นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 16

16
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
ณ วั
นนี้
ได ้
มี
การพั
ฒนา เทคโนโลยี
ในการ
เพาะปลู
กข้
าวมาช่
วยหนุ
นเสริ
มศั
กยภาพผู
ผลิ
ตตั้
งแต่
ระดั
บพื้
นที่
การผลิ
ตในครั
วเรื
อนจนถึ
งระดั
บอุ
ตสาหกรรม
เพื่
อการส่
งออก ท�
ำให้
กรรมวิ
ธี
การผลิ
ตของชาวนาส่
วนใหญ่
มี
การปรั
บเปลี่
ยนไปตามความต้
องการของตลาดแต่
ขณะเดี
ยวกั
อี
กหลายครอบครั
ว หลายกลุ
มก้
อนก็
ยั
งคงรั
กษาวิ
ถี
ชี
วิ
วิ
ธี
การผลิ
ตให้
อยู
ในรู
ปแบบของความพอเพี
ยงไม่
วิ่
งตาม
กระแสอุ
ตสาหกรรมมากจนเกิ
นไปนั
จากจุ
ดเล็
กๆ นี้
เองที่
ท�
ำให้
เราได้
พบเห็
นคนท�
ำนา
แบบดั้
งเดิ
มอยู่
จ�
ำนวนหนึ่
ง ที่
ยั
งคงรั
กษาวั
ฒนธรรมและการ
ดู
แลข้
าวอย่
างเป็
นธรรมชาติ
ด้
วยการลดต้
นทุ
นค่
าใช้
จ่
าย
ในการผลิ
ต ด้
วยการหั
นมาใช้
วิ
ถี
ธรรมชาติ
เข้
าช่
วย ซึ่
ความเป็
นธรรมชาติ
นี้
เองได้
ช่
วยสร้
างมู
ลค่
าของเมล็
ดพั
นธุ
เอกสารการอ้
างอิ
บุ
ญจิ
ต ฐิ
ตาภิ
วั
ฒนกุ
ล และคณะ. ๒๕๔๖. โครงการศึ
กษาการพั
ฒนาการผลิ
ตข้
าวหอมมะลิ
อิ
นทรี
ย์
เพื
อการส่
งออกของไทยในตลาดสหภาพยุ
โรปและสหรั
ฐอเมริ
กา. ศู
นย์
วิ
จั
ยเศรษฐศาสตร์
ประยุ
กต์
คณะเศรษฐศาสตร์
. กรุ
งเทพฯ : มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
.
วี
รศั
กดิ
ศรี
อ่
อน. ๒๕๔๘. ตามหาถิ
นกำ
�เนิ
ดข้
าวหอมมะลิ
. กลุ
มวิ
จั
ยเศรษฐกิ
จข้
าว สถาบั
นวิ
จั
ยข้
าว
กรมวิ
ชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
สุ
จิ
ตต์
วงศ์
เทศ. นิ
ทานหมาเก้
าหาง ๓,๐๐๐ ปี
มาแล้
ว หาพั
นธุ
ข้
าวให้
คนปลู
กกิ
น.สื
บค้
นออนไลน์
วั
นที
๙ สิ
งหาคม ๒๕๕๗
แสงนวล ทองเพี
ยร. ๒๕๔๘. พั
นธุ
ข้
าวหอมและมาตรฐานข้
าวไทย. สถาบั
นวิ
จั
ยข้
าว กรมวิ
ชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
สำ
�นั
กงานวิ
จั
ยและพั
ฒนาพั
นธุ
ข้
าว. ๒๕๕๓. ข้
าวขาวดอกมะลิ
๑๐๕. กรมการข้
าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
หลั
กเกณฑ์
และวิ
ธี
การการจั
ดให้
มี
การตรวจสอบมาตรฐานสิ
นค้
า และการตรวจสอบมาตรฐานสิ
นค้
ข้
าวหอมมะลิ
ไทย ฉบั
บที
๒. ๒๕๔๙. กระทรวงพาณิ
ชย์
สำ
�นั
กงานพั
ฒนาการวิ
จั
ยการเกษตร (องค์
การมหาชน). ประวั
ติ
ความเป็
นมาของข้
าว.
