป็
นการจ�
ำลองเขาพระสุ
เมรุ
ซึ่
งเป็
นที่
สถิ
ตของพระอิ
ศวร จึ
งเสมื
อนกั
บอั
ญเชิ
ญพระอิ
ศวร
มาร่
วมพิ
ธี
ด้
วย
นอกจากบายศรี
ของราษฎรทั่
วไปดั
งกล่
าวแล้
ในงานพระราชพิ
ธี
ก็
มี
การท�
ำบายศรี
ด้
วยเช่
นกั
น แต่
ท�
ำให้
พิ
เศษกว่
า เช่
น บายศรี
ต้
น ท�
ำด้
วยใบตองมี
แป้
นไม้
รั
บเหมื
อน
บายศรี
ต้
นของราษฎร มี
๓ ชั้
น ๕ ชั้
น ๗ ชั้
น และ ๙ ชั้
บายศรี
แก้
ว ทอง เงิ
น เป็
นบายศรี
ที่
ประกอบด้
วยพานแก้
พานทอง พานเงิ
นขนาดใหญ่
เล็
ก วางซ้
อนกั
นขึ้
นไปเป็
นชั้
นๆ
๕ ชั้
น โดยตั้
งบายศรี
แก้
วไว้
กลาง บายศรี
ทองด้
านขวา
บายศรี
เงิ
นด้
านซ้
ายของผู้
ได้
รั
บการสมโภช
บายศรี
ตองรองทองขาว บายศรี
ที่
ท�
ำด้
วยใบตอง
อย่
างบายศรี
ทั่
วไปแต่
ขนาดใหญ่
กว่
า ต้
นบายศรี
ท�
ำเป็
น ๕ ชั้
หรื
อ ๗ ชั้
น บายศรี
ชนิ
ดนี้
ตั้
งบนพานขนาดใหญ่
เป็
นโลหะ
ทองขาว จึ
งเรี
ยก บายศรี
ตองรองทองขาว มั
กตั้
งคู
กั
บายศรี
แก้
ว ทอง และเงิ
น ใช้
ในงานพระราชพิ
ธี
สมโภชเดื
อน
และขึ้
นพระอู
พระราชพิ
ธี
สมโภชขึ้
นระวางช้
างส�
ำคั
ญ และ
พระราชพิ
ธี
อุ
ปสมบทนาคหลวงที่
เป็
นพระราชวงศ์
ตั้
งแต่
ชั้
นหม่
อมเจ้
าขึ้
นไป
I...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...122
Powered by FlippingBook