นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 29

29
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
วิ
จิ
ตรช่
างศิ
ลป์
ศ.วิ
บู
ลย์
ลี้
สุ
วรรณ
คนไทยเป็
นคนช่
างประดิ
ษฐ์
และรั
กสวยรั
กงาม
มาแต่
อดี
ต ดั
งจะเห็
นได้
จากเครื่
องมื
อเครื่
องใช้
อาหารการกิ
ที่
มั
กประดิ
ษฐ์
แกะสลั
ก แซะ คว้
าน ให้
งดงามน่
ารั
บประทาน
โดยเฉพาะการน�
ำผั
กผลไม้
มาแกะสลั
ก คว้
านให้
ได้
รู
ปแบบ
ตามต้
องการ น�
ำใบไม้
มาท�
ำเป็
นภาชนะด้
วยการพั
บ ห่
อ จี
ซึ่
งเป็
นการน�
ำวั
ตถุ
ดิ
บใกล้
มื
อและมี
อยู
ตามธรรมชาติ
มาแปรรู
ปให้
เกิ
ดประโยชน์
และมี
ความสวยงาม น่
าใช้
น่
าชม
ใบตองหรื
อใบกล้
วยเป็
นวั
ตถุ
ดิ
บที่
ใช้
ประโยชน์
ได้
หลากหลาย ตั้
งแต่
น�
ำมาท�
ำเป็
นภาชนะใส่
อาหารคาวหวาน
ใช้
ห่
อขนมและท�
ำเป็
นเครื่
องบู
ชา เช่
น ท�
ำกระทงเจิ
ม บายศรี
พวงมาลั
ย และเครื่
องแขวน
การน�
ำใบไม้
ดอกไม้
สดมาประดิ
ษฐ์
เป็
นสิ่
งต่
างๆ
เป็
นที่
ขึ้
นชื่
อมานานแต่
โบราณ แต่
ไม่
ปรากฏแน่
ชั
ด ว่
าได้
มี
การเริ่
มต้
นตั้
งแต่
ในสมั
ยใด เนื่
องจากไม่
มี
การจดบั
นทึ
กไว้
เป็
ลายลั
กษณ์
อั
กษร ซึ่
งในหนั
งสื
อต�
ำรั
บท้
าวศรี
จุ
ฬาลั
กษณ์
หรื
นางนพมาศ (พระราชนิ
พนธ์
ในรั
ชกาลที่
๓) ได้
กล่
าวถึ
งว่
"...เมื่
อครั้
งที่
นางนพมาศถวายตั
วเป็
นสนมของพระร่
วงในปี
พ.ศ.๑๙๐๗ นางได้
จั
ดดอกไม้
สดเป็
นรู
ปดอกบั
วแล้
วใช้
ผลไม้
(คงจะเป็
นมะละกอ : ผู
เขี
ยน) แกะสลั
กเป็
นนกก�
ำลั
งจิ
กเกสร
ดอกบั
ว ตรงกลางเสี
ยบธู
ปเที
ยนและโคมส�
ำหรั
บลอยน�้
ในพระราชพิ
ธี
จองเปรี
ยงในวั
นเพ็
ญเดื
อนสิ
บสอง และกระทง
ดอกไม้
สดนี
เอง เป็
นที่
พอพระราชหฤทั
ยของพระร่
วงมาก
จนถึ
งกั
บทรงบั
ญญั
ติ
การท�
ำโคมขึ้
นตามแบบที่
นางนพมาศ
ได้
ถวายค�
ำอธิ
บายไว้
ตั้
งแต่
ครั้
งนั้
น.."
ภาพ:
อดุ
ล ตั
ณฑโกศั
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...122
Powered by FlippingBook