นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 14

14
เหตุ
ใดทุ่
งกุ
ลาร้
องไห้
...จึ
งเป็
นแหล่
งผลิ
ตข้
าวหอมมะลิ
คุ
ณภาพดี
อาณาบริ
เวณอั
นแร้
นแค้
นกว่
า ๒ ล้
านไร่
กว้
างใหญ่
ครอบคลุ
มอาณาบริ
เวณ ๕ จั
งหวั
ดภาคอี
สานได้
แก่
ร้
อยเอ็
มหาสารคาม สุ
ริ
นทร์
บุ
รี
รั
มย์
และศรี
สะเกษ มี
ชื่
อเรี
ยกขาน
กั
นว่
า “ทุ
งกุ
ลาร้
องไห้
” ที่
ในหน้
าแล้
งจะมี
ดิ
นเอี
ยด
เกิ
ดขึ้
นไป
ทั่
วท้
องทุ
ง พื้
นที
ที่
ต้
นไม้
แทบจะกลายเป็
นสิ่
งหายาก
ในต�
ำนานพื้
นบ้
านเล่
าต่
อๆ กั
นมาว่
า พวกกุ
ลา ซึ่
งเป็
นพ่
อค้
ได้
พากั
นเดิ
นทางผ่
านมายั
งทุ
งใหญ่
แห่
งนี้
เป็
นเวลาหลายวั
หลายคื
น วั
นแล้
ววั
นเล่
ากลั
บพบแต่
ความร้
อนแล้
ง แร้
นแค้
จนคิ
ดว่
าไม่
สามารถจะมี
ชี
วิ
ตรอดไปได้
จึ
งนั่
งลงร้
องห่
ร้
องไห้
น้
อยใจในโชคชะตา จนกระทั่
งกลายเป็
นที่
มาของชื่
ทุ่
งกุ
ลาร้
องไห้
ในปั
จจุ
บั
ย้
อนเวลากลั
บไปเมื่
อกว่
าสามสิ
บปี
ก่
อน ได้
เกิ
ความร่
วมมื
อจากหลายหน่
วยงานในการคิ
ดค้
นพั
ฒนา
ปรั
บปรุ
งบ�
ำรุ
งดิ
นในพื
นที่
ทุ
งกุ
ลาร้
องไห้
จนมี
คุ
ณภาพดี
กลายเป็
นพื้
นที่
เพาะปลู
กข้
าวหอมมะลิ
ที่
ส�
ำคั
ญของประเทศ
ด้
วยสภาพพื้
นที่
ที่
สามารถรั
บแสงแดดได้
ดี
มี
ความต่
างของ
อุ
ณหภู
มิ
ระหว่
างกลางวั
นกลางคื
น ดิ
นเป็
นดิ
นทรายชั้
นบน
มี
ความเค็
ม ซึ่
งกลายเป็
นปั
จจั
ยส�
ำคั
ญท�
ำให้
ข้
าวหอมมะลิ
ทุ
งกุ
ลามี
ความหอมและนุ
มเหนี
ยวเป็
นพิ
เศษแตกต่
างจาก
พื้
นที่
อื่
นๆ ด้
วยเหตุ
นี้
เองท�
ำให้
ข้
าวหอมมะลิ
จากทุ
งกุ
ลา
มี
ราคาสู
งกว่
าพื้
นที่
เพาะปลู
กข้
าวหอมมะลิ
ทั่
วไปและเป็
ที่
ต้
องการของตลาดทั้
งในและนอกประเทศ
เมล็
ดพั
นธุ
จากท้
องทุ
งทั่
วแดนไทย ในตอนนี้
กลายเป็
เมล็
ดพั
นธุ
เพื่
อการด�
ำรงชี
วิ
ตของผู
คนเกื
อบทั่
วโลกไปแล้
ทุ
กหนแห่
งที
เมล็
ดพั
นธุ
ข้
าวหอมสั
ญจรไป ได้
ก่
อให้
เกิ
ดการ
พั
ฒนาคิ
ดค้
น แปรรู
ป จนกลายเป็
นผลิ
ตภั
ณฑ์
จากข้
าวหอม
มะลิ
นานาชนิ
ด ไม่
ว่
าจะเป็
นข้
าวแปรรู
ปส�
ำหรั
บหุ
งหลากหลาย
ยี่
ห้
อ ขนมขบเคี้
ยวประเภทกรุ
บกรอบ คุ
กกี้
น�้
ำนมข้
าว แป้
งข้
าว
เส้
นข้
าว ข้
าวกล้
องงอก อาหารเสริ
มสุ
ขภาพ แม้
กระทั่
งพั
ฒนา
เป็
นเวชส�
ำอางข้
าวหอมมะลิ
ประเภทแป้
ง แชมพู
ก็
มี
ให้
เห็
ในปั
จจุ
บั
ลั
กษณะดิ
นเกลื
อที่
ขึ้
นตามทุ่
งในยามหน้
าแล้
I...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...122
Powered by FlippingBook