นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 11

11
๑. เป็
นข้
าวที่
ไวต่
อแสง
๒. ความสู
งของต้
นข้
าวประมาณ ๑๔๐-๑๕๐ เซนติ
เมตร
๓. อายุ
ดอกประมาณวั
นที่
๒๐ ตุ
ลาคมและสุ
กแก่
เก็
บเกี่
ยวได้
ประมาณวั
นที่
๒๐ พฤศจิ
กายน
ณสถานี
ทดลองข้
าวโคกส�
ำโรง จั
งหวั
ดลพบุ
รี
ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๘
การทดลองพั
นธุ
และคั
ดเลื
อกใช้
เวลา ๒ ปี
จนกระทั่
งได้
ข้
าวที่
คั
ดกรองพั
นธุ
ในแถวที่
๑๐๕ จากนั้
นได้
น�
ำไปทดลองในแปลง
พื้
นที่
ภาคเหนื
อ กลางและอี
สาน ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๒ จนได้
สายพั
นธุ์
ขาวดอกมะลิ
๔-๒-๑๐๕ ซึ่
งหมายถึ
ง สถานที่
เก็
รวงข้
าว คื
ออ�
ำเภอบางคล้
า (๔) พั
นธุ์
ทดสอบที่
สองขาวดอก
มะลิ
(๒) และรวงในแถวที่
๑๐๕ จนพบว่
าผลผลิ
ตมี
ความ
เหมาะสมที่
จะน�
ำไปส่
งเสริ
มให้
เกษตรกรไทยเพาะปลู
ก และ
ต่
อมาได้
มี
มติ
พิ
จารณารั
บรองพั
นธุ์
ข้
าวหอมมะลิ
ในชื่
อของ
ข้
าวหอมมะลิ
๑๐๕ เมื่
อวั
นที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ซึ่
คณะกรรมการได้
ระบุ
คุ
ณลั
กษณะส�
ำคั
ญ ดั
งนี้
๔. ระยะฟั
กตั
วของเมล็
ดประมาณ ๘ สั
ปดาห์
๕. ขนาดของเมล็
ดข้
าวกล้
องยาว ๗.๕ มิ
ลลิ
เมตร
กว้
าง ๒.๑ มิ
ลลิ
เมตร หนา ๑.๘ มิ
ลลิ
เมตร
๖. ลั
กษณะเมล็
ดข้
าวเปลื
อกสี
ฟาง เมล็
ดเรี
ยวยาว
ก้
นงอน
ข้
อดี
๑. ความคงทนต่
อสภาพแล้
ง ทนต่
อดิ
นเปรี้
ยว ดิ
นเค็
๒. คุ
ณภาพการขั
ดสี
ดี
เมล็
ดข้
าวสารใส แข็
ง มี
ท้
องไข่
น้
อย
๓. นวดง่
ายเนื่
องจากเมล็
ดร่
วงจากรวงง่
าย
๔. เมื่
อน�
ำมาหุ
งต้
มมี
กลิ่
นหอม เมล็
ดนุ่
๕. เป็
นที่
ต้
องการของตลาดขายได้
ราคาดี
ข้
อจ�
ำกั
๑. ไม่
ต้
านทานโรคขอบใบแห้
ง โรคใบสี
ส้
ม โรคจุ
ดสี
น�้
ำตาล
โรคไหม้
และโรคใบหงิ
๒. ไม่
ต้
านทานแมลงบั่
วและเพลี้
ยกระโดดสี
น�้
ำตาล
๓. ต้
นอ่
อนล้
มง่
าย ถ้
าปลู
กในดิ
นที่
อุ
ดมสมบู
รณ์
สู
I...,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...122
Powered by FlippingBook