สื
บค้
นออนไลน์
วั
นที
๙ สิ
งหาคม ๒๕๕๗
ข้
าวหอมมะลิ
ให้
เพิ่
มสู
งขึ้
นในชื่
อของ “ข้
าวหอมมะลิ
อิ
นทรี
ย์
โดยมี
เกษตรกรรายย่
อยหลายกลุ
มทั้
งในเครื
อข่
ายเกษตรกรรม
ทางเลื
อก เกษตรกรรมธรรมชาติ
ปราชญ์
ชาวบ้
าน ตลอดจน
ถึ
งผู้
ที่
ผลิ
ตเฉพาะครั
วเรื
อนในหลายๆ พื้
นที่
เป็
นผู้
จุ
ดกระแส
น�
ำทาง
ผลจากการหวนกลั
บคื
นสู
วิ
ถี
ดั้
งเดิ
มแห่
งการผลิ
ตามแนวทางของปู
ย่
าตายาย นอกจากการคื
นความอุ
ดม
สมบู
รณ์
แก่
ผื
นแผ่
นดิ
นแล้
ว ในอี
กด้
านหนึ่
งนี
คื
อวิ
ธี
การผลิ
ที่
ช่
วยให้
เกษตรกรรายย่
อยหลายรายเริ่
มหลุ
ดพ้
นจาก
ภาวะหนี้
สิ
นเนื่
องจากต้
นทุ
นการผลิ
ตลดลง ทั้
งยั
งสร้
าง
ความเป็
นธรรมกั
บผู
บริ
โภคในฐานะผู
ผลิ
ตอาหารที่
มี
คุ
ณภาพ
ปลอดสารพิ
ษ และที่
ส�
ำคั
ญยิ่
งไปกว่
านั้
นก็
คื
อกลุ
มคนเล็
กๆ
เหล่
านี้
คื
อสิ่
งที่
ช่
วยสะท้
อนให้
เห็
นถึ
งภาพคุ
ณค่
าของวิ
ถี
ชี
วิ
และวั
ฒนธรรมระหว่
าง ‘คน’ กั
บ ‘ข้
าว’ ได้
อย่
างชั
ดเจน
ดั
งค�
ำกล่
าวของชาวนาอดี
ตครู
เกษี
ยณในบทความชิ้
นนี้
ที่
กล ่
าว เอาไว ้
ว ่
‘การปลู
กข ้
าวคื
อการปลู
กชี
วิ
จากชี
วิ
ตหนึ่
งเชื่
อมร้
อยถึ
งชี
วิ
ตหนึ่
ง ปลู
กข้
าวช่
วย
กล่
อมเกลาจิ
ตใจให้
นิ่
งให้
สงบ’
แต่
ทั้
งนี้
และทั้
งนั้
เราคงต้
องมี
การศึ
กษาค้
นคว้
าอย่
างต่
อเนื่
องควบคู
กั
นไปกั
การส่
งเสริ
มการผลิ
ต การแปรรู
ป ที่
อยู่
บนพื้
นฐานของระบบ
นิ
เวศน์
ภู
มิ
ปั
ญญาดั้
งเดิ
มที่
มี
อยู่
สอดประสานกั
บเทคโนโลยี
ที่
มี
การพั
ฒนาขึ้
นมาอย่
างเหมาะสมสอดคล้
อง โดยมี
เป้
าหมาย
คื
อ การมุ
งเน้
นให้
วั
ฒนธรรมอั
นดี
งามของชาวนาไทย ได้
ก้
าว
ไปพร้
อมๆ กั
บชื่
อเสี
ยงของ “ข้
าวหอมมะลิ
” ซึ่
งเป็
นที่
รู
จั
กกั
ไปทั่
วโลกอยู่
ในเวลานี้