นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 30

30
การน�
ำใบตองมาใช้
ประโยชน์
นอกจากเป็
นวั
สดุ
ที่
หาง่
ายแล้
ว อาจเกี่
ยวเนื่
องกั
บความเชื่
อที่
ได้
รั
บอิ
ทธิ
พลมาจาก
ความเชื
อในศาสนาพราหมณ์
ที่
เชื่
อว่
า ใบตองสะอาดบริ
สุ
ทธิ์
ปราศจากมลทิ
น เมื่
อใช้
แล้
วก็
ทิ้
งไป ไม่
เหมื
อนภาชนะอื่
ที่
แม้
จะล้
างแล้
วน�
ำมาใช้
ใหม่
ก็
ยั
งแปดเปื
อนสิ่
งที่
มองไม่
เห็
เพราะเป็
นของใช้
แล้
ว แต่
การน�
ำใบตองมาท�
ำเป็
นกระทงใส่
อาหารหรื
อห่
ออาหารคาว หวาน ของคนไทย มิ
ได้
มาจาก
ความเชื่
อดั
งกล่
าวทั้
งหมด หากแต่
มาจากความสะดวกด้
วย
เพราะเป็
นวั
ตถุ
ดิ
บที่
หาง่
ายและใช้
ประโยชน์
ได้
เหมาะสม
ส่
วนการน�
ำใบตองมาใช้
ในพิ
ธี
กรรมอาจจะเกี่
ยวเนื่
องกั
ความเชื่
อตามศาสนาพราหมณ์
ดั
งกล่
าวแล้
วอยู
บ้
าง โดยเฉพาะ
การน�
ำใบตองมาท�
ำบายศรี
ค�
ำว่
บายศรี
สั
นนิ
ษฐานว่
า มาจากค�
ำ ๒ ค�
ำคื
ค�
ำว่
บาย
เป็
นภาษาเขมร แปลว่
า ข้
าว ค�
ำว่
ศรี
เป็
ภาษาสั
นสกฤต แปลว่
า มิ่
งขวั
ญ สิ
ริ
มงคล บายศรี
จึ
งหมายถึ
ข้
าวที่
เป็
นมิ่
งขวั
ญและสิ
ริ
มงคล ดั
งนั้
น บายศรี
จึ
งเป็
นเครื
องบู
ชา
ที่
มี
ข้
าวเป็
นส่
วนประกอบ มั
กใช้
เพื่
อบวงสรวงสั
งเวย เช่
พิ
ธี
ตั้
งศาลพระภู
มิ
วางศิ
ลาฤกษ์
บวงสรวงเทวดาอารั
กษ์
บู
ชาครู
ไหว้
ครู
ช่
างท�
ำขวั
ญนาท�
ำขวั
ญเด็
กแรกเกิ
ดท�
ำขวั
ญเดื
อน
จนถึ
งงานพระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
ญของพระมหากษั
ตริ
ย์
และเจ้
านาย
ชั้
นสู
ง บายศรี
แบ่
งเป็
น ๒ ประเภท คื
อ บายศรี
ปากชาม และ
บายศรี
ต้
บายศรี
ปากชาม
คื
อบายศรี
ขนาดเล็
ก มั
กใช้
ใน
พิ
ธี
ที่
ไม่
ใหญ่
นั
ก เช่
น การท�
ำขวั
ญสิ่
งของต่
างๆ การบวงสรวง
สิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
การท�
ำบายศรี
ปากชามต้
องน�
ำใบตองมาม้
วน
เป็
นรู
ปกรวย ข้
างในใส่
ข้
าวสุ
ก แล้
วคว�่
ำกรวยลงในชาม อาจ
เป็
นชามเบญจรงค์
ชามลายคราม หรื
อชามปากกลมขนาด
ไม่
ใหญ่
ยอดกรวยมี
ไม้
แหลมๆ เสี
ยบไข่
ต้
มที่
ปอกเปลื
อกแล้
เรี
ยก ไข่
ขวั
ญ ยอดไข่
ขวั
ญเสี
ยบดอกมะลิ
ปากชามใช้
ใบตอง
พั
บไปมาเป็
นรู
ปเรี
ยวแหลมหลายๆ อั
นซ้
อนกั
นเหลื่
อมกั
๓ แถบ แต่
ละแถบมี
ชั้
นละ ๓ ยอด เรี
ยก นม นมแมว หรื
ปากจี
บเจิ
ม วางนมแมวรอบกรวยใบตองที่
ใส่
ข้
าวสุ
กไว้
ภายในให้
ปลายนมแมวโผล่
เลยปากชาม กลั
ดส่
วนล่
างของ
นมแมวติ
ดกั
บกรวย เสร็
จแล้
วน�
ำใบมาตั
ดเป็
นรู
ปคล้
ายใบไม้
เรี
ยก แมงดา วางแมงดาระหว่
างนมแมว มี
ใบตองเป็
นหาง
หั
กพั
บตอนล่
างของหางนมแมวอี
กที
เสร็
จแล้
ว จั
ดกล้
วยและ
แตงกวาฝานตามยาวอย่
างละ ๓ ชิ้
น วางสลั
บกั
นโดยรอบ
ถ้
าเป็
นบายศรี
ส�
ำหรั
บเรี
ยกขวั
ญเด็
ก จะต้
องใส่
ด้
าย ใบพลู
และเที
ยนไว้
ในชาม มี
สายสิ
ญจน์
ส�
ำหรั
บผู
กข้
อมื
อด้
วย
การท�
ำบายศรี
ปากชามไม่
มี
กฎเกณฑ์
ตายตั
วขึ้
นอยู
กั
ความเชื่
อและความนิ
ยมของแต่
ละท้
องถิ่
I...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...122
Powered by FlippingBook