นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 25

25
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๗
แทงวิ
สั
การแสดงแทงวิ
สั
ย เป็
นการแสดงร�
ำอาวุ
ธของ
ผู้
แสดง ๒ คน ปรากฏหลั
กฐานมาตั้
งแต่
สมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา
ตอนปลาย ลั
กษณะเป็
นการละเล่
นที่
ใช้
เวลาไม่
นานนั
เพี
ยงชั่
วแห่
ขบวนโสกั
นต์
ผู้
เล่
นแต่
งตั
ว สวมเสื้
อผ้
า ผั
ดหน้
ติ
ดหนวดเคราคล้
ายตั
วเสี้
ยวกางหรื
อนายทวารบาลของจี
ศี
รษะสวมเทริ
ด มื
อถื
อหอกหรื
อทวน ผู
เล่
นใช้
ปลายอาวุ
ประแตะกระทบกั
นข้
างบนบ้
าง ข้
างล่
างบ้
าง เต้
นเวี
ยนไป
เวี
ยนมา ซ้
ายที
ขวาที
เต้
น ก้
าวย่
าง วนไปมาแล้
วกลั
บเข้
ามา
ประแตะอาวุ
ธกั
นอี
ก อย่
างเดี
ยวกั
บการสู
รบในการแสดงงิ้
ของจี
การแสดงแทงวิ
สั
ยนี้
ด�
ำเนิ
นไปตามท�
ำนองและ
จั
งหวะของวงปี
พาทย์
ที่
บรรเลงประกอบ เพลงที่
บรรเลงนี้
มี
ชื่
อว่
าเพลง "แทงวิ
สั
ย" ท�
ำนองของเพลงนี้
เป็
นท�
ำนองที่
ใช้
ประกอบการแสดงละครอื่
นๆ หลายเรื
อง เช่
น เรื่
องขุ
นช้
าง
ขุ
นแผน ตอนพระไวยแตกทั
พ กรมศิ
ลปากรปรั
บปรุ
งเมื่
พ.ศ.๒๔๙๒เรื่
องรถเสนกรมศิ
ลปากรปรั
บปรุ
งเมื่
อพ.ศ.๒๕๐๐
และในเรื่
องเงาะป่
า พระราชนิ
พนธ์
ในพระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว เป็
นต้
น นอกจากนี้
ในอดี
ยั
งมี
การน�
ำเพลงกลมซึ
งเป็
นเพลงหน้
าพาทย์
ท�
ำนองหนึ่
ส�
ำหรั
บใช้
ประกอบกิ
ริ
ยาไปมาทางอากาศของเทพเจ้
าหรื
ตั
วละครสู
งศั
กดิ์
บรรเลงประกอบด้
วย