นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 10

10
ข้
าวหอมมะลิ
(Thai Jasmine, Hawm Mali Rice หรื
อ Jasmine rice)
หลายคนที่
เคยมี
โอกาสได้
ย�่
ำเท้
าไปบนคั
นนาที่
ปลู
กข้
าวหอมมะลิ
ในยามเช้
าตรู
ช่
วงเวลาที่
น�้
ำค้
างยั
งคงเกาะ
ยอดหญ้
า และสายลมอ่
อนๆ ก�
ำลั
งพั
ดโชยกลิ่
นข้
าวหอมๆ
คล้
ายใบเตยพลิ้
วมา ชั่
วขณะนั้
นแม้
ว่
าเราจะดู
ไม่
ออกว่
ทุ
งนาอั
นแสนกว้
างใหญ่
ผื
นนั้
นปลู
กข้
าวพั
นธุ
อะไร หากแต่
ความหอมละมุ
นที
มี
ลั
กษณะเฉพาะ ก็
ได้
บอกให้
เรารู
ว่
ก�
ำลั
งเดิ
นอยู
ท่
ามกลางทุ
งข้
าวหอมมะลิ
สี
เขี
ยวขจี
ต้
นข้
าว
ที่
พลิ้
วไหวโอนเอนด้
วยแรงลมทุ
งมองแล้
วประดุ
จเส้
นผม
อั
นยาวสลวยของแม่
โพสพ ว่
ากั
นว่
ากลิ่
นหอมละมุ
นละไม
ของข้
าวหอมนั้
นลบความเหนื่
อยล้
าและสร้
างความสุ
ขสดชื่
ให้
แก่
ชาวนาผู
เพี
ยรพยายามเฝ้
าทะนุ
ถนอมต้
นข้
าวตั้
งแต่
แรกเกิ
ดจนกระทั่
งเก็
บเกี่
ยวเข้
ายุ้
งฉาง ซึ่
งกลิ่
นหอมที่
ว่
านี้
คื
สารน�้
ำมั
นที่
ระเหยได้
จะมี
เฉพาะในข้
าวบางพั
นธุ
เท่
านั้
น โดย
จะเริ่
มมี
ตั้
งแต่
ข้
าวยั
งเป็
นต้
นกล้
าจนกระทั่
งข้
าวหุ
งสุ
ว่
ากั
นว่
าเสน่
ห์
ของข้
าวหอมมะลิ
ก็
คื
อความหอมกรุ
ละมุ
นละไมและเมล็
ดอั
นอ่
อนนุ
มเมื่
อยามหุ
งโดยเฉพาะ
การหุ
งด้
วยเตาถ่
านหรื
อเตาฟื
น ที่
จะท�
ำให้
มี
ความหอมเฉพาะตั
พู
ดง่
ายๆ ก็
คื
อจะหอมยิ่
งกว่
าการหุ
งด้
วยหม้
อหุ
งข้
าวไฟฟ้
หรื
อเตาแก๊
สนั
นเอง นอกจากความหอมของข้
าวดั
งที่
ว่
าแล้
ข้
าวหอมมะลิ
ยั
งถู
กน�
ำมาปรั
บปรุ
งพั
นธุ
ให้
สามารถทนแล้
ทนดิ
นเปรี้
ยวและดิ
นเค็
มได้
เป็
นอย่
างดี
ทุ
กวั
นนี้
พื้
นที่
ในเขต
ทุ
งกุ
ลาร้
องไห้
จึ
งเป็
นแผ่
นดิ
นทองที่
สร้
างข้
าวหอมมะลิ
คุ
ณภาพดี
มี
ชื่
อเสี
ยงเป็
นที่
รู้
จั
กไปทั่
วโลก
“ข้
าวหอมมะลิ
” เป็
นชื่
อเรี
ยกทางการค้
าซึ่
งปั
จจุ
บั
มี
สองสายพั
นธุ
ที่
นิ
ยม คื
อ มะลิ
๑๐๕ และ กข๑๕ แต่
ที่
ชาวนาทั่
วทุ
กภาคของประเทศนิ
ยมปลู
กกั
นมากในเวลานี้
คื
อ มะลิ
๑๐๕
ข้
าวหอมมะลิ
นั้
นถื
อเป็
นพั
นธุ
ข้
าวที่
มี
การเพาะปลู
มายาวนานในแผ่
นดิ
นไทย ซึ่
งแต่
ละพื้
นถิ่
นอาจเรี
ยกชื่
อแตกต่
าง
กั
นออกไป บางพื้
นที่
เรี
ยกข้
าวดอกมะลิ
ข้
าวขาวมะลิ
ขาวหอม
โดยชื่
อข้
าวหอมมะลิ
๑๐๕ ปรากฏเป็
นที่
รู
จั
กกั
นในราว
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็
นพั
นธุ
ข้
าวพื้
นเมื
องที่
รวบรวมได้
จากเกษตรกร
ชาวอ�
ำเภอบางคล้
า จั
งหวั
ดฉะเชิ
งเทรา โดยมี
นายสุ
นทร
สี
หะเนิ
น พนั
กงานข้
าว อ�
ำเภอบางคล้
า เป็
นผู
น�
ำตั
วอย่
าง
พั
นธุ
ข้
าวจ�
ำนวน ๑๙๙ รวง มาปลู
กเพื่
อศึ
กษาสายพั
นธุ
ณ กองบ�
ำรุ
งพั
นธุ
และได้
น�
ำไปคั
ดเลื
อกเมล็
ดพั
นธุ
บริ
สุ
ทธิ์
I...,II,1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...122
Powered by FlippingBook