นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 26

26
เอกสารการอ้
างอิ
ธนิ
ต อยู
โพธิ
(๒๕๑๖). ศิ
ลปะละคอนรำ
�และคู
มื
อนาฏศิ
ลปไทย. พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ พรองค์
เจ้
าเฉลิ
มพลทิ
ฆั
มพร
โปรดให้
พิ
มพ์
ในงานฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ. กรุ
งเทพมหานคร: ห้
างหุ
นส่
วนจำ
�กั
ด ศิ
วพร.
มนตรี
ตราโมท. (๒๕๑๘). การละเล่
นของไทย. (พิ
มพ์
ครั
งที
๒) กรุ
งเทพมหานคร: กรมศิ
ลปากร.
สุ
รพล วิ
รุ
ฬห์
รั
กษ์
. (๒๕๔๗). วิ
วั
ฒนาการนาฏศิ
ลป์
ไทยในกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
. (พิ
มพ์
ครั
งที
๒) กรุ
งเทพมหานคร:
สำ
�นั
กพิ
มพ์
แห่
งจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย.
ข้
อมู
ลเพิ่
มเติ
กระอั้
วแทงควาย
กระอั้
วแทงควาย มี
ผู้
แสดง คื
อ ตากระอั้
ว (สามี
)
นางกะแอ (ภรรยา) และควาย โดยมี
คนสวมเข้
าไปใน
หุ
นควาย ผู
เล่
นเป็
นกระอั้
วสวมเสื้
อหรื
อถอดเสื้
อก็
ได้
ถื
อหอก
ผู
ที่
เล่
นเป็
นนางกะแอ แต่
งตั
วเป็
นผู
หญิ
ง ผั
ดหน้
าขาว
บางครั้
งมี
การแต้
มไฝเม็
ดใหญ่
กระเดี
ยดกระทาย (กระบุ
ขนาดเล็
ก) อาจถื
อร่
มเพิ่
มอี
กก็
มี
ขณะเล่
นใช้
ร่
มคอยค�้
ำควาย
ไว้
เพื่
อป้
องกั
นตั
ว วิ่
งหลบหลี
กควายมิ
ให้
เข้
ามาท�
ำร้
าย
ลั
กษณะการแสดงไม่
ซั
บซ้
อน มุ่
งความสนุ
ก ชวน
ขบขั
น ด�
ำเนิ
นเรื่
องการล่
าควาย ระหว่
างที่
แสดงนั
กแสดง
ท�
ำท่
าทางขบขั
นต่
างๆ เช่
น การหลอกล่
อ การหลบหนี
ควาย
ที่
ถู
กตามล่
า เมื่
อจวนตั
วควายก็
วิ่
งไล่
เข้
าในทั้
งตากระอั้
และนางกะแอ มี
ท่
าทางตกใจนางกะแอร้
องหวี
ดว้
าย สร้
าง
ความสนุ
กขบขั
น ในตอนท้
ายของการแสดง ทั้
งสองคน
สามารถล่
าควายได้
ส�
ำเร็
การแสดงมหรสพหลวงในพระราชพิ
ธี
ส�
ำคั
๕ ชนิ
ด คื
อ โมงครุ
ม กุ
ลาตี
ไม้
ระเบง แทงวิ
สั
ย และ
กระอั
วแทงควาย เป็
นการแสดงร่
วมฉลองงานสมโภช
มี
ความหมายด้
านความสมบู
รณ์
ของพิ
ธี
ที่
จั
ดขึ้
น มี
บทบาท
ส�
ำคั
ญต่
อสั
งคมและวั
ฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแห่
พระราชพิ
ธี
มี
การตั้
งหน่
วยงานคื
อกรมมหรสพดู
แลและ
รั
บหน้
าที่
จั
ดหา ฝึ
กซ้
อม จนมี
ผู
แสดงที่
สามารถแสดงได้
เมื่
อมี
งานพระราชพิ
ธี
การแสดงนี้
นั
บว่
ามี
ความส�
ำคั
ญมาก
มาตั้
งแต่
อดี
ต ในปั
จจุ
บั
นเป็
นศิ
ลปะการแสดงที่
หาชมได้
ยาก
จึ
งมี
ความจ�
ำเป็
นอย่
างยิ่
งที่
ต้
องอนุ
รั
กษ์
ไว้
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
จึ
งประกาศให้
การแสดงหรื
อการเล่
นมหรสพหลวงนี้
เป็
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาของชาติ
ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
I...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...122
Powered by FlippingBook