นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 13

แต่
อย่
างไรก็
ตาม เนื่
องจากหมู
บ้
านของท่
านเป็
พื้
นที่
ฝนน้
อย จึ
งต้
องท�
ำนาหว่
าน โดยท�
ำการไถกลบตอซั
งนา
ตั้
งแต่
เดื
อนเมษายน พอถึ
งเดื
อนพฤษภาคมจะเริ่
มหว่
านข้
าว
เพราะข้
าวอยู
ในดิ
นได้
นานไม่
เน่
าเสี
ย ยามเมื่
อฝนตกลงมา
ในช่
วงระหว่
างเดื
อนมิ
ถุ
นายน กล้
าต้
นอ่
อนจะเริ่
มแทงยอด
โผล่
พ้
นพื้
นดิ
น ผลจากที่
ได้
รั
บน�้
ำฝนน้
อยซึ
งแม้
ว่
าจะท�
ำให้
ต้
นข้
าวไม่
สมบู
รณ์
เท่
าใดนั
ก แต่
ข้
อดี
ก็
คื
อข้
าวที่
หว่
านจะมี
ล�
ำต้
นแข็
งแรง ในยามน�้
ำหลากท่
วมมาก็
สามารถทนน�้
ำและ
ดี
ดตั
วพ้
นเหนื
อน�้
ำได้
นอกเหนื
อไปจากค�
ำบอกเล่
าถึ
งรู
ปแบบการท�
ำนา
ในพื้
นที่
แล้
ว คุ
ณลุ
งยั
งให้
ความเห็
นต่
อรู
ปแบบการท�
ำนา
ตามการส่
งเสริ
มของทางราชการในพื้
นที่
ของท่
านว่
า การปลู
กข้
าว
ตามที่
ทางราชการส่
งเสริ
มที่
ให้
พวกเราปลู
กข้
าวช่
วงเดื
อน
กรกฎาคมนั้
น ในพื
นที่
ของท่
านท�
ำไม่
ได้
เนื่
องจากใน
ช่
วงเวลานั้
นที่
นาของท่
านและอี
กหลายพื
นที่
มี
น�้
ำท่
วมขั
ไม่
สามารถหว่
านข้
าวได้
เนื่
องจากการขุ
ดลอกล�
ำห้
วยที่
ไหลผ่
านที่
นาไม่
ค�
ำนึ
งถึ
งระบบนิ
เวศน์
จึ
งท�
ำให้
เกิ
ดปั
ญหา
น�้
ำท่
วมหลากเป็
นเวลานาน บางรายที่
ต้
นข้
าวยั
งไม่
แข็
งแรง
พอก็
ต้
องประสบกั
บสิ่
งที่
เรี
ยกว่
านาล่
มเดื
อดร้
อนกั
นไปทั่
ท่
านบอกว่
านี่
เป็
นปั
ญหาที่
เกิ
ดขึ้
นมาร่
วมสิ
บปี
แล้
ว แต่
ชาวนา
ข้
าวกล้
องมะลิ
นิ
ก็
เรี
ยนรู
ที่
จะปรั
บตั
วกั
นอยู
ตลอดเวลา ปี
ที่
ผ่
านมาท่
านได้
ข้
าวหอมมะลิ
ถึ
ง ๑๔ตั
นเศษ จากที่
นาราวสามสิ
บไร่
นอกจากนี้
ท่
านยั
งปลู
กข้
าวเหนี
ยวเพื่
อใช้
ในงานบุ
ญประเพณี
อี
กด้
วย
การปลู
กข้
าวหอมมะลิ
สามารถปลู
กได้
ทั้
งนาด�
นาหว่
าน นาหยอด อี
กทั้
งวิ
ธี
การเก็
บเกี่
ยวที่
ดี
ก็
จะช่
วยรั
กษา
คุ
ณภาพความหอมของข้
าวไว้
ได้
ยาวนาน ดั
งนั้
นยุ
งฉางที
ใช้
เก็
บข้
าวต้
องไม่
อบอ้
าว ไม่
มี
ความชื้
นสู
ง ไม่
ร้
อนจั
ด การถ่
ายเท
ของอากาศที่
ดี
ก็
เป็
นปั
จจั
ยส�
ำคั
ญต่
อการรั
กษาคุ
ณภาพของ
ข้
าวหอม อาจด้
วยเหตุ
นี้
กระมั
งที่
ภู
มิ
ปั
ญญาของคนเก่
าก่
อน
จึ
งสร้
างยุ
งข้
าวโดยวิ
ธี
การน�
ำขี
ควายและดิ
นโคลนมา
ฉาบผนั
งเพื่
อให้
ความชื้
นและอากาศระบายได้
ดี
ส่
งผล
ให้
ข้
าวในอดี
ตมี
ความหอมยาวนานกว่
าในยุ
คปั
จจุ
บั
ซึ่
งนอกจากข้
าวหอมมะลิ
ที่
เป็
นข้
าวขาวแล้
วยั
งมี
ข้
าวหอม
มะลิ
แดง ข้
าวหอมนิ
ล ที่
เริ่
มเป็
นที่
นิ
ยมเป็
นอาหารเพื่
สุ
ขภาพในปั
จจุ
บั
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...122
Powered by FlippingBook