นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 15

15
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
การพั
ฒนาผลิ
ตภั
ณฑ์
ข้
าวหอมมะลิ
จากภู
มิ
ปั
ญญาและเทคโนโลยี
ตลาดการค้
าข้
าวในปั
จจุ
บั
นนั
บว่
ามี
การแข่
งขั
ที่
สู
งมาก ประเทศส่
งออกข้
าวยั
กษ์
ใหญ่
อย่
างประเทศไทย
จี
น เวี
ยดนาม ต่
างพั
ฒนาคุ
ณภาพข้
าว คุ
ณค่
าทางโภชนาการ
การแปรรู
ปผลิ
ตภั
ณฑ์
บรรจุ
ภั
ณฑ์
ตลอดจนการรั
กษา
รากฐานภู
มิ
ปั
ญญาที่
เป็
นอั
ตลั
กษณ์
ของท้
องถิ่
นในการเพาะปลู
ข้
าวเอาไว้
ด้
วย ดั
งนั้
นเราจึ
งพบว่
าผลิ
ตภั
ณฑ์
ที่
เกี่
ยวข้
อง
กั
บข้
าวได้
มี
การพั
ฒนารู
ปแบบไปอย่
างรวดเร็
ว มี
การบ่
งชี้
ข้
อมู
ลทางภู
มิ
ศาสตร์
ที่
บอกถึ
งวั
ฒนธรรมและวิ
ถี
การผลิ
และรายละเอี
ยดของผู
ที่
ท�
ำการผลิ
ตเอาไว้
ในบรรจุ
ภั
ณฑ์
ที่
ส�
ำคั
ญก็
คื
อมี
การพั
ฒนาการผลิ
ตเพื่
อประโยชน์
ในการ
แข่
งขั
นอย่
างชั
ดเจนและเป็
นที่
ยอมรั
บในระดั
บสากล
มาตรฐานส�
ำคั
ญที่
เกี่
ยวกั
บการผลิ
ตข้
าวหอมมะลิ
และข้
าวอื่
นๆ
ของไทยในปั
จจุ
บั
น มี
ทั้
งมาตรฐานของกระทรวงพาณิ
ชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมถึ
งมาตรฐานระหว่
างประเทศ
โดยมากมุ
งเน้
นก�
ำหนดกฏเกณฑ์
การผลิ
ตข้
าวเพื่
อการส่
งออก
โดยตรง
ป ั
จจุ
บั
นการแปรรู
ปข ้
าวหอมมะลิ
ในระบบ
อุ
ตสาหกรรม ได้
รั
บการพั
ฒนามาอย่
างต่
อเนื่
อง เพื่
อให้
สอดรั
บต่
อความต้
องการของผู
บริ
โภค ซึ่
งมี
อยู
หลากหลาย
รู
ปแบบ ได้
แก่
ข้
าวกึ่
งส�
ำเร็
จรู
(Quick cooking rice or instant
rice) ผลิ
ตภั
ณฑ์
ข้
าวกึ่
งส�
ำเร็
จรู
ปมี
หลายรู
ปแบบ ปั
จจุ
บั
ก�
ำลั
งกลายเป็
นผลิ
ตภั
ณฑ์
ทางเลื
อกหนึ่
งของผู
บริ
โภคยุ
คใหม่
ที่
ต้
องการความสะดวกสบายมากยิ่
งขึ้
น โดยพบว่
ามี
การ
ขยายตั
วทั้
งในตลาดในประเทศและตลาดส่
งออก
ข้
าวพร้
อมรั
บประทานบรรจุ
ในบรรจุ
ภั
ณฑ์
ได้
แก่
ข้
าวกระป๋
อง เป็
นผลิ
ตภั
ณฑ์
อาหารที่
สามารถเก็
บรั
กษา
ได้
นานเช่
นเดี
ยวกั
บอาหารกระป๋
องโดยทั่
วไป
ข้
าวเสริ
มโภชนาการหรื
อข้
าวอนามั
(Enriched
rice) เป็
นข้
าวที่
มี
การเสริ
มวิ
ตามิ
นหรื
อแร่
ธาตุ
ลงไปในข้
าว
ข้
าวกล้
องงอกกาบา
(Gaba Rice) ข้
าวกล้
องงอก
กาบา เป็
นการน�
ำข้
าวกล้
องมาผ่
านกระบวนการงอก ท�
ำให้
ช่
วยเพิ่
มปริ
มาณสารกาบาในข้
าวกล้
อง สารกาบาจะช่
วย
บ�
ำรุ
งเซลล์
ประสาท
I...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...122
Powered by FlippingBook