นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 21

21
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
การแสดงมหรสพหลวงทั้
ง ๕ ชนิ
ด จั
ดแสดงใน
งานพระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
ญที่
มี
พิ
ธี
สมโภช พิ
ธี
เฉลิ
มฉลองหรื
พิ
ธี
พลี
กรรม ปรากฏหลั
กฐานว่
ามี
มาตั้
งแต่
สมั
ย กรุ
งศรี
อยุ
ธยา
ตอนต้
น กฎมณเฑี
ยรบาล ในรั
ชสมั
ยสมเด็
จพระรามาธิ
บดี
ที่
(พระเจ้
าอู่
ทอง) เขี
ยนเมื่
อ จศ. ๗๒๐ (พ.ศ. ๑๙๐๑) กล่
าวถึ
มหรสพนานาชนิ
ดที่
ใช้
ในพิ
ธี
สมโภช และพิ
ธี
พลี
กรรม การแสดง
มี
ระเบง โมงครุ่
ม และการแสดงต่
างๆ พิ
ธี
อาสยุ
ช แข่
งเรื
และเสี่
ยงทายด้
วยเรื
อพระที่
นั่
ง ซึ่
งเป็
นพิ
ธี
ในเดื
อน ๑๑
มี
การสมโภชหลายอย่
าง ในจ�
ำนวนนี้
มี
โมงครุ
ม ดั
งว่
“เดื
อน ๑๑ การอาสยุ
ชพิ
ทธี
มี
หม่
งครุ่
มซ้
ายขวาระบ�
ำหรทึ
อิ
นทเภรี
ดนตรี
...”
พิ
ธี
ถวายบั
งคมสมโภชแม่
หยั
วพระพี่
จั
ดเป็
นการใหญ่
มี
โมงครุ่
ม กุ
ลาตี
ไม้
นอกจากนี้
มี
หนั
งและ
ระบ�
ำ (แม่
หยั
วหรื
อแม่
หยั่
วเป็
นค�
ำเรี
ยกพระสนมเอก บางแห่
ใช้
ว่
าแม่
ยั่
วเมื
อง หรื
อแม่
อยั่
วเมื
องก็
มี
: ผู้
เขี
ยน)
ในจดหมายเหตุ
ความทรงจ�
ำของกรมหลวงนริ
นทร์
เทวี
กล่
าวถึ
งการแสดงหลายอย่
างที่
แสดงเป็
นการมหรสพเพื่
อรั
พระแก้
วมรกตที่
ท่
าเจ้
าสนุ
กในรั
ชกาลสมเด็
จพระเจ้
าตากสิ
มหาราช มี
มหรสพหลายอย่
างและมี
การแสดงโมงครุ
ม ระเบง
ตรี
วิ
สั
ย และกระอั้
วแทงควายด้
วย การแสดงทั่
วไปที่
ปรากฏ
ในการสมโภชต่
างๆ เช่
น หนั
ง ระบ�
ำ หนั
งใหญ่
โขน ละครนอก
ละครใน หุ
นลาว รามั
ญร�
ำ มโหรี
แขก มโหรี
ไทย มโหรี
จี
มโหรี
เขมร พิ
ณพาทย์
ไทย พิ
ณพาทย์
รามั
ญ งิ้
วญวน งิ้
วจี
ญวนร�
ำ ละครเขมร ฯลฯ
ในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ทรงจั
ดงานพระราชพิ
ธี
โสกั
นต์
ครั้
งส�
ำคั
ญ คื
องานโสกั
นต์
สมเด็
จพระเจ้
าลู
กยาเธอ เจ้
าฟ้
าจุ
ฬาลงกรณ์
เมื่
อวั
นจั
นทร์
เดื
อน ๒ ขึ้
น ๑๕ ค�่
ำ ตรงกั
บวั
นที่
๑ มกราคม ๒๔๐๘ ในงานนี้
โปรดเกล้
าฯให้
สร้
างเขาไกรลาสสู
ง๘วาสร้
างองค์
ประกอบต่
างๆ
เช่
น มณฑป พระมหาสมุ
ทร รู
ปสั
ตว์
ในหิ
มพานต์
เป็
นต้
มี
การบรรเลงของวงปี
พาทย์
วงกลองแขก เครื่
องเล่
นหกคะเมน
ไต่
ลวด นอนหอก นอนดาบ คาบค้
อน เล่
นกลต่
างๆ การแสดง
เหล่
านี้
จั
ดเล่
นด้
านนอก ส่
วนด้
านที่
ก�
ำหนดเป็
นพื้
นที่
ชั้
นใน
มี
การละเล่
นส�
ำคั
ญคื
อการเล่
นมหรสพหลวง ก�
ำหนดไว้
๕ ชนิ
คื
อ โมงครุ่
ม กุ
ลาตี
ไม้
ระเบง แทงวิ
สั
ย และกระอั้
วแทงควาย
หลั
กฐานการบั
นทึ
กในเอกสารโบราณ พบว่
การเล่
นมหรสพหลวงนี้
ส่
วนมากพระมหากษั
ตริ
ย์
ทรงก�
ำหนด
ให้
จั
ดการเล่
นโมงครุ
ม และกุ
ลาตี
ไม้
รองลงมาคื
อระเบง
แทงวิ
สั
ย และกระอั้
วแทงควาย แม้
เมื่
อรั
ชกาลพระบาท
สมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
วทรงจั
ดงานพระราชพิ
ธี
โสกั
นต์
สมเด็
จพระเจ้
าลู
กยาเธอ เจ้
าฟ้
าจุ
ฬาลงกรณ์
ก�
ำหนดให้
มี
การเล่
นครบทั้
ง ๕ ชนิ
ด จนช่
วงปลายรั
ชกาลพระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงมอบหน้
าที่
ให้
กรมมหรสพที่
ทรงตั้
งขึ้
นใหม่
รั
บหน้
าที่
ดู
แลหาคนฝึ
กซ้
อมการเล่
นมหรสพหลวง
ดั
งกล่
าวมี
รู
ปแบบ และวิ
ธี
การเล่
น ดั
งนี้
เขาไกรลาส สู
ง ๘ วา ในงานโสกั
นต์
สมเด็
จพระเจ้
าลู
กยาเธอ เจ้
าฟ้
าจุ
ฬาลงกรณ์
I...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...122
Powered by FlippingBook