นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 6

6
ย้
อน
ไปสู
ต�
ำนานการก�
ำเนิ
ดของข้
าว คุ
ณตาทา
ครองยุ
ทธ ผู
เฒ่
าชาวบ้
านสวายสอ ต.ตู
มใหญ่
อ.คู
เมื
อง
จ.บุ
รี
รั
มย์
เล่
าให้
ลู
กหลานฟั
งหลั
งอาหารมื้
อเย็
นเมื่
อสามสิ
กว่
าปี
ก่
อนโน้
นเรื่
องราวมี
อยู่
ว่
“คราวหนึ่
งนั้
น หมาขี้
เรื้
อนเก้
าหาง ได้
ไปขโมยข้
าว
ลงมาจากสรวงสวรรค์
และในระหว่
างนั้
นมี
เทวดาองค์
หนึ่
เกิ
ดรู
ทั
นได้
เอามี
ดไล่
ฟั
น หมายจะฟั
นคอให้
ขาดแต่
พลาด
ไปโดนหางแปดหาง หมาขี้
เรื
อนที่
ตอนนี้
มี
หางเหลื
ออยู
แค่
เพี
ยงหางเดี
ยว พยายามดิ้
นรนเอาชี
วิ
ตรอด จนกระทั่
งกลั
บมา
ถึ
งหมู
บ้
านพร้
อมกั
บเมล็
ดข้
าวเปลื
อกที่
ติ
ดอยู
ตามพวงหาง
ที่
เหลื
ออยู
ของมั
น คนในหมู
บ้
านเมื่
อเห็
นเมล็
ดข้
าวจึ
งพา
กั
นเอาไปปลู
กคนละเมล็
ดสองเมล็
ดกระทั่
งข้
าวที่
ปลู
กนั้
งอกงามแตกกอต่
อรวงกลายเป็
นข้
าวเหนี
ยวข้
าวเจ้
าให้
พวกเรา
กิ
นกั
นจนทุ
กวั
นนี้
นั่
นเป็
นเรื่
องที่
ถู
กเล่
าต่
อกั
นมารุ
นต่
อรุ
และในตอนท้
ายของนิ
ทานผู
เฒ่
าก็
มั
กจะก�
ำชั
บเอาไว้
เสมอว่
“พวกสู
กิ
นเข่
าต้
องฮู
คุ
ณ” อั
นเป็
นการย�้
ำเตื
อนกลายๆ ว่
ข้
าวทุ
กเมล็
ดมี
คุ
ณค่
าอย่
าได้
กิ
นทิ้
งกิ
นขว้
างเป็
นอั
นขาด
นอกจากต�
ำนานเรื่
องเล่
าข้
างต้
นแล้
ว ยั
งมี
ต�
ำนาน
การก�
ำเนิ
ดข้
าวอี
กเรื่
องหนึ่
งที่
เล่
าขาน กั
นมาเป็
นเวลา
เนิ่
นนานแล้
ว เรื่
องมี
อยู่
ว่
“แรกเริ่
มเดิ
มที
นั้
นถ้
วนทั่
วทุ
กหั
วระแหงล้
วนแต่
เป็
นดิ
นแดนอั
นอุ
ดมสมบู
รณ์
ยุ
คสมั
ยนั้
นเมล็
ดข้
าวมี
ขนาด
ใหญ่
โตเท่
ากั
บผลฟั
ก ผู้
คนมี
ข้
าวและอาหารการกิ
นกั
นอย่
าง
สมบู
รณ์
พู
นสุ
ข ข้
าวมี
มากมายตามท้
องทุ
งและป่
าเขา ว่
กั
นว่
ากลิ่
นอั
นหอมหวนของข้
าวเมล็
ดโตเมื่
อยามหุ
งนั้
นเป็
สิ่
งที่
ยากจะบรรยาย จนกระทั่
งวั
นหนึ่
งมี
แม่
ม่
ายนางหนึ่
ซึ่
งเป็
นผู
ยากไร้
ได้
สร้
างยุ
งขึ้
นมาเพื่
อใช้
เก็
บข้
าว ด้
วยฐานะ
ความยากจนของหญิ
งม่
ายที่
ประสบอยู่
ท�
ำให้
เมล็
ดข้
าวเกิ
รั
บรู
และนึ
กเวทนาสงสาร จึ
งพากั
นมาอยู
ในยุ
งของนางเป็
จ�
ำนวนมากจนล้
นหลาม แม่
ม่
ายคนดั
งกล่
าวเมื
อเห็
นภาพ
เหล่
านั้
นก็
เกิ
ดโมโห หั
นไปฉวยไม้
ล�
ำใหญ่
ที่
อยู่
ข้
างตั
ววิ่
งไล่
ตี
ข้
าวจนแตกกระจั
ดกระจายไปคนละทิ
ศละทาง บางส่
วนที่
ไป
ตกบนดอยสู
งที่
ดอนก็
กลายเป็
นข้
าวดอย บางส่
วนที่
ไปตกใน
ที่
ลุ
มก็
กลายเป็
นข้
าวนา และต่
อมาก็
กลายเป็
นข้
าวที่
ปลู
ตามพื้
นที่
ต่
างๆ ตราบจนปั
จจุ
บั
น” เรื่
องเล่
า ประมวลจาก
ค�
ำบอกเล่
าของอาจารย์
ทองเหลื
อง บุ
ญพร้
อม ต.ดม อ.สั
งขะ
จ.สุ
ริ
นทร์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ คุ
ณลุ
งดั
ด สั
งข์
ขาว ต.นาบั
อ.เมื
อง จ.สุ
ริ
นทร์
จากเรื่
องราวที่
กล่
าวไปข้
างต้
น จะพบว่
าต�
ำนาน
การก�
ำเนิ
ดข้
าวมี
อยู
มากมายหลายเรื
อง ซึ่
งแต่
ละเรื่
อง
I,II,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...122
Powered by FlippingBook