นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 12

12
ส�
ำหรั
บข้
าวหอมมะลิ
กข๑๕ เป็
นพั
นธุ์
ข้
าวที่
ได้
มา
จากการปรั
บปรุ
งพั
นธุ์
โดยกลุ่
มงานพั
นธุ
ศาสตร์
กองการข้
าว
กรมวิ
ชาการเกษตร ด้
วยวิ
ธี
ชั
กน�
ำพั
นธุ
ข้
าวขาวดอกมะลิ
๑๐๕
ให้
กลายพั
นธุ
โดยการน�
ำเมล็
ดพั
นธุ
ไปอาบรั
งสี
แกมมา
ณ ส�
ำนั
กงานปรมาณู
เพื่
อสั
นติ
ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่
งเป็
นวั
ตกรรมแรกของประเทศไทยที่
ใช้
วิ
ธี
การปรั
บปรุ
งพั
นธุ
โดยการกลายพั
นธุ
จากนั้
นได้
น�
ำไปทดลองปลู
กในพื
นที่
อ�
ำเภอพิ
มาย จั
งหวั
ดนครราชสี
มา ซึ่
งเป็
นพื้
นที่
ที่
ต้
องอาศั
น�้
ำฝนในการท�
ำนา ผลที่
เกิ
ดขึ้
นพบว่
าข้
าวหอมมะลิ
กข๑๕ มี
ความสามารถในการทนแล้
งได้
ดี
กว่
าข้
าวขาวดอกมะลิ
๑๐๕
อายุ
การเก็
บเกี่
ยวสั้
นกว่
า ๑๐ วั
น ให้
ผลผลิ
ตสู
งกว่
า และต้
เตี้
ยกว่
า แต่
ไม่
ทนโรคและล�
ำต้
นล้
มง่
าย
อย่
างไรก็
ตาม แม้
จะมี
ข้
อจ�
ำกั
ดบางประการ หาก
แต่
ข้
อดี
ของข้
าวหอมมะลิ
ในหลายด้
านก็
ดู
จะลบข้
อด้
อยที่
มี
อยู
ไปได้
มาก เนื่
องจากเป็
นข้
าวที่
สามารถปลู
กได้
เกื
อบ
ทุ
กภาคในประเทศไทย ไม่
ว่
าจะเป็
นภาคเหนื
อ ภาคกลาง
ภาคอี
สาน และเหมาะที่
จะปลู
กในพื้
นที่
นาปี
ดั
งนั้
นข้
าวหอม
มะลิ
จึ
งกลายเป็
นพื
ชเศรษฐกิ
จที่
ส�
ำคั
ญของประเทศ ชาวนา
ไทยท�
ำการปลู
กข้
าวหอมเพิ่
มจ�
ำนวนมากขึ้
นทุ
กปี
หลายคน
ได้
ปรั
บแผนการผลิ
ตในพื้
นที่
เพาะปลู
กของตนเอง โดยปลู
ข้
าวเหนี
ยว ข้
าวเมล็
ดเล็
ก เพื่
อใช้
ในครั
วเรื
อนและในงานบุ
ประเพณี
นอกนั้
นท�
ำการปลู
กข้
าวหอมมะลิ
เพื่
อส่
งขายใน
ท้
องตลาดน�
ำรายได้
สู่
ครอบครั
คุ
ณลุ
งสุ
พจน์
โอดลี
อดี
ตข้
าราชการครู
ท่
านหนึ่
หลั
งจากเกษี
ยณอายุ
ราชการแล้
วได้
ผั
นตั
วเองมาเป็
ชาวนาเต็
มขั้
น พู
ดถึ
งเรื่
องราวของคนท�
ำนาได้
อย่
างน่
าฟั
งว่
การปลู
กข้
าวคื
อการปลู
กชี
วิ
ตจากชี
วิ
ตหนึ่
งเชื่
อมร้
อย
ถึ
งชี
วิ
ตหนึ่
ง ปลู
กข้
าวช่
วยกล่
อมเกลาจิ
ตใจให้
นิ่
งสงบและ
คิ
ดอย่
างมี
เหตุ
ผล ไม่
ใช่
เพี
ยงมี
เงิ
นลงทุ
น มี
ที่
ทางแล้
จะท�
ำนาได้
ดี
I...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...122
Powered by FlippingBook